back
Відділи університету Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ - структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет», який забезпечує організацію та координацію навчально-методичної роботи університету, створює необхідні організаційні умови для якісної підготовки фахівців.

Структурний підрозділ підпорядковується Ректору та проректору Університету.

Основна мета: забезпечення якості освітньої діяльності ПВНЗ «ХММУ» на основі ефективного методичного супроводу реалізації освітніх програм, формування єдиної стратегії методичного супроводу реалізації освітніх програм та регламентація навчально-методичної роботи університету, аналіз стану та результатів методичної роботи, визначення напрямків її вдосконалення.


Основні завдання та функції навчально-методичного відділу:

· реалізація концепції освітньої діяльності університету, контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень вченої ради і ректорату, наказів ректора;

· розробка положень, інструкцій та методичних рекомендацій з питань організації освітнього процесу;

· організація та координація роботи з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

· планування освітнього процесу, узгодження навчальних планів, розробка та складання графіків, розрахунок обсягів та контроль за розподілом навчальної роботи, складання розкладів занять, екзаменаційних сесій, державної атестації здобувачів освіти;

· формування пропозицій щодо впровадження прогресивних методів навчання спрямованих на удосконалення чинних механізмів забезпечення якості освітньої діяльності;

· систематичний моніторинг організації навчально-методичної роботи кафедр університету.

· надання інформаційно-консультативної допомоги працівникам деканату кафедр та інших підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм підготовки здобувачів вищої освіти;

· участь у здійсненні систематичного контролю за ходом освітнього процесу;

· інформування відповідних структурних підрозділів університету про зміни в чинних освітніх програмах підготовки здобувачів вищої освіти.


Навчально-методичний відділ здійснює:

· розробку графіку освітнього процесу університету;

· складання розкладу навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації, контроль за їх виконанням;

· координацію та методичний супровід розробки навчальних планів, робочих навчальних планів з підготовки фахівців у відповідності до системи стандартів вищої освіти;

· визначення, спільно с деканатом та кафедрами, якісних і кількісних параметрів, що впливають на обсяг навчального навантаження (кількість груп (підгруп), лекційних потоків, види навчальної діяльності, заходи поточного та підсумкового контролю тощо);

· розрахунок обсягів навчального навантаження кафедр, контроль за їх виконанням;

· облік руху контингенту студентів ( відрахування, поновлення, переведення, академічні відпустки тощо);

· розробку та впровадження електронних документів щодо організації освітнього процесу в університеті;

· методичне та організаційне забезпечення роботи з підвищення якості навчального процесу.

· підготовку та надання інформації, матеріалів, відповідних статистичних даних для звітування університету.


Діяльність навчально-методичного відділу здійснюється за принципами: науковості, актуальності, системності та комплексності методичної роботи; послідовності та безперервності, масовості; творчого характеру методичної роботи та максимальної активізації науково-педагогічних представників; конкретності та диференційованого підходу; єдності теорії та практики; оперативності, гнучкості та мобільності методичної роботи; колективізації навчально-методичної роботи.


Положення про навчально-методичний відділ

ПОЛОЖЕННЯ НМ


Пропозиції, Питання та Зауваження


Співробітники навчально-методичного відділу:

Гречана Наталія Сергіївна, керівник навчально-методичного відділу, (n.grechanaya@khimu.edu.ua).
Контактні телефони: +380(95)-895-50-29;

Кузнецова Аліна Віталіївна, методист (a.kuznietsova@khimu.edu.ua ).