back
ПРО ХММУ Політика та місія Університету


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
НА 2024-2029 РОКИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Вченої ради
від 29.02.2024 року
Протокол № 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
та введено в дію наказом
ректора ПВНЗ «ХММУ»
від 29.02.2024р. №ВС-21Харківський міжнародний медичний університет прагне стати одним із провідних медичних вишів України, що функціонують на основі створення, розвитку і збереження існуючих наукових шкіл підготовку висококваліфікованих спеціалістів з активною життєвою позицією, сучасними знаннями, практичними навичками, інноваційним мисленням та необхідними компетенціями для задоволення соціально-економічних потреб суспільства, українського та зарубіжних просторах в галузі охорони здоров’я та медицини.

В якості першочергових задач освітньої політики Харківський міжнародний медичний університет визначив забезпечення якісної професійної освіти на основі поєднання його фундаментальності, відповідності європейським стандартам, високої кваліфікації професорсько-викладацького складу, безперервності процесу підготовки та професійного розвитку спеціалістів в області охорони здоров’я, конкурентоспроможних на українському та міжнародному ринках; виконання галузевих науково-технічних проектів, високотехнічної медичної допомоги, розробку нових діагностичних та лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони здоров’я; забезпечення ефективної реалізації інновацій в освіти та науки для задоволення потреб окремої особистості, суспільства, держави.

Керівництво ПВНЗ “ХММУ” бере на себе зобов’язання та несе відповідальність за створення умов, необхідних для досягнення цілей університету, забезпечує розуміння, проведення та впровадження наявної політики та її регулярне оновлення на всіх рівнях.
МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Сприяння глобальному здоров'ю та стійкому розвитку суспільства через підготовку висококваліфікованих фахівців з розвиненим науковим та клінічним мисленням, гуманістичними ціннісними орієнтаціями.ВІЗІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Формування інтернаціоналізованого освітнього середовища для підготовки лікарів на засадах доказової медицини, які здатні до реалізації індивідуальної освітньої траєкторії безперервного професійного розвитку.ЦІННОСТІ

Людяність, Науковість, Патріотизм, Доброчесність, Прозорість, Неупередженість, Постійне вдосконалення, Якість, Результативність, Відповідальність за результати діяльності, Інтернаціональність, Командна праця, Інноваційність, Розвиток особистості, Студентоцентрованість, Сталий розвиток.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ІМІДЖ

1. Підвищення ефективності менеджменту Університету.

2. Створення ефективної системи регулярної звітності кожного керівника перед колективом за всіма напрямами діяльності.

3. Розвиток корпоративної культури Університету.

4. Розвиток бренду університету як престижного, високорейтингового університету міжнародного рівня з європейськими цінностями

5. Здобуття міжнародного визнання на рівні освітніх програм та на інституціональному рівні.

6. Створення інтеграційного корпоративного середовища на основі ефективної співпраці адміністрації, співробітників, ради роботодавців, наглядової ради, професорсько-викладацького складу, здобувачів освіти.

7. Розбудова інклюзивного середовища задля створення умов для надання рівного доступу до навчання та праці для всіх верств населення.


ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

1. Забезпечення якісних освітніх послуг, спрямованих на підготовку високопрофесійних фахівців, що відповідають потребам міжнародного, національного та регіонального ринків праці.

2. Посилення міждисциплінарного характеру і гнучкості освітніх програм.

3. Розширення практико-орієнтованої складової освітнього процесу.

4. Удосконалення організації та змісту освітнього процесу з метою забезпечення європейських стандартів при збереженні позитивних надбань України.

5. Активізація роботи щодо запровадження в навчальний процес сучасних дидактичних підходів, інноваційних технологій та інтерактивних методів викладання, новітніх методів педагогічного контролю, ресурсів корпоративної освітньої платформи Університету.

6. Викладання клінічних дисциплін відповідно до затверджених наказами МОЗ України уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги та актуальних заснованих на даних доказової медицини клінічних настанов.

7. Активізація діяльності Університету як провайдера БПР.


РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

1. Постійне вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

2. Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти з урахуванням Стандартів забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG-2015

3. Дотримання принципів культури якості та академічної доброчесності в університетському середовищі

4. Підтримка актуальності Політики університету у сфері якості.


РОБОТА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА НАБОРУ СТУДЕНТІВ

1. Оптимізація обсягів прийому на навчання до університету.

2. Розширення набору на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства.

3. Посилення індивідуалізації профорієнтаційної роботи

4. Підвищення привабливості Університету з прийому студентів на навчання.

5. Посилення маркетингової діяльності на різних рівнях інформаційного простору України та світу.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Поглиблення інтеграції ПВНЗ «ХММУ» у світовий освітній та науковий простір.

2. Розвиток експортної діяльності з надання освітніх послуг.


КАДРОВА ПОЛІТИКА

1. Вдосконалення якісного та кількісного складу кадрового забезпечення Університету.

2. Дотримання гендерної рівності серед членів університетської спільноти.

3. Надання рівних можливостей та дотримання неупередженості та прозорості при прийнятті на роботу та проведенні конкурсного відбору.


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Забезпечення прогресивного розвитку наукової діяльності в університеті.

2. Поглиблення інтеграції наукової та навчальної діяльності в Університеті.

3. Підвищення рейтингу Університету через зростання публікаційної активності НПП у наукометричних базах Scopus та WoS.

4. Формування впізнаваності та позитивного наукового іміджу Університету.

5. Розвиток наукової взаємодії на національному та міжнародному рівнях.


СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Посилення співпраці із студентськими формуваннями щодо підтримки студентських ініціатив.

2. Сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів.

3. Організація дозвілля, заняття спортом тощо.

4. Сприяння вихованню духовних цінностей студентів, їхнього патріотизму, громадянської свідомості та моралі.

5. Сприяння співпраці студентських організацій Університету з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, молодіжними та громадськими організаціями.

6. Поширення представництва студентської молоді Університету у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних студентських та молодіжних організаціях.

7. Посилення активності щодо формування та представлення позиції студентів стосовно різних аспектів діяльності та напрямів розвитку Університету.


ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Сприяння відкритості наукових даних:
 • забезпечення безкоштовного та вільного доступу науково- педагогічних працівників та здобувачів освіти до спеціалізованих та універсальних наукометричних баз даних
 • забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень та джерел.

 • 2. Розширення цифрових можливостей університетської бібліотеки.

  3. Оптимізація процесів оновлення бібліотечного фонду: своєчасне оновлення бібліотечного фонду сучасними підручниками, навчальними посібниками та періодичними виданнями.

  4. Моніторинг публікаційної активності: проведення постійного моніторингу публікаційної активності науково-педагогічних працівників у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science.


  СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ТАЛАНТУ

  1. Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; формування патріотизму та поваги до національної культури, активної громадянської позиції та соціальної відповідальності членів університетської спільноти.

  2. Розвиток напрямів організації соціально-виховної роботи, зокрема, воєнно-патріотичного виховання.

  3. Підвищення поваги та престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до військовослужбовця як до захисника Вітчизни, героя.

  4. Усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю.

  5. Сприяння набуттю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, вміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.

  6. Формування толерантного та поважного ставлення до інших народів, культур, релігій й традицій, різноманітних засобів самовираження особистості, гендерної рівності, людей с особливими потребами тощо.

  7. Культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи.

  8. Популяризація правової культури, активна протидія антигромадській поведінці, правопорушенням, жорстокості та сепаратизму.  К Л Я Т В А

  Л І К А Р ЯУ К Р А Ї Н И

  Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов’язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег
  урочисто КЛЯНУСЬ:

 • усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони й поліпшення здоров’я людини, лікуванню й запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує;

 • незмінно керуватися в своїх діях і помислах принци- пами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;

 • зберігати лікарську таємницю, щоб не зашкодити людині;

 • додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;

 • постійно поглиблювати й вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися по допомогу до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливими до колег;

 • власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.


  Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Указом Президента України
  від 15 червня 1992р. № 349