back
Навчання Кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

Напрями роботи проблемних груп студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми біомедичних наук»

Науковий Гурток_кафедра ФЗНД


Кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін є базовим структурним підрозділом медичного факультету ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет.


Основна місія кафедри полягає у забезпеченні фундаментальної підготовки майбутніх лікарів за блоком базових біомедичних дисциплін, формуванні загальних та спеціальних компетенцій здобувачів відповідно до міжнародних стандартів медичної освіти, розвиткові професійної відповідальності та науково-орієнтованого клінічного мислення фахівців медичної галузі через здійснення навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної та виховної роботи.


Кафедра має потужній науково-викладацький склад. Станом на 2020 рік на кафедрі працює 18 викладачів – д.мед.н, професор Д.М. Шиян, д.пед.н., доцент Н.Д. Кабусь, к.мед.н., доценти В.В. Єрохіна, Т.В. Меркулова, І.В. Ладная, к.біол.н., доценти Т.В. Деєва, І.Б. Мусатова, О.В. Пахомов, Л.М. Тининика, к.техн.н., доцент Юніс Башір, к.біол.н., асистент А.Ю. Нікольченко, асистенти Дахе Ехаб Нафа, Закарія Махер, А.В. Леонченко- Юлген, С.В. Топчій, Удох Андікан Еффіонг, О.І. Чумак.


Провідним напрямом діяльності кафедри є навчально-методична робота, яка здійснюється через забезпечення викладання навчальних дисциплін «Анатомія», «Біологічна та біоорганічна хімія», «Гігієна та екологія», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Загальна хірургія», «Медична біологія», «Медична інформатика», «Медична та біологічна фізика», «Медична хімія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Фізіологія» у підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина».


Професорсько-викладацький склад кафедри є командою фахівців з високим рівнем теоретичної та практичної підготовки у різних галузях біомедичних наук. Кафедра пишається науковими досягненнями своїх викладачів, які є авторами багатьох монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, робочих зошитів, атласу з гістології, патентів, статей, що індексуються в міжнародних науковометричних базах Scopus та Web of Science.


Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням власної професійної компетентності, проходять стажування в провідних університетах України (Харківський національний медичний університет, Національна фармацевтична академія України, Харківський національний фармацевтичний університет, Харківський національний університет імені В. Каразіна) та світу (США, Болгарія, Данія, Польща, Франція), приймають участь у міжнародних наукових форумах, конгресах, є керівниками та учасниками грантових проектів (зокрема, «“Побічна популяція” клітин у ендокринних залозах і їх трансплантація тваринам з гормональною недостатністю», «Вивчення впливу трансплантації стероїдогенних і гермінативних клітин тестисів при використанні традиційних фармакологічних препаратів замісної терапії на корекцію різних станів експериментального гіпогонадизму», «Дослідження морфофункціональних властивостей сфероїдних структур наднирників і тестисів in vitro і при трансплантації мишам», «Науково-експертна оцінка стану і вартісної цінності генетичних ресурсів та підготовка обґрунтованих рекомендацій щодо створення системи регулювання на національному та регіональному рівні збереження, відновлення, сталого використання, доступу до генетичних ресурсів та розподілу вигід від їх використання» та ін.).


Більшість викладачів є членами Всеукраїнських та міжнародних професійних ассоціацій, зокрема, членами Кафедри ЮНЕСКО при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Українського біохімічного товариства, Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів, фізіологів, топографоанатомів України. К.мед.н., доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін Т.В. Меркулова є науковим співробітником, завідувачем відділу гігієни дітей шкільного віку і підлітків ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» та Членом Вченої ради ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».


Наразі колектив кафедри працює над розробкою наукової теми «Іновації в біомедичних науках та шляхи удосконаленння фундаментальної підготовки майбутніх лікарів».


Зміст навчальних програм медико-біологічних дисциплін постійно оновлюється з урахуванням новітніх наукових досягнень в галузі медицини, інноваційних методів дослідження, нових досягнень в розумінні механізмів патогенезу захворювань, що вивчаються на клінічних дисциплінах. Так, зокрема, з урахуванням новітніх досягнень у сфері медицини, в програму дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» включено розгляд таких питань:


 • 1) Гормони голоду і ожиріння. Розвиток і профілактика інсулінорезистентності діабету 2 типу. Лікування ожиріння (тема «Ендокринна система»);
 • 2) Стовбурові клітини і їх використання в медицині. Лікування хвороби Паркінсона стовбуровими клітинами (тема «Сполучна тканина»);
 • 3) Біонічне око з високою роздільною здатністю (тема «Сенсорна система»);
 • 4) Імпланти і протези, що імітують біологічні функції (тема «Нервова система»);
 • 5) Регенерація зубів (тема: «Травна система»);
 • 6) Технології регенерації серця (тема «Серцево-судинна система»);
 • 7) COVID-19 та ендотелій. Механізм взаємодії і наслідки (тема «Серцево-судинна система»);
 • 8) Нові технології збереження тканин. Контрольована гіпотермія (тема «Цитологія, гістологічна техніка»).

 • Під час викладання навчальних дисциплін поряд з класичними методами активно використовуються інтерактивні проблемні методи навчання, такі як case study, постановка діагнозу за допомогою розробки комплексного алгоритму вивчення функціональних і морфологічних порушень при роботі з конкретним клінічним сценарієм або через демонстрацію на експериментальних, віртуальних моделях, мультимедійні технології (презентації до лекцій і практичних занять, навчальні відео), практичні методи (робота в анатомичному музеї, робота з силіконовим трупом, симуляторами, інтерактивным 3D анатомічним навчальним комплексом «Пірогов», який дозволяє з усіх ракурсів вивчати системи і органи людського тіла – як здорові, так і уражені різними патологіями, вибудовуючи повний цикл навчання – від візуального знайомства з анатомічним матеріалом за слоями та системами, ілюстрації найрідкісніших анатомічних випадків, отримання текстової інформації – до перевірки якості набутих знань і автоматичної перевірки результатів. До таких методів також належить вирішення ситуаційних завдань формату «Крок-1» та «IFOM» з використанням інтерактивних методів навчання, підготовка студентами презентацій навчального матеріалу за темами занять; організація конкурсів, тематичних, олімпіад, науково-пізнавальних конференцій з дисципліни.


  Новітні досягнення біомедичних наук та наукові пошуки викладачів є основою для наукових пошуків майбутніх лікарів. Залучення здобувачів освіти до науково-дослідної роботи відбувається через діяльність студентського наукового товариства, під керівництвом викладачів студенти беруть активну участь в регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та майстер-класах, конкурсах, круглих столах з актуальних проблем біомедичних наук.


  Виховна робота зі студентами здійснюється через проведення кураторських годин, участь викладачів кафедри в організації загальноуніверситетських заходів, тематичних свят, конкурсів, фестивалів, днів відкритих дверей в університеті тощо.


  Професорсько-викладацький склад кафедри докладає максимум зусиль для того, щоб студенти були зацікавлені в навчанні, мали високу якість знань, науково-орієнтоване клінічне мислення, розуміли професіональну відповідальність лікаря й стали дійсними професіоналами в галузі медицини в майбутньому.


  Опис навчальних дисциплін надається в інформаційно-методичному пакеті кафедри.  Викладацький склад кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін


  Кабусь Наталя Дмитрівна
  Доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1995–2000 рр. – Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, природничий факультет. Спеціальність «Біологія» з правом викладання біології англійською мовою, диплом з відзнакою;

  2004–2007 рр. – аспірантура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

  2014–2017 рр. – докторантура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів»: 13.00.09 – теорія навчання; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2009.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп»: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2018.  Професійна кар’єра
  2000-2004 рр. – вчитель англійської мови Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10;

  2007–2010 рр. – викладач кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

  2010–2018 рр. – доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

  2018–2020 рр. – професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

  2018–2020 рр. – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»;

  з 01.09.2020 р. – в.о. завідувача кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ».


  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 110 наукових публікацій, із яких одна одноосібна і шість колективних монографій (2 - видані у країнах ЄС), 42 статті у фахових  виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях, 2 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus:

  1)  Khudov H., Symkanych O., Kovalenko А., Kabus N., Lysytsya V., Khudov R., The Comparative Assessment of the Quality of Cytological Drugs Image Processing. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. 2020, Vol. 9, No.5, P. 8645-8653. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/250952020 (Scopus).

  2) Khatuntseva S., Kabus N., Portyan M., Zhernovnykova O., Kara S., Knysh S. The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities’ Students. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020, Vol. 12, Issue 1, P. 185-197. doi:10.18662/rrem/208 (WoS).

  3) Кабусь Н.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп: теорія і практика:монографія. Х. : Видавець Іванченко І.С., 2017. – 416 с.

  4) Кабусь Н.Д. Стратегічні напрями здоров’язбереження в контексті реалізації завдань сталого суспільного розвитку// Сучасні здоров’язбережувальні технології: колективна монографія / за ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків: Оригінал, 2018. С. 188-194.

  5) Kabus N. Сonceptual fundamentals for social education of children and youth in the New Ukrainian School //Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph. Prague, OKTAN PRINT, 2020. Р 81-91.

  6) Kabus N. Summarizing the experience of students future social pedagogues volunteering in the context of sustainable development and health preservation of personality. American Journal of Nursing Research, 2015. Vol. 3. No. 1. Р. 8-13. DOI: 10.12691/ajnr-3-1-3.

  7) Kabus N. Providing a Spiritually Full Stimulating and Creative Environment as the Condition of Effectiveness of Social and Pedagogical Activities for Sustainable Development of Social Groups. Journal of Sociology and Anthropology. US : Newark, 2017. Vol. 1. No. 1. Р. 17-25. DOI: 10.12691/jsa-1-1-3.


  Входить до редакційних колегій
  Заступник головного редактора збірника наукових праць  «Вісник Сковородинівської академії молодих учених» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.


  Викладає навчальні дисципліни

 • «Медична біологія»;
 • «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»

 • Отримання стипендій Іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації імені О.С. Масельського за значні досягнення у науково-дослідній роботі (1999р.).

  Стажування.
  Підвищення кваліфікації з циклу «Медична біологія» у Харківському національному медичному університеті, 2019 р. (Посвідчення № 425/19 від 13.12.2019). International internship «Modern Teaching methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend», University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria, 27.04.2020- 27.07.2020 (Certificate BG/VUZF/604-2020).

  Сертифікати
  British Council Сertificate of participation in the Active Citizens Local Training 2016/2017. Сertificate of Upper-Intermediate Level В2 of English, 2018 (02125585 № 028-A/18).

  Сфера науковий інтересів

 • організація навчально-творчої діяльності здобувачів освіти;
 • професійна підготовка майбутніх фахівців;
 • сталий розвиток, сталий розвиток соціальних груп;
 • здоров’язбереження та здоров’язміцнення населення;
 • організація волонтерської діяльності студентів, реабілітація дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • сучасні інноваційні методи та технології навчання;
 • світові тенденції у вищій освіті;
 • формування професійної відповідальності та клінічного мислення майбутніх лікарів;
 • іновації у біомедичних науках та медицині;

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0003-3665-8501

  Web of Science
   
  E-mail: n.kabus@khimu.edu.ua
  bkabusnatali9901@gmail.com


  Деєва Тетяна Володимирівна
  Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1979–1984 рр. – Харківський державний університет імені О. М. Горького, біологічний факультет. Спеціальність «Біологія».


  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Морфофункціональний стан тимуса, кісткового мозку та селезінки щурів після впливу іммунотропних лікарських засобів»: 14.03.01 – нормальна анатомія; Тернопільска медична академія ім.. І.І. Горбачевського, Тенопіль, 1999.


  Професійна кар’єра

 • 1984-1992 – ст. лаборант з вищою освітою лабораторії вікової фармакології та токсикології ВНДІХТЛЗ (потім ДНЦЛЗ), м. Харків;
 • 1992–1997 – молодший науковий співробітник сектора патоморфології ДНЦЛЗ, м. Харьків;
 • 1997–2002 – науковий співробитник сектора патоморфології ДНЦЛЗ, м.Харків;
 • 2002–2006 – старший науковий співробітник сектора патоморфології ДНЦЛЗ, м. Харків;
 • 2006–2008 – ассистент кафедри гістології, цитології та ембріології ХНМУ;
 • з 2008 – доцент кафедри гістології, цитології та ембріології ХНМУ;
 • з 2020 – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ».

 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 100 наукових публікацій, з яких 4 навчальних (навчально-методичних) посібників, 3 робочих зошитів, 1 атлас, статті у фахових  виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях:

  Деєва. Т.В. Human micromorphology (англійською мовою) для студентів факультетів по роботі з іноземними студентами за фахом «Медицина» та «Стоматологія», навч. посібн. / Деєва. Т.В., Степаненко О.Ю., Верещакіна В.В. Харків, видавництво ХНМУ, 2017. 154 с. Деєва Т.В. Атлас. Гістологія, цитологія та ембріологія (українською, російською, англійською мовами): навч. посібн. / Деєва Т.В., Степаненко О.Ю., Зайченко Л.О. та ін. Київ, ВСВ "Медицина", 2017. 151 с.

  Деєва Т.В. Робочий зошит до практичних занять з гістології , цитології та ембріології для студентів 1 та 2 курсів стоматологічного та медичних факультетів, 1, 2 та 3 частини./ Деєва Т.В., Степаненко О.Ю., Панасенко В.О. Харків, видавництво ХНМУ, 2018. 119 с.

  Деєва Т.В. Micromorphology and embryology of the oral cavity: manual for students of the dentistry faculties. Метод. вказівки / Деєва. Т.В., Степаненко О.Ю., Верещакіна В.В. Харків, видавництво ХНМУ, 2017. 24 с.

  Деєва Т.В. Доклінічне вивчення лікарських засобів, призначених для лікування плацентарної дисфункції (методичні вказівки) Методичні рекомендації для лікарів, науковців, студентів / Дежва Т.В., Зайченко А.В., Яковлева Л.Я., Ларьяновська Ю.Б. Державний Фармакологічний Центр МОЗ України, 2009. 59с

  Деєва Т.В. Навчально-методичні вказівки по гістології, цитології і ембріології до самостійної роботи студентів Харків, ХНМУ, 2010. 99с.

  Деєва Т.В., Ларьяновская Ю.Б., Никитина Н.С., Экспериментальное исследование морфологических признаков токсического действия амбазона при передозировке Экспериментальное исследование морфологических признаков токсического действия амбазона при передозировке. Фізіологічно активні речовини. 2000. № 1. С.62-64.

  Деєва Т.В., Белостоцкая Л.И., Никитченко Ю.В. та ін. Перекисное окисление липидов при глюкокортикоид-индуцированном остеопорозе и лечении алендронатом. Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2 (додаток), С.19-22.

  Деєва Т.В., Меркулова Ю.В. К вопросу моделирования пародонтита различного генеза по данным морфологических исследований. Український морфологічний альманах . 2005. Т.3, №1. С.99-101.

  Деєва Т.В., Бутенко І.Г., Коптева Л.М. Вплив серотоніну на стан фетоплацентарного комплексу у щурів. Клінічна та експериментальна патологія. 2005. Т.4., №1. С.20-24.

  Деєва Т.В., А.В.Зайченко, Ю.Б.Ларьяновская Экспериментальное моделирование плацентарной недостаточности у крыс: морфоло-гические аспекты. Експериментальна і клінічна медицина. 2008. №2. С.32-37.

  Деєва Т.В., А.В.Зайченко, С.Ю.Масловський Вплив глюкозаміну гідрохлориду на процеси фетогенезу в умовах різних видів модельної патології гестації. Таврический медико-биологический вестник. 2008. Т.11, №11. С.40-44.

  Деєва Т.В., Л.Н.Белостоцкая, Ю.В.Никитченко та ін. Интенсивность перикисного окис-ления липидов в предстательной железе и сыворотке крыс при ассоциированной с остеопорозом гиперплазии предстательной железы. Патологія. 2008. Т.5, №2. С.119.

  Деєва Т.В., Павленко Н.Я., Риженко І.М. Вивчення впливу екстракту з листя артишоку польового на морфологію плаценти при експериментальній плацентарній дисфункції у щурів. Український морфорлогічний альманах. 2009. Т.7, №2, С.78-80.

  Деєва Т.В., Масловский С.Ю.,Самосудова Л.В. Кредитно-модульная система и менталитет студентов Восточной Украины. Медицина сегодня и завтра. 2010. №1. С.173-175.

  Деєва Т.В., Чайка Л.О, Нікітіна Н.С. та ін. Експериментальне дослідження фармакологічної активності назального спрію мометазону з оксиметазоліном. Фармакологія та лікарська токсикологія. 2018. № 4-5 (60). C. 42-52.


  Викладає навчальні дисципліни
  «Гістологія, цитологія та ембріологія»


  Стажування
  ITEP sertificate, виданий 02.02.2018, level B2

  2) Підвищення кваліфікації з циклу «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти» у ХНФУ, 2020 р. (Посвідчення № 425/19 від 25.03.2020).

  3) Участник Програми французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я та фармації. 07-16 липня 2009 р. (свідоцтво №12).  Сфера науковий інтересів

 • організація навчально-творчої діяльності учнів та студентів;
 • професійна підготовка майбутніх фахівців;
 • лікарська токсікологія.
 • E-mail: tetyanadeieva@gmail.com
  Єрохіна Вікторія Валеріївна
  Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  2006–2012 рр. – ДЗ «Луганський державний медичний університет», факультет «Лікувальна справа»
  2012-2014 рр. аспірантура ДЗ «Луганський державний медичний університет».


  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Морфологічні особливості прищитоподібних залоз щурів при ісуностимуляції та імуносупресії в експерименті.»: 14.03.01 – нормальна анатомія; Харківський національний медичний університет. Харків, 2015.


  Професійна кар’єра

 • 2014-2018 рр. асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету;
 • 2018-по теперішній час доцент кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету;
 • З 10.09.2020 р. доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ» за сумісництвом.


 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 65 наукових публікацій, із яких 5 патентів України на корисну модель, 1 підручник, 5 навчальних (навчально-методичних) посібників, 2 робочих зошитів (практикумів), 13 статей у фахових  виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях, 3 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus:

  Erokhina V. Ultramicroscopic changes of rats parathyroid glands and thymus after single administration of cyclophosphamide at the different periods of observation / V. Erokhina, O. Avilova // Wiadomości Lekarskie 2019. - Tom LXXII, №. 3. – P. 362-367. (Scopus).

  Ultrastructural changes in the organs of the immune system under the influence of xenobiotics / D. Shyian, V. Erokhina, O. Avilova et al. // Georgian Medical News. – 2018. - № 6 (279). – С. 132-137. (Scopus).

  Erokhina V. Ultramiroscopic changes in the parathyroid glands and thymus after immunostimulation in rats / V. Erokhina, O. Avilova // Archives of the Balkan Medical Union. – 2019. - Vol. 54, №. 2. -Р. 227-234. (Scopus).

  Патент на корисну модель 79674 України, МПК А61В 17/00. Модифікований санний мікротом для приготування гістологічних парафінових зрізів / Кащенко С. А., Татаренко Д. П., Іванов О. С., Єрохіна В. В., Гончарова М. В., заявник та патентовласник Кащенко С. А., Татаренко Д. П., Іванов О. С., Єрохіна В. В., Гончарова М. В. № u 2012 13149; заявл. 19.11.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8.

  Патент на корисну модель 81378 України, МПК А61В 17/00. Модифікований спосіб препарування щитоподібної залози у щурів / Кащенко С. А., Татаренко Д. П., Єрохіна В. В., Гончарова М. В., Іванов О. С., Бобришева А. О., заявник та патентовласник Татаренко Д. П., Єрохіна В. В., Гончарова М. В., Іванов О. С., Бобришева А. О. № u 2013 00930; заявл. 25.01.2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

  Патент на корисну модель 82165 України, МПК А61В 17/00. Спосіб забору крові у лабораторних щурів / Кащенко С. А., Єрохіна В. В., Гончарова М. В.; заявник та патентовласник Кащенко С. А., Єрохіна В. В., Гончарова М. В. № u 2013 00631; заявл. 18.01.2013; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.

  Патент на корисну модель 130726 України, МПК 11/00, G06T 7/40.. Спосіб визначення морфометричних параметрів прищитоподібної залози / Єрохіна В.В., Авілова О.В. № u201806042; заявл. 31.05.2018; опубл. 26.12.2018. Бюл. №24.

  Патент на корисну модель 130684 України, МПК А61K 31/00, A61B 17/00, A61B 17/3209, G01N 1/30. Спосіб візуалізації та ідентифікації прищитоподібних залоз серед оточуючих тканин в експерименті / Єрохіна В.В., Авілова О.В. № u201805140; заявл. 10.05.2018; опубл. 26.12.2018. Бюл. № 24.

  Human micromorphology. Part I. : A textbook for English-speaking medical students / [A.Yu. Stepanenko, Т.V. Deeva, V.V. Erokhina et al. ] – Kharkiv: KhNMU, 2017. - 131 p.

  Guidelines for 1st and 2nd year students, Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry in practical classes of Histology, Cytology and Embryology : / [A.Yu. Stepanenko, Т.V. Deeva, V.V. Erokhina et al.] - Kharkiv: KhNMU, 2018. -73 p.

  Workbook for practical classes in histology, cytology and embryology for the 1st-year English-medium medical students, Part 1. Упорядники: О.Ю. Степаненко, Т.В. Деєва, В.В. Верещакіна, В.В. Єрохіна, Л.В. Кольцова, О.О. Трач, В.О. Панасенко. Обсяг: 118 стор., тираж 100 прим., мова англійська.

  Workbook for practical classes in histology, cytology and embryology for the 2-nd-year English-medium students of the medical faculties. Part 2. Упорядники: О.Ю. Степаненко, Т.В. Деєва, В.В. Верещакіна, В.В. Єрохіна, Л.В. Кольцова, О.О. Трач, В.О. Панасенко. Обсяг: 81 стор., тираж 100 прим., мова англійська.

  Micromorphology and embryology of the oral cavity: manual for students of the dentistry faculties. Упорядники: О.Ю. Степаненко, Т.В. Деєва, В.В. Єрохіна. Обсяг: 24 стор., тираж 100 прим., мова англійська.


  Викладає навчальні дисципліни
  «Гістологія, цитологія та ембріологія».  Стажування
  International postgraduate practical internship “New and innovative teaching methods” Malopolska School of Public Administration, Krakow, September 10-28, 2018. Certificate №2035/MSAP/2018.

  Українсько-британський коледж з наступним складанням мовного іспиту Cambridge English, FCE, Council of Europe Level B2. June 2017, 176UA0170002 500/2705/0.  Сфера наукових інтересів

 • морфологія ендокринної, імунної систем;
 • морфометрія;
 • експериментальне моделювання імунодефіциту; морфофункціональний стан прищитопобідних залоз при моделюванні імуносупресії та імуностимуляції;
 • сучасні інноваційні методи навчання;
 • глобальні тенденції в вищій освіті. • Профіль у Google Академія 

  Профіль в ORCID 

  Профіль у Scopus або Web of Science ResearcherID 

  E-mail: vikaerokhina1@gmail.com  Закарія Махер
  Лікар, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  2013-2019, Харківський національний медичний університет, медичний факультет, спеціальність загальна медицина;

  2019, Харківська академія післядипломної медичної освіти, спеціальність офтальмологія.  Професійна кар’єра:
  З 2019 р. – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»  Викладає дисципліни:

 • “Фізіологія”


 • Сертифікати:
  2016 – Diploma for the Best Oratory Skills on the 1st International Scientific Conference on Modern Problems Of Neurology at KhNMU .
  2020 – Certificate in participation in online webinar «The next step in Glaucoma management: Fixed combinations».
  2020 – Certificate in participation in online webinar «Allergic problems , multidisciplinary approach for diagnosis and treatment».


  E-mail: maher.mounir1995@gmail.com  Леонченко-Юлген Аліна Валеріївна
  Біолог, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін, науковий співробітник

  Освіта
  2007-2011рр.- Харківський національний медичний університет

  2011-2013рр.- Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, бакалавратура біологічного факультету , кафедра фізіології людини і тварини

  2013-2014рр.- магістратура Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, кафедра фізіології людини і тварини  Професійна кар’єра
  2009-2010 - лаборант- адміністратор у приватній лабораторії;

  2010-2011- патронажна медична сестра пост хірургічного профілю;

  2011-2014- фельдшер-лаборант КДЛ КЗОЗ МДКЛ № 24 ;

  2018-2019 науковий співробітник ПВНЗ «ХММУ»;

  З 2019 – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ».
  Викладає навчальну дисципліну

 • «Гістологія, цитологія та ембріологія»
 • Науково-дослідницька діяльність
  «Розподіл еозинофілій у гемограмах дітей та підлітків Червонозаводського району міста Харків за перід 2010-2013 рр.» - 2014р.  Володіння мовами

 • Українська мова- перша рідна;
 • Російська мова – друга рідна;
 • Англійська мова – В2 – сертифікат;
 • Німецька мова- А2 –сертифікат;
 • Турецька мова – розмовна.


 • Сфера наукових інтересів

 • Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної сфери;
 • Розвиток творчого підходу у наукової діяльності;
 • Дослідження у гістологічній, гематологічній та імунологічній сфері;
 • Спрямованість на додаткову самоосвіту;
 • Формування аналітичного мислення у студентів;
 • Сталий саморозвиток в освітньо-науковій діяльності;
 • Розвиток у різнобічних сферах діяльності суспільства;
 • Психологічна адаптивність іноземних студентів у ЗВО України. • E-mail: 
  a.leonchenkoulgen@khimu.edu.ua
  leonchenkoulgen@gmail.com  Олянич Сергій Олександрович
  Асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  2007–2013 рр. – Харківський національний медичний університет, 1-й медичний факультет, спеціальність «Лікувальна справа»;
  2013-2015 рр. – інтернатура за фахом «Внутрішні хвороби», Харківський національний медичний університет;
  2015 р. – спеціалізація за фахом «Нефрологія», Харківський національний медичний університет.  Професійна кар’єра
  2013-2015 рр. – старший лаборант кафедри урології, нефрології та андрології Харківського національного медичного університету

  2015-2020 рр. – асистент кафедри урології, нефрології та андрології імені професора А. Г. Подрєза Харківського національного медичного університету;

  2019-2020 рр. – науковий співробітник кафедри урології, нефрології та андрології імені професора А. Г. Подрєза Харківського національного медичного університету за сумісництвом;

  2020 р. – лікар-нефролог відділення нефрології та перитонеального діалізу № 9 КНП ХОР «Обласний медичний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала» за сумісництвом;

  З 04.01.2021 р. – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 50 наукових публікацій, з них 4 статті у фахових  виданнях України, 11 навчально-методичних праць.

  1) Лісовий В.М., Поляков М.М., Андон’єва Н.М., Олянич С.О. Екстракорпоральна резекція аневризми середньої гілки ниркової артерії з її протезуванням аутовеною з наступною гетеротопічною трансплантацією. Урологія. 2014. Том 18, №3 (70). С.80–84.

  2) Лесовой В.Н., Андоньева Н.М., Дубовик М. Я., Гуц Е.А., Олянич С.А. Сахарный диабет и мультиморбидный синдром у пациентов на заместительной почечной терапии. Харківська хірургічна школа. 2018. № 4(91). С. 7-13.

  3) Андон’єва Н.М., Гуц О.А., Дубовик М.Я., Олянич С.О., Михайлюк Л.В. Серцево-судинна патологія як важлива соціальна проблема у пацієнтів з ХХН. Експериментальна та клінічна медицина. 2020. № 1 (86).

  4) Лісовий В.М., Андон’єва Н.М., Геглюк О.М., Олянич С.О. Особливості діагностики онкопатології у пацієнтів в посттрансплантаційному періоді. Урологія. 2020. Том 24. № 2 (93). С. 124-130.

  5) Glomerulonephritis : methodical recommendations for students / comp. V. Lisovyi, N. Andonieva, S. Kolupayev О. Huts, М. Dubovyk, A. Lesovaia, M. Grushka, M. Zheleznikova, S. Olyanych. – Kharkiv : KhNMU, 2018. – 20 p.

  6) Nephrotic syndrome: methodical recommendations for students / comp. V. Lisovyi, N. Andonieva, S. Kolupayev О. Huts, М. Dubovyk, A. Lesovaia, S. Olyanych. – Kharkiv : KhNMU, 2018. – 16 p.

  7) Chronic kidney disease : methodical recommendations for students / comp. V. Lisovyi, N. Andonieva, S. Kolupayev О. Huts, М. Dubovyk, A. Lesovaia, M. Grushka, M. Zheleznikova, S. Olyanych. – Kharkiv : KhNMU, 2018. – 24 p.


  Викладає навчальні дисципліни

 • «Анатомія людини»
 • «Оперативна хірургія і топографічна анатомія».


 • Стажування

 • «Good Clinical Practice (GCP). Legal and Regulatory Requirements and Ethical Aspects of Clinical Trial Conducting», SE «The State Expert Center of the MoH of Urkaine», The National University of Pharmacy, April 2016, Certificate #383;
 • Курси підвищення психолого-педагогічної кваліфікації викладачів вищої медичної школи «Школа молодого викладача», Науково-навчальний інститут якості освіти Харківського національного медичного університету, 2019-2020 рр.
 • Курси тематичного удосконалення «Ураження нирок у практиці сімейного лікаря» за фахом «нефрологія», ННІ ПО Харківського національного медичного університету, 02.03.2020-17.03.2020.


 • Сфера науковий інтересів

 • коморбідний синдром у пацієнтів з хронічною хворобою нирок;
 • термінальна стадія хронічної хвороби нирок, замісна ниркова терапія та її ускладнення;
 • трансплантація нирки;
 • неопластичні процеси у пацієнтів на замісній нирковій терапії; • Профіль у Google Академія

  Профіль в ORCID

  E-mail: fanaticus20@gmail.com
  E-mail: s.olyanich@khimu.edu.ua  Меркулова Тетяна Валентинівна
  Кандидат медичних наук, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1996–2002 рр. – Харківський державний медичний університет, медико-профілактичний факультет. Спеціальність «медико-профілактична спарва», кваліфікація лікар;

  2004–2008 рр. – аспірантура у ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».  Захищені дисертації

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Гігієнічний моніторинг формування здоров’я школярів у сільській місцевості»: 14.02.01 – гігієна та професійна патологія;
 • спеціалізована вчена рада ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України», Київ, 2012.
 • Професійна кар’єра
  2003-2010 рр. – лікар з гігієни дітей та підлітків Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції;
  2010–2015 рр. – науковий співробітник ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;
  2015 і по теперішній час – завідувач відділу гігієни дітей шкільного віку і підлітків ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;  Робота за сумісництвом:
  2013-2017 рр. – асистент кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ імені В.Н.Каразіна;
  2017-06.2020 рр. – доцент кафедри гігієни та соціальної медицини ХНУ імені В.Н.Каразіна;
  з 14.09.2020 р. – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ».  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 65 наукових публікацій, в т.ч. тому числі 10 наукових праць, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, 1 включено до наукометричної бази WеЬ оf Sсіеnсе та 1 навчально-методичне видання:

  1. Podrigalo L.V., Artemieva H.P., Rovnaya O.A., Panshyna A.D., Ruban L.A., Merkulova T.V., Galashko M.M., Chernukha O.V. Analysis of the physical development and somatotype of girls and females involved into dancing and gymnastic sports. Physical education of students. 2019. № 23(2). Р. 75–81. DOI: http://doi.org/10.15561/20755279.2019.0204;

  2. Меркулова Т.В., Сотнікова-Мелешкіна Ж.В., Меркулов В.В. Assessment of the state of environment and its effect on the population’s health (hygiene and ecology). Методичне видання з курсу «гігієна та екологія» для англомовних студентів 6 року навчання. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 72 c.
  Отримано 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 2 інформаційних листи, є співавтором 9 методичних рекомендацій.  Викладає навчальні дисципліни
  «Гігієна та екологія»  Участь у роботі комісій
  Член Вченої ради ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»  Почесні звання і нагороди
  Нагороджена почесною грамотою Президії національної академії медичних наук (2018 р.)  Стажування
  1. Стажування (108 год) у Higher school of social and economic in Przeworsk, Пшеворськ (Польща): «Organization of the educational process, training program, innovative technologies and scientific work».
  2. Тематичне удосконалення «Госпітальні інформаційні системи як основа електронної охорони здоров’я», ХМАПО, 2017 р.
  3. Тематичне удосконалення «Медико-соціальна допомога підліткам», ХМАПО, 2018 р.
  4. Тематичне удосконалення «Інформаційні медичні педагогічні технології та принципи дистанційної освіти», ХМАПО, 2019 р.  Сертифікати
  1. Сертифікат про проходження спеціалізації з гігієни дітей та підлітків (2009 р.)
  2. Сертифікат лінгвістичного центру ХНУ імені В.Н.Каразіна про рівень володіння англійською мовою (2016 р.)
  3. Сертифікат про проходження стажування в Higher school of social and economic in Przeworsk (2018 р.)
  4. Сертифікат про проходження навчання на проекті «Англійська мова в освітньому процесі» (2019 р.)  Сфера науковий інтересів

 • гігієна дітей та підлітків, охорона дитинства;
 • громадське здоров’я та здоров’язбереження;
 • професійна підготовка майбутніх лікарів;
 • технології викладання у вищій школі • Профіль у Google Академія
   
  Профіль в  ORCID
   
  Профіль у Web of Science ResearcherID

  E-mail:
  mvtet@ukr.net
  merkulovatet@gmail.com
  Нікольченко Андрій Юрійович
  Кандидат біологічних наук, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1988–1993 рр. – Харківський державний університет імені  Н.В. Горького (зараз: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Біологічний факультет, кафедра «Фізіологія людини і тварин та геронтологія», отримав диплом спеціаліста, викладача біології та хімії;

  1992 – 1996 рр.– аспірантура Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м.Харків.

  2000 – 2002 рр. – Харківський національний університет радіоелектроніки, друга вища освіта – диплом  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Дослідження впливу низьких температур на структурно-функціональні властивості білків 2-глобулінової фракції і трансаміназ донорської крові людини»: 13.00.22 – кріобіологія; Інститута проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м.Харків, 1999 р.


  Професійна кар’єра
  1997–1999 – інженер відділу Біохімії холодової адаптації Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків;

  1999–2002 рр. – молодший науковий співробітник відділу Біохімії холодової адаптації Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків;

  2002–2005 рр. – науковий співробітник відділу Біохімії холодової адаптації Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків;

  2005–2018 рр. – старший науковий співробітник відділу Біохімії холодової адаптації Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків;

  2018 – 2020 – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»

  З 2001 р. є членом міжнародної кафедри ЮНЕСКО прі Інституті проблем кріобіології та кріомедицині НАН України. Також я є членом Українського біохімічного товариства.


  Науково-дослідницька діяльність
  З 2000 р. виконував наукові академічні тематики у відділі біохімії холодової адаптації під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки, проф. Гульовського О.К.

  2005 – 2009 рр. – виконанні теми НДР № 2.2.6.21 Використання низьких температур для виділення біологічно активних низькомолекулярних компонентів (менше 5 кд) з кордової крові тварин з метою отримання ранозагоюючих препаратів.

  2010–2014 рр. – виконанні теми НДР № 2.2.6.55 “Дослідження репаративної дії низькомолекулярної фракції з кордової крові на кріоконсервовані клітини”

  2015–2018 рр. – наукової роботи №:_2.2.6.93 " Дослідження залежності складу і біологічної активності фракцій кордової крові від умов холодового впливу"

  Автор близько 50 наукових публікацій, із яких одна колективна монографія, двох патентів. Статті опубліковані у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях, деякі з них включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus:

  Гулевский А.К., Щенявский И.И., Никольченко А.Ю. Биологические особенности и клиническое применение кордовой крови и ее компонентов: коллективная монография. Харьков: Райдер, 2017. 343 с.

  Омельченко Е.А., Гулевский А.К., Никольченко А.Ю., Мороз О.П.Распределение фенотипов гаптоглобина среди населения Украины. Цитология и генетика. 1997. т.31, №1. с.62-69

  Gulevsky A.K., Nikolchenko A.Yu., Ruazantsev V.V. Usage low temperature blood bank for investigation of biochemical parameters of haptoglobin «Allograft against disability» - 2nd World Congress on Tissue Banking and 8th International Conference of EATB - 1999 - Warsaw, Poland р.56

  Гулевський О.К., Никольченко А.Ю., Тягілева В.П. Діагностичні аспекти дослідження амінотрансфераз у донорів з деяких регіонів України. Довкілля та здоров’я. №2 (21). 2002. с.66-68

  Гулевський О.К., Грищенко В.І., Моісєєва Н.М., Нікольченко А.Ю. Властивості і перспективи використання кордової крові в клінічній практиці. Український журнал гематології та трансфузіології, 2005. №1(5). с.5-14

  Гулевский А.К., Моисеева Н.Н., Щенявский И.И., Никольченко А.Ю., Долгих О.Л. Исследование действия фракции до 5 кДа из пуповинно-плацентарной крови крупного рогатого скота на процессы репарации. Трансплантология, 2007, т.9, №1, с.60-62.

  Гулевский А.К., Грищенко В.И., Моисеева Н.Н., Никольченко А.Ю. Эффект стимуляции репаративных процессов под влиянием фракции до 5 кДа из пуповинно-плацентарной крови крупного рогатого скота. Доповіді Національної Академії Наук України. №2. 2008. С. 15–160.

  Oleksandr Gulevskyy, Natalya Moiseyeva, Andrey Nikolchenko, at al. Іnfluence of low-molecular (below 5 kd) fraction from cord blood and actovegin on phagocytic activity of depreserved neutrophils in vitro. CRYOLETTERS. 2010. V.31. № 2. P. 190-101.

  Гулевский А.К., Никольченко А.Ю. Влияние проникающих криопротекторов на биосинтез белков в бесклеточной системе из печени крыс. Украинский биохимический журнал. 2012. Т.84. № 5. С. 68-75.

  Гулевский А.К., Моісєєва Н.М., Нікольченко А.Ю., та ін. Спосіб отримання низькомолекулярної фракції із кордової крові великої рогатої худоби. Пат. 69652 Україна, МПК А 61К 35/14. / заявник ІПКіК НАН України. - № u 201112006; заявл. 12.10.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.


  Викладає навчальні дисципліни

 • «Біологічна та біоорганічна хімія»;
 • Учасник грантового проекту «Збереження генофонду населення України», реалізація якого відбувалась упродовж 1993 – 1994 року за підтримкою ГКНТ України  Стажування
  2005 р. – Науково-практичне стажування в представництві компанії Сарториус (Німеччина), в г. Киев  Сертифікати

 • Сертифікат про проходження спеціалізованих курсів і успішної здачі екзамену з англійської мови на рівень В2 (2019 р.)
 • Сертифікат про проходження спеціалізованих курсів з англійської мови та відповідності рівня С1 (2020 р.)


 • Сфера науковий інтересів
 • Отримання біологічні активні речовин з природних джерел, та їх вплив на здоров’я людини організація навчально-творчої діяльності учнів та студентів;
 • професійна підготовка майбутніх фахівців;
 • здоров’язбереження та здоров’язміцнення населення;


 • E-mail:
  a.nikolchenko@khimu.edu.ua
  andrewnov2019@gmail.com
  Пахомов Олександр Віталійович
  Кандидат биологічних наук, старший дослідник за спеціальністю біологія, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1999-2004 рр. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, біологічний факультет, каф. Біохімії. Спеціальність «Бакалавр-біолог, викладач біології і хімії», «Магістр біохімії»;

  2004-2007 аспірантура на базі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України  Захищена дисертація
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Морфофункціональні властивості клітин інтерстицію тестісів щурів при кріоконсервуванні»: 03.00.19 – кріобіологія, 2008
  Професійна кар’єра
  2008 – по цей час старший науковий дослідник відділу кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків, України

  2016-2017 рр. - асистент кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного факультету

  2017 – по цей час - доцент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

  2019 – по цей час - доцент Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»

  2018 - Visiting Professor, China Branch of the European Agrophysical Institute (CBEAI) (Xinxiang, Henan, China)
  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 55 наукових публікацій (ще 10 подано до друку), з яких 6 одноосібних, 1 колективних монографій, 1 патент, 1 підручник, 9 статей у періодичних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus (ще 5 подано до друку):

  Deng B., Pakhomov O.V., Bozhok G.A. Long-term effects of acute cadmium exposure on testis immune privilege. Regulatory Mechanisms in Biosystems, - 2020., 11(2), 180-185. https://doi.org/10.15421/022027 WoS

  Kalinichenko S.V., Melentyevа K.V., Manee H., Dubinina N.V.,. Zvereva N.V, Toryanik I.I., Popova N.G., Pakhomov O.V. Study of anti-virus actions of metabolites of lactobacteria. Wiadomości Lekarskie - 2020;73(7):1484-1488 DOI: 10.36740/WLek202007132 Scopus

  Денг Б., Киреев В.А., Мелентьева К.В., Коваленко И.Ф., Пахомов А.В. Гистологическое исследование криоконсервированных неонатальных семенников крыс после интратестикулярной аллотрансплантации. Проблеми кріобіології і кріомедицини. – 2020, №1 Scopus

  Книш О.В., Ісаєнко О.Ю., Бабич Є.М., Пахомов О.В., Компанієць А.М., Полянська В.П., Зачепило С.В., Данілова І.С. Протимікробна активність дериватів біфідобактерій після зберігання в замороженому стані. Проблемы криобиологии и криомедицины. 2018; 28(3):237–248 Scopus

  Богуславский К.И., Алабедалькарим Н.М., Божок Г.А., Пахомов А.В. Влияние инкубации с криопротекторами на количество эпитопов Gal-α-1,3-Gal в клетках линии PK-15. Проблемы криобиологии. 2016; 26(4): 331–339 Scopus

  Deng B., Bondarenko T., Pakhomov O. Changes in Sexual Behavior of Orchidectomized Rats under Influence of Allotransplantation of Testicular Interstitial Cell Suspension. Cell Transplant. 2007, V.26 (5). – P. 795-803. Scopus

  Gurina T.M., Pakhomov O.V., Polyakova A.L., Legach E.I., Bozhok G.A. The development of the cell cryopreservation protocol with controlled rate thawing. Cell Tissue Bank. 2016 Jun;17(2):303-16 Scopus

  Gurina T.M., Pakhomov A.V., Kyryliuk A.L., Bozhok G.A. Development of a cryopreservation protocol for testicular interstitial cells with the account of temperature intervals for controlled cooling below -60°С. Cryobiology. – 2011. – Vol.62, N2. – P.107-114. Scopus

  Pakhomov O.V., Legach E.I., Bozhok G.A., Gubina N.F., Bondarenko T.P. Opposite effect of steroid hormones in combined culturing and combined transplantation. 5th Parnas Conference «Molecular mechanisms of cellular signaling», 26–29 April, 2005. – Kyiv, 2005. – Укр.біохім.журн. – Т.77, № 2. – С. 200. Scopus
  Викладає навчальну дисципліну

 • «Биоорганічна та біологічна хімія»


 • Отримання грантів, стипендій, участь у проєктах

 • 2013-2014 – стипендія президента України для молодих вчених
 • 2012 та 2016 – премія академіка А.М. Білоуса за кращу роботу в області кріобіології для молодих вчених
 • 2016-2017 – Стипендія ім. І.І. Мечникова Харкіської обласної державної адміністрації для молодих вчених
 • 2006-2009 – Участь в проекті №3919 Українського науково-технологічного центру «“Побічна популяція” клітин у ендокринних залозах і їх трансплантація тваринам з гормональною недостатністю»
 • 2012 – Керівник проекту GP_F_44_127 (Грант президента України для молодих вчених) «Вивчення впливу трансплантації стероїдогенних і гермінативних клітин тестисів при використанні традиційних фармакологічних препаратів замісної терапії на корекцію різних станів експериментального гіпогонадизму»
 • 2015-2016 – Керівник проекту №96 (Грант Національної академії наук України для молодих вчених) «Дослідження морфофункціональних властивостей сфероїдних структур наднирників і тестисів in vitro і при трансплантації мишам»
 • 2019 – Участь у проекті №2.2.6.120 (Договірна тематика) «Науково-експертна оцінка стану і вартісної цінності генетичних ресурсів та підготовка обґрунтованих рекомендацій щодо створення системи регулювання на національному та регіональному рівні збереження, відновлення, сталого використання, доступу до генетичних ресурсів та розподілу вигід від їх використання»
 • 2004- по теперішній час член кафедри ЮНЕСКО по кріобіології
 • Член секції «Теоретична кріобіологія» ІПКіК НАН України


 • Сертифікати

 • International Test of English Proficiency (iTEP), сертифікат про складання іспиту з англійської мови (рівень С1) 2017 р. (Test ID: 182719888AP)
 • Сумський державний університет, свідотство про підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» СП № 05408289/0750-20


 • Сфера науковий інтересів

 • Кріобіологія
 • Біохімія
 • Ендокринологія • Профіль

  Google Академія

  Scopus

  ORCID

  E-mail:
  a.pakhomov@khimu.edu.ua
  aleksandr.pakhomov2017@gmail.com
  aleksandr.pakhomov@karazin.ua
  Тининика Людмила Миколаївна
  Кандидат біологічних наук, декан медичного факультету ПВНЗ «ХММУ», доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1986-1991 рр. – Харківський державний університет ім. О.М. Горького, Біологічний факультет, каф. Біохімії. Спеціальність «Біохімік, викладач біології і хімії»

  Захищена дисертація
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Вплив умов кріоконсервування на життєздатність фрагментів печінки свиней», 03.00.19 – кріобіологія і кріомедицина, 1998  Професійна кар’єра
  З 1998 року по 2000р.– молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;

  З 2000р по 2004р – науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;

  З 2004р по 2016р. – старший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;

  З 2016р по 2017р. – старший науковий співробітник відділу кріобіохімії ІПК і К НАН України.

  З 2017 по 2019 - доцент кафедри загальної та клінічної імунології і алергології Університету ім. Каразіна В.Н., медичного факультету.

  2018 Проходила стажування щодо підвищення рівня української мови приУніверситеті ім. Каразіна В.Н.  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 65 наукових публікацій, 2 патенти, з них деякі у періодичних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus :

  Власов А.А., Ковалев Г.А, Белочкина И.В., Тыныныка Л.Н., Сандомирский Б.П. Влияние экстрактов криоконсервированных фрагментов кожи поросят на состояние про- и антиоксидантной системы при криодеструкции кожи / Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2016. – Т. 26, № 2. – С.170. Scopus

  Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на биохимические маркеры деструкции тканей / И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, Г.А. Ковалев, И.А. Ефимова, Б.П. Сандомирский // Експериментальна і клінічна медицина. – 2016. – № 1(70). – С. 19–25.

  Влияние экстракта плаценты на регенерацию кожи после холодовой травмы / Г.А. Ковалев, И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, И.А. Ефимова, Б.П. Введенский, Б.П. Сандомирский // Клінічна хірургія. – 2016. – № 11. – С. 64–66. Scopus

  Пат. 111022 Україна, МПК A61В 17/00. Спосіб лікування ран / Власов О.О., Ковальов Г. О., Тининика Л.М., Прилуцький Ю.І., Бєлочкіна І.В., Сандомирський Б. П.; заявник і патентовласник: Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. – № u 2016 04860; заявл. 29.04.2016; опубл. 25.10.2016; Бюл. № 20.

  Пат. 70806А Україна, МПК7 A61К 35/12. Спосіб отримання препарату з незаплидненої ікри жаби / Тининика Л.М., Сандомирський Б. П.; заявник і патентовласник: Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. – № u 20031212858; заявл. 29.12.2003; опубл. 15.04.2004; Бюл. №10.

  Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на системные проявления воспаления на модели холодовых ран / Г.А. Ковалев, И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, И.А. Ефимова, Б.П. Введенский, Б.П. Сандомирский // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27, № 1. – С. 71–80. Scopus

  Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на системные проявления воспаления на модели холодовых ран / Г.А. Ковалев, И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, И.А. Ефимова, Б.П. Введенский, Б.П. Сандомирский // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27, № 1. – С. 71–80. Scopus  Викладає навчальні дисципліни

 • «Мікробіологія, вірусологія та імунологія»
 • «Медична біологія»


 • Отримання грантів, стипендій, участь у проектах
  1997р. нагороджена стипендією Сороса
  2000р. – нагороджена Президентською стипендією для молодих вчених


  Сертифікати

 • 2018 - Курс підвищення кваліфікації з української мови у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
 • 2018-2019 рр. Курс англійської мови «Upper-intermediate» та скаладання іспиту в Харківському національному університеті імені Каразіна в Лінгвістичному центрі за рівнем В2
 • 2019-2020 курс англійської мови з підвищення кваліфікації у Харківському національному університеті імені Каразіна в Лінгвістичному центрі за рівнем С1.


 • Сфера науковий інтересів

 • Методи біохімії
 • Імуноферментний аналіз
 • Електрофорез у ПААГ
 • Хроматографія
 • Клітинні культури
 • Імуногістохімія
 • Гістологічні методики
 • Кріобіологія
 • Мікробіологічні методи
 • Сучасні інноваційні методи навчання
 • Світові тенденції у вищій освіті • Google Scholar Profile
    
  E-mail: sovransky2007@gmail.com  Топчій Світлана Василівна
  Асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  2000-2006 ХНМУ, 4 медичний факультет, спеціальність медико-профілактична справа, кваліфікація лікар, диплом з відзнакою

  2008-2010, 2015-2016 ХНУ ім. Каразина, факультет іноземних мов, спеціальність мова і література, кваліфікація філолог, викладач англійскої мови і літератури вищого навчального закладу, диплом з відзнакою Сertificate ITEP of Upper-Intermediate Level В2 of English

  2018-2019 НТУ ХПІ, факультет СГТЗ, магістр педагогіки, диплом з відзнакою  Професійна кар’єра
  2007-2008 Асистент кафедри гігієни та екології ХНМУ, проведення практичних занять із загальної гігієни, написання наукових робіт, публікацій

  2008-2010 Медичний представник компаній «Мегаком», проведення презентацій, укладання договорів з аптеками і лікарями, комерційних договорів

  2010-2014 Викладач англійської в гімназії № 178, міжнародній компанії «Nestle»

  2015-2020 Асистент кафедри нормальної анатомії людини ХНМУ та кафедри фізіології

  2019-2020 Асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 30 наукових публікацій

  1. Topchii S. V., Raudha А. Anatomical and physiological features of the cardiovascular system // Анатомія людини: сучасний стан та наукові перспективи / Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Харків, ХНМУ, 2015. - С. 34

  2. Topchii S. V., Sheyan D. N., Liutenko M. A.The reasons and kinds of daltonism. changes of the colour, receptors of the eye // Actual problems of clinical and theoretical medicine: Аbstract Book Of IXth International Interdisciplinary Scientific Conference Of Young Scientists And Medical Students (ISIC), Kharkiv, 2016. – Р. 24–25

  3. Topchii S. V., Ganizade N. D., Sheyan D. N., Liutenko M. A. Influence of the electromagnetic radiation on the central nervous system // Actual problems of clinical and theoretical medicine: Аbstract Book Of IXth International Interdisciplinary Scientific Conference Of Young Scientists And Medical Students (ISIC), Kharkiv, 2016. – Р. 15–16.

  4. .Топчій С.В. Морфометричні особливості миндалика мозочка людини // Актуальные научные исследования в современном мире – Переяслав–Хмельницкий, 2017. – Вып. 6 (26), ч. 2. – С. 87–90

  5. Topchii S.V., Shelest B.O.Improvement methods of teaching future doctors in the medical establishments // Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах, xнму, матеріали XI Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції 6–7 грудня Харків, 2018, – С. 100-101

  6. Topchii S.V. Interdisciplinary relationships of pathophysiology and anatomy in higher medical instituotions as a basis of formation integrating competences // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція, І Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю, 2018, – С.25-26

  7. Топчій С.В. Іншомовна компетенція викладача вищого медичного закладу у формуванні харизматичного лідера // материалы международной научно-теоретической конференции студентов и преподавателей «Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс», НТУ "ХПІ". 2019, С. 267-269

  8. Topchii S.V. Structural features of the petrous arcuate eminence of the mature adults and their dependence on the skull type and gender тези // Збірник тез доповідей 7 конгресу АГЕТ України, 2019. – С.138-139

  9. Топчій С.В., Чумаченко Т.О., Поливянна Ю.І., Райлян М.В. Наукове обґрунтування дидактичних умов формування предметних компетенцій у студентів медиків при вивченні дисципліни "епідеміологія"// Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти, матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ, 2019, – С. 123-127

  10. Топчій С. В., Лютенко М. А., Пешенко І. В.Інноваційні засоби навчання майбутніх лікарів на кафедрі анатомії людини ХНМУ // Впровадження інноваційних технологій організації навчального процесу у ХНМУ – провідний шлях підвищення якості вищої медичної освіти, матеріали LІІ навчально-методичної конференції ХНМУ, 2019, – С. 115-116

  11. Topchii S., Fedchenko V. Comparative anatomy of arterial relations of the human brainstem and the brain of some laboratory anymals // тези з Конференцї молодох вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, ХНМУ, 2019 – С. 66-67

  12. Topchii S., Mutazzaki M. Comparative antropometric features of femoral bone structure of modern human and the human beings of the bronze age // тези Конференці молодох вчених та студентів “Медицина третього тисячоліття”, ХНМУ, 2019. – С.73-74

  13. Morphofunctonal meaning of the cerebellar tonsil / S. Topchii, D. Shyian // European Neuropsychopharmacology. – December 2019. – No 29, Suppl. 6 – p. 383/ Abstracts of the 32nd ECNP Congress, 7-10 September 2019, Copenhagen, Denmark

  14. Individual anatomical variability of the occipital lobe length of endbrain / S. Topchii, D. Shyian, Trach O. // Sciences of Europe. – July 8, 2020. – Volume 2 - No 51 – p. 36-40
  Викладає навчальні дисципліни
 • «Анатомія»
 • «Фізіологія»

 • Отримання грантів, стипендій, участь у проєктах
  1. Приймала у участь форумі FENS 2020 11-15 липня 2020, одержавши грант на вільну участь. Конгрес об'єднує активну групу вчених з клінічних та фундаментальних дисциплін з усього світу для обговорення останніх подій в галузі дослідження й лікування головного мозку

  2. Приймала у участь у 32-му конгресі European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) з 7 по 10 вересня 2019 року у королівстві Данії, м. Копенгаген, де представила результати наукової роботи за 2015-2019 рр. з доповіддю «Morphofunctonal meaning of the cerebellar tonsil», одержавши грант на вільну участь та тревел-грант. Конгрес є найбільшим у Європі збором науковців з усіх напрямків у сфері нейронауки, об'єднує активну групу вчених з клінічних та фундаментальних дисциплін з усього світу для обговорення останніх подій в галузі дослідження й лікування головного мозку  Сертифікати

 • Certificate of attendance in recognition of participation in HIS (Helping International Succeed) in English
 • Сertificate ITEP of Upper-Intermediate Level В2 of English


 • Профіль в ORCID

  E-mail: sveta_topik@ukr.net  Удох Андікан Еффіонг
  Лікар, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  2013-2019 – Харківський національний медичний університет, спеціальність «Загальна медицина»  Професійна кар'єра:
  З 2019 р. – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» Досвід роботи, стажування

  12/2019 - 02/2020 University of Calabar Teaching Hospital, Сalabar, Nigeria
  Physician Extern, Dr Sidney Opara
  Average Hours/Week: 40

  06/2020 - 08/2020 University Hospital of Brooklyn, Brooklyn, NY, United States of America Physician
  Observer, Dr. Rattanjit S. Kohli
  Average Hours/Week: 37


  08/2020 - 09/2020 Kingsbrook Jewish Medical Center, New York, NY, United States of America Physician
  Observer, Dr. Jigar Patel
  Average Hours/Week: 37  Науково-дослідницька діяльність
  Udoh A. E., Krystal A., Bishar M., Tesfatsiyon M. E., Marium F. COVID-19 Pandemic: a Review of Renal Manifestation and Complication. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2020, Sep; 7(10): XX-XX.

  Vijaya C. B., Zainab I., Abdul G. M., Udoh A. E., Saadiya M., Krystal A., Sujan P., Farheen S., Samar A. E., Salomi P., Mrinali T. and Evgeni M. COVID-19 Pandemic: a Gastrointestinal Perspective. European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences. 2020, Sep; 7(9): 74-78.

  Udoh Andikan Effiong, Demydenko Ganna. (2015, November 12). Pleurisy. Modern diagnostical methods in internal medicine and their ethical aspects: 5th Scientific Students’ Conference, Dedicated to the 210th anniversary of KNMU, Kharkiv, 12th of November 2015: аbstract book. Kharkiv, 2015. P. 63. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11555.

  Demydenko, Ganna, Udoh, Andikan Effiong. (2014, October 22). Transgenics: ethical concerns. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/7794.

  Tinuola Olajide, Udoh Andikan Effiong & Olga S. Sasina. (2017, May 24). Psycho-hygienic health risk factors of children and teenagers with vision pathology. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/13085/1/IXth_ISIC-2016.pdf.

  Udoh Andikan Effiong. (2017, May 24). Post-traumatic stress disorder in Japan. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17421.

  Zazdravnov, А.А. Felix, Dr Ohan Effiong, Udoh Andikan. (2019, March 14). The role of herbal therapy (panax ginseng) in Nigeria for the treatment of atherosclerosis and erectile dysfunction in diabetic patients. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/23303.
  Cureus Profile
  Andikan E. Udoh


  E-mail: andhikanudoh@gmail.com  Чумак Олена Іванівна
  Асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1996–2002 рр. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна біологічний факультет. Спеціальність «Біохімія» з правом викладання біохімії , біології та хімії;  Професійна кар’єра
  2002- 2011 – Інститут терапії імені Л.Т. Малої, молодший науковий співробітник

  2011-2013 – декретна відпустка

  2013-2019 – Національній Фармацевтичний Університет, кафедра біологічної хімії, старший лаборант

  2019-2020 – Національній Фармацевтичний Університет, Інститут прикладної фармації, директор тренінгового центру медико-біологічних досліджень

  з 15.09.2020 р. – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін  Науково-дослідницька діяльність
  Загайко А.Л., Чумак Е.И. Башура М.А. Сравнение действия экстрактов листьев стевии и черники на показатели развития експериментального сахарного диабета у крыс // Science of the XXI century: Problems and prospects of researches. International Scientific Conference "Modern Methodology of Science and Education" September 18, 2017. Warsaw. Р. 7-11.

  Загайко А.Л., Чумак О.І., Башура М.О. Вплив екстрактів чорниці та стевії на показники розвитку експериментального цукрового діабету ІІ типу. // Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник тез наук. робіт міжн. наук.-практ. конф. (м.Львів, 22-23 вересня 2017 р.).- Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2017. – С. 99-100

  Загайко А.Л., Чумак О.І. Вплив екстрактів з листя стевії та брусниці на показники розвитку цукрового діабету ІІ типу у щурів "Modern Methodology of Science and Education". RS Global Sp. z O.O. Dolna, 2017, Warsaw, Poland.

  Загайко А.Л., Чумак О. І,. Филимоненко В.П,. Кошевой О.Н. Дослідження впливу сухих екстрактів з листя брусники і чорники з додаванням L-аргініну на розвиток метаболічних порушень за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу. Український біофармацевтичний журнал. 2016. № 3.

  5. Загайко А. Л., Войтенко Е. И., Филимоненко В. П., Кошевой О. Н., Колычев И. А. Влияние экстракта из листьев черники на показатели развития экспериментального сахарного диабета ІІ типа. Український біофармацевтичний журнал. 2015. № 1 (36). С. 43–46.

  6. ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ UA 103358 U

  7. ПАТЕНТ НА ВИНАХІД UA 111133 C2


  Викладає навчальні дисципліни

 • «Біологічна хімія»
 • «Фізіологія людини»

 • E-mail: 1108chumak@gmail.com  Юніс Башір Н
  Кандидат технічних наук, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта
  1998-2002рр. - Іракский Технологічний університ м.Багдад, будівельний факультет. Спеціальність «цивільне будівництво, екологія та санітарія»;

  2005-2006рр. - Український державний університет залізничного транспорту, підготовчий факультет для іноземних громадян, «українська та російська мова»;

  2006-2007рр. - Харківський національний університет будівництва та архітектура, «промислове та цивільне будівництво» факультет.

  Спеціальність «цивільне будівництво»; кваліфікація «магістр з промислового та цивільного будівництва»;

  2007–2009 рр. – аспірантура Харківський національний університет будівництва та архітектури.

  2017-2019рр. - Харківська гуманітарний університет «Народна українська академія», філологічний факультет. Спеціальність «Філологія» (английска мава)», кваліфікація «філолог, перекладач з англійська мови»;

  2019-2020рр. - Харківський национальний университет им. В.Н. Каразина, факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем. спеціальність «медична фізика», кваліфікація «викладач медичної та био фізики»;  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Технологія труб із модифікованого бетону для мереж водовідведення та іригації в умовах Іраку»: 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби; Харківський національний університет будівництва та архітектура, 2009.


  Професійна кар’єра
  2003-2005 рр. – м.Багдад, Ірак, інженер у будівельній фірмі «Аль-Фарук»;

  З 2013 р. – доцент кафедри теоретичної механіки, Харківський національний університет будівництва та архітури;

  З 2017 р. – доцент кафедри інженерно-авіаційного забезпечення, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

  З 2018р – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ».


  Науково-дослідницька діяльність
  Автор (співавтор) більш 120 науково-методичних публікацій, з них 1 монографія , 4 патентів. 8 статті у періодичних виданнях, включеному до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus:

  1. «Influence of eccentric forces on tibia during standing in the flatfoot case», basheer younis, european association of pedagogues, psychologists and medics “science” December 2019 — January 2020 Direction 3.

  2. «Casting of concrete and reinforced concrete pipes by vibro-vacuum technigue». Basheer Younis, and E.Dedeneva. Matec Web of Conferences 230,03022(2018) Transbud-2018.

  3.«Mathematical model of consolidation of fine concrete mixtures with different mobility, casted by vacuumizing and axial pressing in layers». I.Kazimagomedov, Basheer Younis, Saad 6th International Scientific Canference. Transbud -2017. Kharkiv,Ukraine, Anpril 19-21. 2017.

  4.»Computerized method for estimation of ultimate load of piles» Basheer Younis, Matec Web of Conferences 230(2):02002 · January 2018

  5. «Tensile strength of the pipe material determination according to the ultimate tensile strength», B Younis , L Saienko , I Kazimahomedov. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012053.  Патенти
  1. Патент на корисну модель №113414. Модифікована епоксидна композиція. Автори: : Саєнко Н.В., Биков Р.О., Юніс Башiр Н., Муна Абдалхкем., 25.01.2017 р.

  2 . Патент №113941. Епоксидна композиція. Автори: : Саєнко Н.В., Биков Р.О., Юніс Башiр Н., Муна Абдалхкем., 27.03.2017 р.

  3 . Патент на корисну модель №119690. Спосіб формування бетонних і залізобетонних труб вібровакуумуванням : Шумаков І.В., Казімагомедов І.Е., Юніс Башір 10.10.2017

  4. Патент на корисну модель №117459. Пристрій для формування трубчастих бетонних паль. Автори: Шумаков І.В., Казімагомедов І.Е., Юніс Башір., Ляхов Ігор Іванович 26.06.2017 р.


  Викладає навчальні дисципліни

 • Медична та біологічна фізика
 • Медична інформатика


 • Стажування
  стажування в ПАТ «Харківський Промбуднііпроект» з 13.12.2017 по 31.01.2018, відповідно до плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри  Сертифікати

  Сфера науковий інтересів

  Google Scholar Profile

  Профіль в ORCID

  Профіль у Scopus

  E-mail: docbasheer01@gmail.com