back
Якість освіти академічна доброчесність

Марафон академічної доброчесності

На початку квітня в Харківському міжнародному медичному університеті пройшов Марафон академічної доброчесності. Вже стало традицією проведення заходів культури якості з метою популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів та співробітників університету. В цьому році в проведенні заходів прийняли участь відділ внутрішнього забезпечення якості освіти, бібліотека, кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін.

До програми марафону були включені наступні заходи – анкетування науково-педагогічних працівників щодо обізнаності кодексу академічної етики та академічної доброчесності, а також результати аналізу відповідей; зустріч зі членами студентського самоврядування та ознайомлення їх з видами порушень академічної доброчесності, наведення прикладів академічного плагіату, як одного з поширених проявів академічної недоброчесності; доповіді на Вченій Раді за темою «Академічна доброчесність та штучний інтелект», співробітникам ще раз було нагадано про види порушень академічної доброчесності та санкції за ці порушення, ознайомлено з нормативною документацією з академічної доброчесності, що розроблена та використовується в університеті, а також йшлося про штучний інтелект, його користь та шкоду по відношенню до академічної доброчесності; вебінар "Пошук наукової інформації", на якому увага була присвячена роботі з пошуковими науковими системами, використанням бібліографічних менеджерів, знайомство з наукометричними базами даних, оформлення цитування та посилання в наукових роботах.


Форум академічної доброчесності khimu 14 жовтня 2022

Співробітники ХММУ спільно з відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти взяти участь у заходах щодо академічної доброчесності :
- 23 вересня 2022 року долучились до події «Презентація Інструментарію для дослідження академічної доброчесності та якості освіти у ЗВО», організованою Командою Аcademic IQ.
- 4 жовтня 2022 року долучились до онлайн-форуму академічної доброчесності. Захід організовано Unicheck Україна та Національним агенством із забезпечення якості освіти. На цьому форумі підіймалась серія тем про те, як підтримувати академічну доброчесність у часи кризи та які методи можуть вплинути на її розвиток.


На початку 2022 року декілька науково-педагогічних працівників, співробітників та здобувачів пройшли на PROMETHEUS підвищення кваліфікації з Академічної доброчесностіПлан подальшого розвитку академічної доброчесности ПВНЗ «ХММУ» на 2021-2022 навчальний рік


Академічна доброчесність. Аналітичний звіт та рекомендації

ДЕКЛАРАЦІЯ ЧЛЕНІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Тренінг з Академічної Доброчесності

Корисні посилання на онлайн-ресурси з академічної доброчесності

1. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні сайт: www.saiup.org.ua

2. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти/Академічна доброчесність сайт: www.naqa.gov.ua

3. «Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності» та «Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності» сайт: www.saiup.org.ua

4. Академічна доброчесність. Онлайн курс для викладачів сайт: www.prometheus.org.ua

5. Сторінки Євгена Ніколаєва. Про академічну доброчесність. https://www.skeptic.in.ua/bulletin/, https://www.skeptic.in.ua/integ-viol/

6. Офіційна сторінка Unicheck Україна у Facebook сайт: https://www.facebook.com/UnicheckUa/

7. Постанова КМУ №897 від 26 серпня 2021 року «Про затвердження порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації», сайт: www.zakon.rada.gov.ua
8. Рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text

Академічна Доброчесність – Запорука Якісної Освіти

Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів

«ЯК ПІДГОТУВАТИ ЯКІСНИЙ СИЛАБУС?»

Скринька довіри ХММУ

dovira@khimu.edu.ua


Закон України «Про освіту»
Стаття 42. Академічна доброчесність1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.


2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.


  3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.


  4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
  формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.


  5. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.


  6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.


  7. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.


  8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

  Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.


  9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.


  10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.
 • Кодекс академічної етики


  Положення про комісію з питань академічної етики  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЛІТИКУ І ПРОЦЕДУРУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ


  Положення про булінг


  Положення про гендерну рівність
  Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти - Academic IQ


  Проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” започатковує тематичну рубрику про ідеї академічної...

  Опубликовано Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти - Academic IQ Суббота, 10 апреля 2021 г.