back
Навчання Медичний факультет

За спеціальністю «Медицина» строк навчання складає 5 років 10 місяців. Форма навчання – денна. Основною діяльністю медичного факультету ХММУ є підготовка лікарів у повній відповідності із вимогами освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Медицина».

В період навчання на 1-3 курсах вивчаються базові, медично-біологічні та пре клінічні дисципліни: хімія, фізика, біологія, анатомія, гістологія, фізіологія, мікробіологія, інформатика, патологічна анатомія, патофізіологія, фармакологія, гігієна). З 2-го курсу студенти проходять практику в клініці та вивчають основи догляду за пацієнтами терапевтичного та хірургічного профілю, проходять практику у якості помічника медсестри. На 3-ому курсі вивчаються вступні клінічні дисципліни – пропедевтика внутрішніх хвороб, загальна хірургія, радіологія, оперативна хірургія, гігієна.

В ході клінічних занять моделюється професійна активність лікаря (прийом хворого із скаргами, анамнезу, об’єктивним оглядом і написанням історії хвороби, складанням плану обстеження та лікування, аналізом даних лабораторного та інструментального дослідження, корекції терапії, написанням щоденників щоденного спостереженням за хворим, етапних та виписних епікризів. 


Навчання включає:
 • Аудиторні години (безпосередню роботу студента із викладачем) – клінічні та - практичні заняття та семінари (групи із 7-10 студентів), а також лекції, які читаються в аудиторіях університету;
 • Самостійна підготовка студента (в бібліотеці, в клініці університету); для всіх студентів доступні Internet-ресурси, в тому числі матеріали і тести, підготовлені викладачами університету.
 • Навчальний рік складається із двох семестрів; між ними – канікулярний період (літні та зимові канікули).
 • Тривалість академічної години – 45 хвилин.
 • Система ECTS – один кредит ECTS відповідає 30 академічним годинам (лекції, практика).

 • Напрямки навчання та клінічні бази

  Підготовка лікарів за спеціальністю «Медицина» здійснюється у два етапи: до клінічна підготовка (на 1-3 курсах) та клінічна підготовка (на 4-6 курсах). На молодших курсах студенти вивчають теоретичні основи майбутньої професії, однак вже з другого року починають знайомитись з клінікою. Процес навчання будується на принципах послідовності і на кожному рівні моделюється форма діяльності студентів, наближена до професійної діяльності лікаря. Це досягається тим, що акцент при побудові навчального процесу ставиться на персонального куратора хворого у клініці. Клінічні практичні заняття проводяться на власній клінічній базі Університету.

  Керівництво факультетом. Безпосереднє керівництво факультетом здійснює декан, що обирається за конкурсом. В діяльності деканату можна виділити декілька основних напрямків: оптимізація навчальної та навчально-методичної роботи, виховна робота зі студентами, робота із впровадження сучасних методів навчання, узагальнення та аналіз звітної документації.  Деканат

  Основною діяльністю деканату медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» є координація та адміністративне забезпечення навчального процесу щодо підготовки висококваліфікованих лікарів відповідно вимогам МОН України.

  Деканат медичного факультету університету контролює та координує роботу завідувачів кафедр, викладачів і студентів щодо їх відповідальності за навчальний процес згідно навчального плану ПВНЗ «ХММУ», формує і здійснює керівництво навчально-виховною, методичною роботою на факультеті університету із залученням до цього процесу завідуючих кафедрами університету та професорсько-викладацький склад.

  Деканат медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» здійснює формування, ведення та контроль щодо підготовки проектів наказів та витягів про зарахування, переведення та відрахування студентів; проводить перевірку успішності студентів та виконання ними навчального плану. Деканат також координує роботу викладацького складу ПВНЗ «ХММУ» щодо правильності ведення супроводжуючих навчальний процес документів та своєчасне їх подання до деканату, приймає участь у створенні учбових програм та тематичних планів по дисциплінам згідно навчального плану ПВНЗ «ХММУ», консультує студентів щодо різних питань навчального процесу та проводить роз’яснювальну роботи щодо дотримання студентами учбової дисципліни; підтримує постійний зв’язку зі студентами; готує документи для проведення семестрового контролю, заліку та іспиту; надає результати успішності студентів щодо виконання ними навчального плану. Деканат медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» приймає участь у розробці заходів щодо проведення та контролювання навчального процесу дистанційно в умовах пандемії Covid-19; проводить роз’яснювальну роботи серед студентів та викладачів щодо запобігання поширенню Covid-19.