back
ПРО ХММУ Політика та місія Університету

Стратегія розвитку ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Харківський міжнародний медичний університет прагне стати одним із провідних медичних вишів України, що функціонують на основі створення, розвитку і збереження існуючих наукових шкіл підготовку висококваліфікованих спеціалістів з активною життєвою позицію, сучасними знаннями, практичними навиками, інноваційним мисленням та необхідними компетенціями для задоволення соціально-економічних потреб суспільства, українського та зарубіжних просторах в галузі охорони здоров’я та медицини.

В якості першочергових задач освітньої політики Харківський міжнародний медичний університет визначив забезпечення якісної професійної освіти на основі поєднання його фундаментальності, відповідності європейським стандартам, високої кваліфікації професорсько- викладацького складу, безперервності процесу підготовки і професійного розвитку спеціалістів в області охорони здоров’я, конкурентоспроможних на українському та міжнародному ринках; виконання галузевих науково-технічних проектів, високо-технічної медичної допомоги, розробку нових діагностичних та лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони здоров’я; забезпечення ефективної реалізації інновацій в освіти та науки для задоволення потреб окремої особистості, суспільства, держави.

Керівництво ХММУ бере на себе зобов’язання та несе відповідальність за створення умов, необхідних для досягнення цілей університету, забезпечує розуміння, проведення та впровадження існуючої політики та її регулярне оновлення на всіх рівнях.


Стратегія розвитку
ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НА 2018-2023 РОКИ


МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Cприяння глобальному здоров'ю та стійкому розвитку суспільства за рахунок підготовки висококваліфікованих фахівців з розвиненим науковим та клінічним мисленням, гуманістичними ціннісними орієнтаціямиВІЗІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Формування інтернаціоналізованого медичного освітнього середовища для підготовки на засадах доказової медицини лікарів, спроможних в подальшому до формування індивідуальної освітньої траєкторії безперервного професійного розвитку.ЦІННОСТІ

Людяність, Науковість, Доброчесність, Прозорість, Неупередженість, Постійне покращення, Якість, Результативність, Відповідальність за результати діяльності, Інтернаціональність, Командна праця, Інноваційність, Розвиток особистості, Задоволення студентів, Стійкий розвитокПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

1. Відкриття нових кафедр та структурних підрозділів згідно вимог часу.

2. Розширення ліцензійного обсягу здобувачів освіти за спеціальністю 222 «Медицина».

3. Запровадження та ліцензування нових освітніх програм з урахуванням світових вимог до підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я.

4. Удосконалення та формування нових навчальних планів згідно з сучасними тенденціями у сфері медицини.

5. Розвиток науково-дослідницької роботи Університету через відкриття «Тренингового медико-біологічного центру наукових досліджень».

6. Створення навчально-практичних центрів клінічної підготовки із запровадженням стимуляційних програм.

7. Створення та запровадження системи підготовки студентів до Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту (Крок, Англійська мова за професійним спрямуванням та Міжнародного іспиту з основ медицини).

8. Розвиток навчально-методичної бази.

9. Постійне вдосконалення та оновлення електронної інформаційної бази.


РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

1. Запровадження системи електронного документооберту.

2. Запровадження cистеми моніторингу якості освіти.

3. Впровадження та постійне вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

4. Забезпечення зворотного зв’язку із здобувачами вищої освіти в ХММУ щодо оцінки якості підготовки.


ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

1. Регулярне проведення заходів, спрямованих на підвищення обізнаності громадськості щодо діяльності ХММУ.

2. Широке висвітлення діяльності ХММУ у мережі Інтернет.

3. Проведення презентаційних заходів на базі закладів освіти.

4. Розробка дистанційних курсів та вебінарів для школярів з основ медицини.

5. Залучення іноземних студентів для проведення профорієнтаційної роботи серед випускників середніх шкіл їхньої країни.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Розроблення та реалізація стратегії Інтернаціоналізації освітнього процесу.

2. Забезпечення роботи щодо участі університету у грантовій діяльності для участі у міжнародних проектах.

3. Розширення співпраці із об’єднаннями іноземних студентів та підтримка студентських ініціатив.

4. Запровадження співпраці з іноземними Університетами та клініками щодо мобільності студентів та викладачів.

5. Проведення презентаційної діяльності в мережі Інтернет, спрямовану на обізнаність іноземних громадян щодо діяльності ХММУ.

К Л Я Т В А

Л І К А Р ЯУ К РА Ї Н И

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов’язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег
урочисто КЛЯНУСЬ:

 • усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони й поліпшення здоров’я людини, лікуванню й запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує;

 • незмінно керуватися в своїх діях і помислах принци- пами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;

 • зберігати лікарську таємницю, щоб не зашкодити людині;

 • додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;

 • постійно поглиблювати й вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися по допомогу до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливими до колег;

 • власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.


  Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Указом Президента України
  від 15 червня 1992р. № 349