back
Якість освіти

Згідно вимог частини 2 статті 41 Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII та відповідно принципам, що викладені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти та у міжнародному стандарті «Системи управління якістю» ІSО 9001:2015 складовими системи забезпечення якості освіти є:

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

 • Відповідно до частини 3 статті 41 Закон України «Про освіту» система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання науково-педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

 • Система внутрішнього забезпечення якості – загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, розподіл відповідальності за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури університету, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • удосконалення планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
 • посилення кадрового потенціалу університету;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність університету;
 • створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
 • участь університету в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів.

 • Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;
 • забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості;
 • забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти;
 • налагодження доступного і зрозумілого звітування;
 • проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями;
 • інших процедур і заходів.

 • Система забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • забезпечення наявності та ефективності процесів і процедур зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • забезпечення наявності достатніх і збалансованих ресурсів для здійснення процесів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • забезпечення незалежності у діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;
 • підзвітність;
 • інших процедур і заходів.
 • В ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» впроваджено 5-ти рівняву систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка побудована на основі «Методичних рекомендацій щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти», що базуються на «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» із залученням у систему усіх стейкхолдерів освітнього процесу та розподілом функцій між різними структурними підрозділами системи.  ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


  ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ
  ОСВІТИ (ESG 2015)

  Функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти базується на засадах Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» і відповідає основним цілям та завданням, визначеним Статутом та Стратегією розвитку Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» (ПВНЗ «ХММУ»).

  ПВНЗ «ХММУ» є активним представником серед медичних закладів вищої освіти України, що передбачає розвиток освітньої діяльності, активне міжнародне співробітництво, генерацію та трансфер знань у медицину, сектор медичних послуг, реалізацію соціальної місії через культуру, соціально значущі проекти, що зазначено у базових нормативних документах закладу.

  При цьому організація освітнього процесу ПВНЗ «ХММУ» передбачає:

 • реалізацію академічної функції освіти, яка спрямована на розвиток та удосконалення особистості, самостійно оволодівати новими знаннями, бути професійно – мобільними та компетентними;
 • пріоритет фундаментальної змістовної сутності освітнього процесу;
 • спрямованість на підготовку магістрів за спеціальністю 222 «Медицина» та надання універсальних і фахових знань;
 • забезпечення комплексності підготовки студентів.

 • Також система забезпечення якості освіти ПВНЗ «ХММУ» націлена на діяльність відповідно до процедур та критеріїв щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО), які зазначені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в ЄПВО» та інших документах Європейської Асоціації із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA), Європейської асоціації вищих навчальних закладів (EURASHE) та Європейської академії викладачів сімейної медицини (EURACT).

  Відповідаючи сучасним європейським практикам внутрішня система забезпечення якості ПВНЗ «ХММУ» базується на принципах публічності, академічної доброчесності, гнучкості та конкурентоспроможності.

  Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті направлена на постійне поліпшення рівня освітньої діяльності в цілому та реалізується шляхом здійснення відповідних заходів і широкого спектру внутрішніх процедур на всіх рівнях, які відповідають стандартам ESG, в першу чергу розділам 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10:
 • процес розроблення та затвердження освітніх програм;
 • періодичне оцінювання та підвищення кваліфікації педагогічного, наукового та науково – педагогічного персоналу;
 • забезпечення необхідними ресурсами для функціонування освітньої діяльності;
 • застосування інформаційного менеджменту для більш ефективного управління освітнім процесом;
 • наявність інформації діяльності ПВНЗ «ХММУ»;
 • здійснення поточного моніторингу та періодичного перегляду програм;
 • відповідність вимог внутрішнього забезпечення якості ПВНЗ «ХММУ» вимогам зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

 • Забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в ПВНЗ «ХММУ» є постійним процесом, який вдосконалюється.

  Згідно чинного законодавства та нормативно – правовим базам, процес функціонування та ефективної діяльності внутрішньої системи забезпечення якості постійно вивчається та оцінюється відповідними органами.