back
Відділи університету Навчально-методичний відділ

Співробітники навчально-методичного відділу отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації!
З 25 березня по 06 травня 2021 року всі співробітники відділу підвищили свою професійну
майстерність, набули, вдосконалили свою професійну діяльність та успішно захистили роботи на
такі теми: «Система моніторингу якості освіти як інструмент державного управління освітою»,
«Аналіз результативності державної освітньої політики в галузі забезпечення якості освіти», «Якість
освіти як пріоритет державної освітньої політики», «Якість освіти-пріоритет розвитку національних
освітніх систем».
    Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет», який забезпечує організацію та координацію навчально-методичної роботи в університеті, створює необхідні організаційні умови для якісної підготовки фахівців.

Співробітники навчально-методичного відділу

Хабібуліна Ольга Віталіївна, керівник навчально-методичного відділу, має вищу освіту ( o.khabibulina@khimu.edu.ua ).

Старікова Наталія Миколаївна, методист, має вищу освіту, кандидат юридичних наук, доктор філософії ( n.starikova@khimu.edu.ua).

Цвях Софія Олександрівна, методист, має вищу освіту ( s.tsviakh@khimu.edu.ua).

Кузнєцова Аліна Віталіївна, методист, має вищу освіту ( a.kuznietsova@khimu.edu.ua ).

Основні завдання Відділу

- реалізація концепції освітньої діяльності Університету, наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи на кафедрах Університету;

- розробка положень, інструкцій та методичних рекомендацій з питань організації і науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

- формування пропозицій щодо впровадження кращих практик вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти спрямованих на удосконалення чинних механізмів забезпечення якості освітньої діяльності;

- систематичний моніторинг організації навчально-методичної роботи кафедр Університету;

- надання рекомендацій працівникам деканату, кафедр та інших підрозділів щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм;

- участь у здійсненні систематичного контролю за ходом освітнього процесу;

- надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;

- інформування відповідних структурних підрозділів Університету про зміни в чинних освітніх програмах підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планах.

Основні функції Відділу

- координація та методичний супровід розробки навчальних планів, робочих навчальних планів з підготовки фахівців вищої освіти, спеціальностей у відповідності до системи стандартів вищої освіти;

- визначення, спільно з деканатом та кафедрами, якісних і кількісних параметрів, що впливають на обсяг навчального навантаження (кількість груп (підгруп), лекційних потоків, види навчальної діяльності, заходи поточного та підсумкового контролю тощо);

- розрахунок обсягів навчального навантаження кафедр, контроль за його виконанням;

- розробка рекомендацій та контроль за формуванням навчально - методичних комплексів дисциплін навчального плану за вимогами ЄКТС;

- організація складання графіків навчального процесу, розкладів навчальних занять, заліково-екзаменаційних сесій, державних (кваліфікаційних) екзаменів, контроль за їх виконанням;

- здійснення обліку руху контингенту студентів (відрахування, поновлення, переведення, академічні відпустки тощо);

- проведення в університеті процедури визнання іноземних документів про попередню освіту, здобутих в іноземних навчальних закладах;

- розробка та впровадження електронних документів щодо організації освітнього процесу в Університеті.;

- вивчання, узагальнення та популяризація передового досвіду навчально-методичної роботи на кафедрах, факультетах університету і сприяння впровадженню цього досвіду.

- організація роботи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (надалі ЄДЕБО) згідно методичних рекомендацій, роз’яснень, наказів МОН України, стосовно діяльності Університету.

- внесення до ЄДЕБО персональної інформації здобувачів освіти, кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази Університету.

- Проведення процедури перевірки на плагіат методичних та наукових робіт педагогічних, науково-педагогічних, наукових співробітників Університету.

Відповідальний за проведення процедури перевірки на плагіат:

Хабібуліна Ольга Віталіївна

Електронна пошта: o.khabibulina@khimu.edu.ua

Відповідно до договору про надання послуг технічної підтримки №15/03 від 15.03.2021 року між ПВНЗ «ХММУ» та ТОВ «ПЛАГІАТ», перевірка на плагіат здійснюється з використанням комп’ютерної антиплагіатної системи StrikePlagiarism. ( https://strikeplagiarism.com/uk/ )Положення про навчально-методичний відділ

ПОЛОЖЕННЯ НМ