back
Навчання Кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

Кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

Вибіркові освітні компоненти кафедри
Тренінги
Методичне забезпечення кафедри на Google Диску
Позанавчальні заходи кафедри

Графік консультацій і відпрацювань пропущених занять на кафедрі фундаментальних загальнонаукових дисциплін у 2 півріччі 2023-2024 н.р.


Кафедра ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ дисциплін

Про кафедру

Кафедра є структурним підрозділом ПВНЗ «ХММУ», що забезпечує ґрунтовну фундаментальну загальнонаукову та мовну та соціально- економічну підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 222 Медицина з метою ефективного формування інтегральної компетентності, передбаченої освітньо-професійною програмою.

Кадровий потенціал

На кафедрі працюють 13 викладачів, з яких 2 доктори наук, з них 1 доктор медичних наук, професор, 1 доктор педагогічних наук, професор кафедри; 10 кандидатів наук, зних: 3 кандидати біологічних наук (2 – доценти, 1 – старший викладач), 2 кандидати педагогічних наук (1 – доцент), 1 кандидат фармацевтичних наук, доцент; 1 кандидат фізико-математичних наук, доцент; 2 кандидати технічних наук (1 – доцент), 1 кандидат з фізичного виховання та спорту, доцент; 1 викладач.

Місія, стратегічні цілі підготовки на кафедрі

забезпечення фундаментальної загальнонаукової, мовної і соціально- економічної підготовки майбутніх лікарів із базових навчальних дисциплін; вивчення яких обумовлює формування й удосконалення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей відповідно до міжнародних стандартів медичної освіти; сприяє розвитку професійної відповідальності та науково-орієнтованого клінічного мислення фахівців медичної галузі через здійснення навчально- методичної, науково-дослідної, організаційної і виховної роботи.

Основна задача освітньо-професійної підготовки на кафедрі

 • вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, досліджень та проєктів;
 • здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань;
 • нести відповідальність за професійний розвиток і подальше професійне навчання з високим рівнем автономності;
 • виконувати типові професійні завдання, пов΄язані з діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді на основі загальних та спеціальних фундаментальних знань, умінь, навичок, компетентностей;
 • розуміти засади доказової медицини, принципи та методології оптимального вибору медичних втручань з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта;
 • оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров'я населення;
 • працювати з інформацією: визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію;
 • планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря на основі дисциплін фундаментальної загальнонаукової підготовки;
 • застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я.
 • Характеристики навчання на кафедрі

  Студентоцентроване навчання, що передбачає інтеграцію традиційних й інноваційних педагогічних технологій і методів навчання, а саме: компетентностного, кооперативного навчання, особистісноорієнтованих, проблемно-пошукових, евристичних, інформаційно-комунікаційних, кейс- методів і методів критичного мислення.

  Обов’язкові освітні компоненти, що викладаються на кафедрі українською й англійською мовами:

 • Іноземна мова (українська для іноземних здобувачів освіти)
 • Українська мова за професійним спрямуванням (для вітчизняних здобувачів освіти)
 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Латинська мова, медична термінологія
 • Медична біологія
 • Медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології
 • Медична хімія
 • Біоорганічна хімія
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Історія України та української культури. Філософія
 • Фізіологія
 • Біологічна хімія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Міждисциплінарна інтеграція медико-біологічних наук
 • Принципи освітнього процесу на кафедрі

  Принципи науковості, гуманізму, демократії, академічної доброчесності, партнерства та соціальної відповідальності учасників освітньої діяльності, практичної спрямованості, які реалізуються шляхом:

 • проведення навчальних занять висококваліфікованими досвідченими фахівцями, які забезпечують передачу, засвоєння, примноження, використання знань, умінь та інших компетентностей здобувачам освіти, а також формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього лікаря;
 • демократизація системи навчання, її прозорість та відкритість;
 • використання інноваційних педагогічних технологій, методів і прийомів із застосуванням сучасних технічних засобів навчання;
 • органічне поєднання освітньої, методичної, науково-дослідної та виховної діяльності для забезпечення всебічного розвитку особистості майбутнього лікаря;
 • провадження освітнього процесу на засадах доказової медицини, з урахуванням новітніх досягнень сучасної науки та техніки;
 • розвиток дослідницької компетентності здобувачів освіти;
 • розвиток у майбутніх лікарів клінічного мислення;
 • створення умов для реалізації здібностей і талантів здобувачів освіти шляхом залучення до науково-дослідної роботи та підтримки їхньої участі у конференціях, семінарах;
 • формування у майбутніх лікарів спроможності та потреби у подальшому безперервному професійному розвитку.
 • Напрями щодо забезпечення підвищення якості освітньої діяльності на кафедрі

  1. Подальше впровадження в освітній процес новітніх, у тому числі, симуляційних технологій навчання.
  2. Підготовка до видання навчально-методичної літератури з освітніх компонент, що викладаються на кафедрі.
  3. Залучення здобувачів освіти до участі в роботі студентського біомедичного гуртка.
  4. Розширення участі викладачів кафедри в наукових форумах, публікація результатів наукових досліджень у фахових, міжнародних та наукометричних виданнях.
  5. Підтримка міждисциплінарної інтеграції із метою формування інтегральної компетентності майбутніх лікарів.


  Кафедра здійснує підготовку конкурентоспроможних фахівців у галузі медицини, здатних:

  Здійснювати професійну діяльність

  Вирішувати складні спеціалізовані завдання та проблеми

  Здійснювати оцінку впливу екосистеми на стан здоров'я населення

  планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря

  Напрями щодо забезпечення підвищення якості освітньої діяльності на кафедрі:

  1. Культивування академічної культури і доброчесності, шляхом впровадження в дію «Кодексу академічної етики», яким мають бути обумовлені правила поведінки, навчання студентів та роботи викладачів кафедри.

  2. Розширення мережі клінічних баз.

  3. Використання творчого потенціалу студентів і залучення їх до участі в студентському науковому товаристві.

  Докладніше...
  Медичний факультет

  Склад кафедри:

  завідувач кафедрою фундаментальних загальнонаукових дисциплінкандидат педагогічних наук, доцент кафедри.


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0001-6817-2202

  E-mail: t.kudryavceva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Кудрявцева Тетяна Олексіївна

  завідувач кафедрою фундаментальних загальнонаукових дисциплінкандидат педагогічних наук, доцент кафедри.

  Освіта

 • 1989-1994 – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, біологія.
 • 2004-2005 – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, магістр з управління навчальним закладом, керівник навчального закладу з узагальненим об'єктом діяльності, організатор освіти,
 • 2009-2011– КЗОЗ «Харківський базовий медичний коледж № 1», Сестринська справа, бакалавр.
 • Захищені дисертації
  2013 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема: «Підготовка майбутніх медичних сестер у медичних коледжах до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності», ДК№010985 від 25.01.2013.

  Професійна кар’єра

 • 1992-2006 – викладач професійно-орієнтованих дисциплін Харківського базового медичного училища №1;
 • 2006-2013 – завідувач відділення «Сестринська справа» Харківського базового медичного коледжу №1;
 • 2013-2015 – старший викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти;
 • 2015-2021 – методист вищої категорії навчально-методичного підрозділу Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету;
 • З 2021 – в.о. завідувача кафедрою фундаментальних та загальнонаукових дисциплін.
 • З 2022 – завідувач кафедрою фундаментальних та загальнонаукових дисциплін.
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 100 наукових публікацій, із яких 62 одноосібних, 2 навчально-методичних посібники, 47 методичних рекомендацій, 18 статей у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях:

 • 1.Тверезовський М.В., Кудрявцева Т.О. Сучасні підходи до викладання тактичної медицини у Військовій Академії. Актуальні проблеми транспортної медицини №4(58), 2019.28-35. DOI dx.doi.org/10.5281/zenodo.3611199.
 • 2. Кудрявцева Т.О., Бурлака І.С. Актуальні питання фундаментальної підготовки майбутніх лікарів в умовах сьогодення // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16–18 березня 2023 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – С.809–813.
 • 3. Кудрявцева Т.О., Бурлака І.С., Абідова Т.С. Орфанні захворювання: сучасний стан проблеми // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами XVІІІ Всеукраїнської наукової конференції (Лубни, 02 червня 2023 р.). – Лубни : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. – С. 143–149.
 • 4. Нессонова М.М. , Кудрявцева Т.О. ,  Арсен’єв О.В. Інформаційні та комп’ютерні технології як основа професійної компетентності майбутнього лікаря // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8-9 червня 2023 р.). – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2023. – С.173–177.
 • 5. Kudriavtsev A. Kudriavtseva T. Zeldakova V. Grelin and features of cours of gastroesophageal reflux disease with comorbid type II diabetes mellitus in patients of young age//«Modern approach of experimental and preclinical pharmacology». – Х. : НФаУ, 2021. С. 16-18.
 • 6. Кудрявцева Т.О. Пахомова А.В.,Чумак О.І., Шрестха М.Ю. Деякі аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів.The 7 th International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖ (January 29-31, 2022) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2022. Р. 866-870.
 • 7. Кудрявцева Т.О., Кудрявцев А.А. Дистанційне навчання в умовах сьогодення: педагогічний і здоров’язбережувальний аспекти. Actual scientific research in the modern world // Journal. - Pereiaslav, 2022. - Issue 5(85), p. 110- 114. scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk
 • Cпівавтор методичного посібника: Менеджмент освітнього процесу: навчально-методичне забезпечення освітніх компонент освітньо-професійної програми (перший рівень) : методичний посібник / Д. М. Шиян, Ж. В. Давидова, М. П. Гиря, Т. О. Кудрявцева; за заг. ред. Д. М. Шияна; ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет». Харків, 2022. 81 с.

  Викладає освітні компоненти:

 • медична біологія
 • міждисциплінарна інтеграція медико-біологічних наук
 • Має нагороди

 • 2021 – Почесна грамота Обласного комітету Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну участь у профспілковій роботі на громадських засадах.
 • 2021 – Подяка Харківського міського голови за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти міста Харкова.
 • Підвищення кваліфікації

 • 1. 2023, ДКП «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» за програмою першого модуля «Теоретичні основи тестології» циклу тренінгів «Основи конструювання якісного тесту», Сертифікат від 29.09.2023 № 10/2023_00718/Т, 18 годин (0,6 кредита).
 • 2. 2023, Підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» (ГО «Прогресильні») 15 березня-19 квітня 2023 р сертифікат №ПВ 0781 від 01 травня 2023, 30год/1 кр
 • 3. 2023, ХНУ імені ВН Каразіна Інститут післядипломної освіти та заочного і дистанційного навчання:учасник ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє», 06-07 квітня 2023р, сертифікат учасника 10 год/0,3кр.
 • 4. 2023, V Національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини (за участю міжнародних спеціалістів ) 24-25 травня 2023, м. Харків, м. Київ Сертифікат 2023-1085-5503671-100671, 15 год/0,5 кр.
 • 5. 2023, ІІ Міжнар. наук-практ. конф. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи»8-9 червня 2023р, сертифікат ОД-2023/90, 12 год/0,4кр
 • 6. 2021, НФаУ ІПКСФ, цикл «Інноваційні підходи до викладання медико- біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти» (156/5,2кр), навчальні дисципліни «Біологія з основами генетики», «Анатомія та фізіологія людини», «Валеологія», Свідоцтво від 24.03.2021 № 2728.
 • 7. 2021, Платформа масових відкритих онлайн-курсів PROMETEUS «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», 60год/2кр, сертифікат від 05.11.2021.
 • Стажування

 • 2019 – Польща, м. Варшава, Економічно-гуманітарна академія, «Miedzynarodowe warsztaty programu Erasmus+», w trakcie 108 godzin/3,6 cr. szkolenia. сертифікат від 13.05.2019.
 • 2020 – Національний фармацевтичний університет, кафедра фармакотерапії,. стажування з навчальних дисциплін: «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» «Домедична допомога»(30 год/1кр) Сертифікат від 20.03.2020, Реєстраційний № 007.
 • Член Вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»

  Сфера наукових інтересів

 • медична біологія, прикладні аспекти медичної паразитології;
 • інноваційні методи професійної підготовки майбутніх фахівців для галузі Охорона здоров’я;
 • дослідження якості життя студентської молоді андрагогіка, інклюзивна освіта.
 • Дійсний член ВГО
  Асоціація превентивної та антиейджинг медицини
  Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України» (Ukrainian Society of Anatomists, Histologists and Topographic Anatomists)


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0001-6817-2202

  E-mail: t.kudryavceva@khimu.edu.ua


  проректор, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри


  ORCID 0000-0002-7514-8910

  Профіль у Google Scholar

  E-mail: z.davydova@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Давидова Жанна Вадимівна

  проректор, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

  Освіта:

 • 1994–1999 рр. – Харківський державний університет. Спеціальність «Мова та література», кваліфікація перекладача-референта, викладач англійської та німецької мови;
 • 2009–2012 рр. – аспірантура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
 • 2022 – Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність «психологія»
 • Захищені дисертації

 • 2013 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема: «Педагогічні умови формування духовно-цінннісних орієнтацій студентської молоді», диплом кандидата наук ДК № 015531 виданий 04.07.2013
 • 2023 – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, тема: «Дидактична система формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей в освітньому середовищі університету»
 • Наукове звання:
  2016 – атестат доцента кафедри іноземних мов та перекладу 12ДЦ № 047026 виданий 25.02.2016

  Викладає освітні компоненти:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова
 • Науково-дослідницька діяльність

 • 1. A.Maksymenko, O.Domina, Zh.Davydova, E. Stupina Features of the Advanced Vocational Training of Medical Workers under Modern Conditions / Systematic Reviews in Pharmacy 2020;11(11):1309-1315 (Scopus);
 • 2. Педагогічні умови формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей. / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», - Вип.32. Том 1. – С.183-190. 2020
 • 3. Features of the Advanced Vocational Training of Medical Workers under Modern Conditions - Sys Rev Pharm 2020;11(11):1309-1315 A multifaceted review journal in the field of pharmacy 1309-1315 pp.
 • 4. Давидова Ж. В. Інформаційна компетентність як педагогічна категорія.  Інноваційна педагогіка. 2022.  № 47. С. 287–290.
 • 5. Experience of introducing interdisciplinary pedagogical integration in international medical university / D. M. Shiyan, O. A. Tsodicova, Zh. V. Davydova, M. P.Gyrya, V. V. Zherebkin. Перспективи та інновації науки. Серія : Педагогіка. Серія : Психологія. Серія : Медицина. 2022. № 7(12). С. 649–656.
 • 6. Davydova Zh. V., Lisova M. A. General characteristic of the didactic system of information competence formation for medical students in the educational environment of university. Молодь та ринок. 2022. № 6 (204). C. 115–120.
 • 7. Davydova Zh. V. Structure and content of information competence of foreign students of medical specialties Інноваційна педагогіка. 2022. № 50, т. 2. С. 152–157.
 • 8. Davydova Zh. Didactic principles of information competence formation in international students of medical specialties. Академічні студії. Серія : Педагогіка. 2022. Вип. 3. С. 3–8.
 • 9. Давидова Ж. В. Формування інформаційної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей на початкових етапах підготовки в університеті. Педагогічні науки: теорія та практика. 2022. Вип. 3. С. 143–149
 • 10. Шиян Д. М., Давидова Ж. В. Симуляційні технології як засіб реалізації кейс-методів в освітньому процесі закладів вищої медичної освіти // Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі : матер. наук.-метод. міжуніверситет. конф. з міжнар. участю (Одеса, 18–20 січня 2023 р.) / за ред. д. мед. н., проф. В.Г. Марічереда. – Одеса : ОНМедУ, 2023. – С. 395–397.
 • Авторка монографій і підручників:

 • 2019 – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, центр післядипломної освіти, кафедра валеології (120 годин/4 кредити).
 • 2022-2023 – грант SNSF “Scholars at Risk” Робота у лабораторії педагогіки та вищої освіти у Вищій технічній школі Цюріха, Швейцарія (ETH Zurich)
 • Член Вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»

  Сфера наукових інтересів
  Підготовка майбутніх медичних працівників, формування інформаційної компетентності студентів, підготовка іноземних студентів


  ORCID 0000-0002-7514-8910

  Профіль у Google Scholar

  E-mail: z.davydova@khimu.edu.ua


  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри


  ORCID 0000-0001-9252-8563


  Профіль у Google Академії

  E-mail: v.kudelko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Куделко Вікторія Едуардівна

  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри

  Освіта:

 • 1986, Київський державний інститут фізичної культури, спеціальність – фізична культура і спорт, кваліфікація – тренер-викладач з баскетболу
 • 2018, Українська інженерно-педагогічна академія, магістр з управління інтелектуальною власністю
 • Захищені дисертації

 • 2006 – Харківська державна академія фізичної культури, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту, зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, тема: «Організація та технологія управління фізичною культурою і спортом в системі адміністративно-територіального утворення»,
 • Doctor of Philosophy, Ph.D. Physical Traininq and Sport Sciences.ДК № 036335.
 • Вчене звання:

 • 2007 – доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я
 • Професійна кар’єра

 • 1986–2010, Національний фармацевтичний університет, викладач, старший викладач, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я.
 • 2010–2012, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту.
 • 2012–2019, Харківській інститут фінансів Київського Національного торгово-економічного університету, завідувач кафедри, декан, заступник директора, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.
 • 2019–2021, Український державний університет залізничного транспорту, методист навчально-методичного відділу, доцент кафедри фізичного виховання і спорту.
 • З 2021 – декан медичного факультету ПВНЗ «ХММУ», доцент кафедри
 • Науково-дослідницька діяльність
  Авторка більш ніж 80 наукових та науково-методичних праць, в тому числі, 5 навчально-методичних посібників, 47 статей у фахових виданнях, 11 публікацій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS, Index Copernicus та Web of Science.

 • 1. Kudelko V., Grinko V. Reactions Of the Body, Which Occur Only During Sports. Research &Investigations in Sports Medicine. 8(5), RISM.000698. 2022. Р. 770-771.DOI:10.31031/RISM.2022.08.000698
 • 2. Grinko V., Shaposhnyk A., Kudelko V.1.     Resources of sustainability of persons with different experience of overwork activities.  IV International scientific and practical conference «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences» December 9, 2022 Cambridge, UK. P. 220-224 https://doi.org/10.36074/logos-09.12.2022
 • 3. Гринько В.М., Куделко В.Е., Єфремова А.Я. Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів І-ІІ курсів Українського державного університету залізничного транспорту. Спортивні ігри 2020 № 4,(18) ISSN ( Ukrainien ed. Online) 2523-4161 2020, №4(18), 14-21 doi:10.15391/si.2020-4.02
 • 4. Grinkо V., Kudelko V.E., Yefremova A., Klokova S. Effect of aerobic direction on the flexibility of students. Dynamic and forecasting. Journal of Physical education and sport, Vol. 20(4), 2020, pp.1727-1733. DOI:10.7752/jpes.2020.04234
 • 5. Гринько В.М., Куделко В.Е. Теоретико-методичні аспекти організації занять з фізичного виховання у сучасній вищій освіті. Спортивні ігри, 2020, 2(16), 4-20. DOI: 10.15391/si.2020-2.
 • 6. Grinko V.M., Kudelko V.E., Hlotov Y.O. The effect of Aerobic Engagement on coordination. Its dynamics and prognosis. Research Journal of Pharmaceutical, biological and chemical sciences (RJPBCS). India, Volume 10, Issue 1, January- February 2019. ISSN: 0975-8585.P.56-66
 • Нагороди:

 • 2011, Почесна грамота Комітету з Фізичного виховання та спорту
 • 2018, Подяка Харківського інституту фінансів КНТЕУ
 • 2018, Подяка голови Харківської обласної ради
 • 2019, Подяка Міністерства освіти і науки
 • Підвищення кваліфікації
  2020, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів УкрДУЗТ, курс Удосконалення організації навчання та забезпечення якості освітньої діяльності, 180 годин (6 кредитів ЄКСТ)

  Сертифікати
  2018, Мовний центр LANGO, Польща Англійська мова (B2).

  ORCID 0000-0001-9252-8563


  Профіль у Google Академії

  E-mail: v.kudelko@khimu.edu.ua


  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін


  ORCID 0000-0001-7729-317X

  Профіль у Google Scholar

  Профіль у Scopus

  Профіль у Web of Science

  E-mail: m.nessonova@khimu.edu.ua  ➥ Детальна інформація

  Нессонова Марина Миколаївна

  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта

  1995-2001 – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика», кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» на тему «Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря»; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Київ, 2015.

  Професійна кар’єра

 • 2001–2016 – асистент кафедри інженерних та інформаційних технологій, кафедри інформаційних технологій, кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету;
 • 2016–2022 – доцент кафедри фармакоінформатики, кафедри біофізики та інформаційних технологій, кафедри освітніх та інформаційних технологій Національного фармацевтичного університету;
 • з вересня 2022 – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 80 наукових публікацій, 15 навчально-методичних видань, 8 патентів України на корисні моделі.

 • 1. Гончарова Н.М. Визначення діагностичного потенціалу методів дослідження при диференціації раку підшлункової залози та хронічного панкреатиту на засадах доказової медицини / Н.М. Гончарова, І.А. Криворучко, А.С. Гончаров, М.М. Нессонова // Український радіологічний та онкологічний журнал. – 2023. – Т. 31, № 3. – С. 271–284.
 • 2. Гончарова Н.М. Кістозні пухлини підшлункової залози: діагностика та хірургічне лікування / Н.М. Гончарова, С.М. Тесленко, А.С. Гончаров, М.М. Нессонова // Український радіологічний та онкологічний журнал. – 2023. – Т. 31, № 1. – С. 93–109.
 • 3. Sheykina N. Study of professional health of higher education teachers in Ukraine under quarantine / N. Sheykina, M. Barannyk, N. Naumenko, N. Alokhina, M. Nessonova and L. Kaidalova // Interdisciplinary Description of Complex Systems. –2022. – Vol. 20(4). – Рр. 336—348.
 • 4. Bondarieva I. Scientific and methodological approaches to modelling the optimal strategy for increasing the competitiveness of pharmacy chains of different sizes / I. Bondarieva, V. Malyi, O. Posilkina, Zh. Mala, M. Nessonova // Scientific Journal «Science Rise: Pharmaceutical Science». – 2021. – No. 4(32). – Pp. 59—66.
 • 5. Dubenko O. The prognostic value of the serum inflammatory biomarkers in patients with carotid atherosclerosis / O. Dubenko, T. Litovchenko, V. Aysienkova, M. Nessonova, L. Kovalenko // EUREKA: Health Sciences. – 2021. – No. 4. – Pp. 26—33.
 • 6. Olkhovska A. Methods of assessment of quality of partnership relations between pharmaceutical market entities in the medicine promotion system on the basis of multicriterial choice / A. Olkhovska, V. Malyi, A. Chehrynets, M. Nessonova // Scientific Journal «Science Rise: Pharmaceutical Science». – 2020. – No. 6. – Pp. 85—92.
 • 7. Mozgova T. Risk factors for the development of suicidal behavior in patients with withdrawal syndrome in alcohol dependence / T. Mozgova, I. Leshchyna, S. Fedorchenko, M. Nessonova // Psychiatry psychotherapy and clinical psychology. – 2019. – Vol. 10, № 4. – Pp. 730—740.
 • 8. Радченко В.О. Розроблення алгоритму вибору обсягу хірургічного втручання за умов новоутворень хребта / В.О. Радченко, А.І. Попов, Д.Є. Петренко, М.М. Нессонова // Ортопедія, травматологія і протезування. – 2020. – № 4. – C. 25–32.
 • 9. Горяча Л.О. Результати впровадження особистісно орієнтовано навчання у підготовку фахівців фармації / Л.О. Горяча, Т.С. Прокопенко, М.М. Нессонова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2020. – № 2 (62). – C. 4–11.
 • Викладає освітні компоненти:
  Медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології (англ.); низку вибіркових компонент, пов’язаних з використанням ІТ у медицині та охороні здоров’я

  Відповідає за методичну роботу на кафедрі

  Підвищення кваліфікації та стажування

 • 1. 2023, Товариство винахідників і раціоналізаторів України, Харківська обласна рада, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка, сертифікат учасника б/н, онлайн-конференція «Винахідники і науковці: разом до перемоги» (21 вересня 2023 р.)
 • 2. 2023, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, сертифікат учасника № ОД-2023/111, II Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи» (12 годин) (08–09 червня 2023 р., м. Харків, Україна)
 • 3. 2023, Noosphere Engineering School, Київський академічний університет, Національна академія наук України, сертифікат б/н, вебінар «Подвійна спіраль ДНК: від структури до нанобіотехнологій» (3 години) (м. Київ, 28 квітня 2023 р.)
 • 28 квітня 2023 р.) 4. 2023, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, сертифікат учасника № К-2023/386, VII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (18 годин) (16–18 березня 2023 р., м. Харків, Україна)
 • 5. 2022, ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат № GDTfE-02- 02284, курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (30 годин), 18.09.2022.
 • 6. 2019, ІПКСФ і ЦДТН НФаУ, посвідчення № 243, цикл «Теорія та практика дистанційного навчання» (156 годин), 13.06.2019 р.
 • 7. 2019, Cracow University of Economics, Certificate NR 2120/MSAP/2019, New and innovative teaching methods, (110 teaching hours) 22.02.2019.
 • Сертифікати
  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) No. 0062013020 (date of issue: 20/07/2018)

  Сфера наукових інтересів
  Застосування методів аналізу даних та інформаційних технологій для моделювання процесів у медицині, фармації, економіці, в галузі математичного моделювання соціальних і поведінкових та біологічних систем.

  Індивідуальний член УАКМ (Української асоціації «Комп’ютерна медицина»)


  ORCID 0000-0001-7729-317X

  Профіль у Google Scholar

  Профіль у Scopus

  Профіль у Web of Science

  E-mail: m.nessonova@khimu.edu.ua


  Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри


  Профіль у ORCID 0000-0003-3752-6797

  Профіль у Google Scholar

  Профіль у Scopus

  Профіль у ResearchGate

  o.vyazovska@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  В’язовська Ольга Василівна

  Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри

  Освіта

 • 1995-2000 - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність «Фізіологія», кваліфікація «Фізіолог, викладач».
 • 2003-2006 - аспірантура у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
 • Захищені дисертації

 • 2008 р. - захищена дисертаційна робота на тему “Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів” та присвоєний науковий ступінь «кандидат біологічних наук» за спеціальністю  03.00.13 «Фізіологія людини і тварин».
 • 2022 р - присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної практики- сімейної медицини ХНУ імені В.Н. Каразіна
 • Професійна кар’єра

 • 2007-2009 р. провідний інженер; Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 • 2009-2015 р. молодший науковий співробітник; Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 • 2014-2022 р. доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини медичного факультету; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • З листопада 2022 р – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплын ПВНЗ «ХММУ»
 • Науково-дослідницька діяльність
  Авторка 57 наукових праць, в тому числі 1 патенту України та 7 статей, індексованих у міжнародній наукометричній базі Scopus. Патент. 92248, Україна МПК А01N1/02 Спосіб кріоконсервування еритроцитів людини / Ніколенко О.В., В’язовська О.В., Чеканова В.В.; заявник та патентовласник Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; заявл. 24.02.14; опубл. 11.08.14. Бюл. №5.

  Наукові публікації

 • 1. Vyazovska O.V., Navarro V.M., Wasserman E.A. Pigeons deploy selective attention to efficiently learn a stagewise multidimensional visual discrimination task. J Exp Psychol Anim Learn Cogn. 2018 Apr; 44(2):162-167. doi: 10.1037/xan0000168. PMID: 29683695.
 • 2. Vyazovska O.V. The effect of dimensional reinforcement prediction on discrimination of compound visual stimuli by pigeons. Anim Cogn. 2021 Nov;24(6):1329-1338. doi: 10.1007/s10071-021-01526-z. Epub 2021 Jun 5. PMID: 34089408.
 • 3. Vyazovska O.V. Reinforcement prediction in a multidimensional visual discrimination task by pigeons. Perception. 2021. Volume 50, (1S). P.148. doi.org/10.1177/03010066211059887
 • 4. Vyazovska O.V. Multidimensional discrimination of compound visual stimuli by pigeons after attending dimensions of which they are composed. Perception 2022, Vol. 51(1S), P.89. DOI: 10.1177/0301006622114116
 • 5. Vyazovska, O.V. Stepwise learning of compound multidimensional visual stimuli by sorting out the dimensions of which they are composed in pigeons. Anim Cogn (2022). Volume 26, Issue 3, doi.org/10.1007/s10071- 022-01722-5
 • 6. В’язовська О.В., Пилипенко Н.О., Любомудрова К.С., Ніколенко Є.Я. Охорона праці медичного працівника // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика”, листопад 2019. Матеріали конференції, C. 173-176.
 • 7. Vyazovska O.V. Dimensional reinforcement prediction in visual discrimination task by pigeons, 28th Annual International Conference on Comparative Cognition, 7-10 April 2021., P.9.
 • 8. В’язовська О. В. Когнітивні механізми вибіркової уваги на різних етапах навчання, Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції: «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» 5–6 лютого 2021 року, C. 88-91.
 • Підвищення кваліфікації та стажування

 • 1. 2023, The European Conference on Visual Perception (ECVP), the University of Cyprus and the Cyprus International Institute of Management, 27-31 August, 2023. Paphos, Cyprus, Сертифікат учасника конференції. 40 годин/1,3 кредита.
 • 2. 2022, Fatih Sultan Mehmet Vakif University. An advanced training course in academic research and education “New media in high education: an approach toward internalization”. 24 December 2021 – 21 January 2022. (6 ECTS). Туреччина. Міжнародне онлайн стажування. Сертифікат від 21.01.2022. 180 годин/ 6 кредитів.
 • 3. 2022, Tutorial session at the ECVP’22 “Eye movement recording, analysis, and modeling”, The Radboud University and the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour., Нідерланди 28 серпня 2022. Сертифікат учасника заходу.
 • 4. 2022, Всеукраїнський конгрес “Мистецтво лікування. Підсумки і перспективи”, 28-29 липня 2022. Сертифікат учасника № 2022-1218-1006331- 00746.
 • 5. 2021, Тестування у British Counsil, English B2. сертифікат від 16 лютого 2021 р.
 • 6. 2021, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання 01 листопада – 24 грудня 2021. Сертифікат, реєстраційний № 0207/1209 від 24.12.2021”. 180 годин./ 6 кредитів ЄКТС.
 • 7. 2020, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle”, 18-25 травня 2020. Сертифікат, реєстраційний № 0207 505 від 26.05.2020. 30 годин/1 кредит ЄКТС.
 • Викладає освітні компоненти:

 • гістологія, цитологія та ембріологія
 • фізіологія
 • міждисциплінарна інтеграція медико-біологічних наук
 • Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі

  Сфера наукових інтересів: фізіологія, цитологія, когнітивні процеси, навчання, візуальна перцепція.

  Участь у громадських обєднаннях:

 • 1. Comparative Cognition Society, США
 • 2. Асоціація превентивної та антиейджинг медицини, Україна
 • 3. Ukrainian Society of Anatomists, Histologists and Topographic Anatomists

 • Профіль у ORCID 0000-0003-3752-6797

  Профіль у Google Scholar

  Профіль у Scopus

  Профіль у ResearchGate

  o.vyazovska@khimu.edu.ua


  Кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри  ORCID ID 0009-0004-2679-4459

  E-mail: a.nikolchenko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Нікольченко Андрій Юрійович

  Кандидат медичних наук

  Освіта

 • 1988-1993 – Харківський державний університет імені Н. В. Горького, біологічний факультет; спеціальність – біологія, кваліфікація – біолог, викладач біології та хімії
 • 1992-1996 – навчання в аспірантурі Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків.
 • 2000-2002 – Харківський національний університет радіоелектроніки, друга вища освіта, спеціальність – програмне забезпечення автоматизованих систем, кваліфікація – інженер-програміст
 • Захищені дисертації
  1999 – Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 13.00.22 – кріобіологія.

  Професійна кар’єра

 • 1997-1999 – інженер відділу біохімії холодової адаптації Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків;
 • 1999-2002 – молодший науковий співробітник відділу біохімії холодової адаптації Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • 2002-2005 – науковий співробітник відділу біохімії холодової адаптації Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • 2005-2018 – старший науковий співробітник відділу біохімії холодової адаптації Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • з 2018 – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»
 • з 2022 – старший викладач кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»
 • Науково-дослідницька діяльність

 • 1993-1994 – учасник грантового проекту за підтримки ДКНТ України «Збереження генофонду населення України».
 • З 2000 – виконавець наукових академічних тем на кафедрі біохімії холодової адаптації під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки проф. О.К.Гулевського
 • З 2001 – член Міжнародного відділу ЮНЕСКО в Інституті кріобіології та кріомедицини НАН України. Член Українського біохімічного товариства.
 • 2005-2019 – проведення науково-дослідних робіт Національної Академії наук України, пов’язаних із виділенням біологічно активних низькомолекулярних фракцій та вивченням їх біологічної активності на різних модельних об’єктах.
 • 2015-2019 – відповідальний виконавець тем НДР «Дослідження залежності складу фракцій кордової крові від умов холодового впливу» (№ держреєстрації 0115U000093. Шифр теми 2.2.6.93 при відділі біохімії холодової адаптації ІПКіК НАНУ)
 • Наявність публікацій
  Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі однієї колективної монографії, двох патентів.

 • 1. RNA-dependent knockout of the matrix metalloproteinase gene in the treatment of myocardial infarction consequences. Nikolchenko A.Yu., Noreen Asghar p. // Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект: матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково-практичної internet- конференції до Всесвітнього дня анатомії (14 жовтня 2022р., м. Харків) – 2022. – c. 78-80.
 • 2.Козуб М. І., Скибіна К. П., Мусатова І. Б., Прокопюк О. В., Граматюк С. М., Тининика Л. М., Козуб М. М., Таран А. В., Нікольченко А. Ю., Прокопюк О. С. Порівняння терапевтичних ефектів різних способів введення мезенхімальних стовбурових клітин мишам з передчасною недостатністю яєчників // Проблеми ендокринної патології, 2021, №2, с. 35-41.
 • 3. Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Y., Musatova I.B, Mikhailova I.Р. Obtaining of xenogenic vascular scaffolds. I International Scientific and Practical Conference «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique» 05.02.2021, Париж, FRA, Vol.6, P.56.
 • 4. Gulevsky A.K., Nikolchenko A.Yu. Effect of cryoprotectants on incorporation of amino acids into total proteins in cells of lymphoid organs and liver of experimental animals// The Ukrainian Biochemical Journal. 2020. V.95, P. 41-49.
 • 5. Comparative Evaluation of Biological Activity of Fraction Below 5 kDa from Cattle Cord Blood After Low-Temperature Storage or Lyophilization to Treat Burn Wounds. O Gulevskyy, N Moiseyeva, O Gorina, A Nikolchenko, I Schenyavsky// Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2020. 30 (1), Р. 47-57.
 • 6. Gulevsky A.K., Nikolchenko A.Yu. Effect of cryoprotectants on incorporation of amino acids into total proteins in cells of lymphoid organs and liver of experi- mental animals // The Ukrainian Biochemical Journal. 2020. V.95- P 41-49.
 • 7. Chub O.V., Musatova I.B.,Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Yu. Effect of implantation of cryopreserved placental explants on interhemispheric asymmetry and the cognitive functions of female mice in the model of discirculatory encephalopathy in postmenopause// м. Валлетта, Мальта Міжнародна науково- практична конференція „Рroblems and prospects of implementation of innovative research results” 13 грудня 2019 р. С.119-121.
 • Викладає освітні компоненти:

 • біологічна хімія;
 • біоорганічна хімія;
 • міждисциплінарна інтеграція медико-біологічних наук
 • Керує проблемною групою «Біологічна та біоорганічна хімія» студентського наукового біомедичного гуртка. Результати діяльності опубліковані в матеріалах науково-практичних конференцій з міжнародною участю:

 • 1. Василенко.В.В. Нікольченко А.Ю. Вплив коротких регуляторних пептидів на метаболічні процеси людини. Актуальні проблеми біомедичних наук : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с.
 • 2. Коваленко О.А. Нікольченко А.Ю. Перспективи використання crispr-cas9 в редагуванні генома людини. Актуальні проблеми біомедичних наук : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с.
 • 3. Колісніченко Д.Д. Нікольченко А.Ю. Адаптогенні властивості мелатоніну і його вплив на фізіологічні процеси в людському організмі. Актуальні проблеми біомедичних наук: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с.
 • 4. Калініна Валерія, Лободенко Ірина, Нiкольченко А.Ю. Вплив ендогенних поліамінів на функціонування нервової системи. Актуальні проблеми біомедичних наук: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с. 2019р., листопад, – студентка Нутхалапатти Ракшитха посіла 2 місце на студентській науково-практичній конференції на базі Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» «Місце фундаментальної дисципліни у формуванні навичок та світогляду лікаря-фахівця» за виступ із доповіддю «Значення дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» у формуванні навичок та світогляду лікаря-фахівця».
 • Підвищення кваліфікації

 • 1. 2021, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України, свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК 02071228/006148-21, 180год/6 кр.
 • 2. 2022, ТОВ "Академія цифрового розвитку «Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн». Сертифікат № ОДЦІ-0408. 26.04.2022.
 • 3. 2023, Рrometheus. «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». 31.01.2022-02.02.2022 prometheus.org.ua
 • Сертифікати
  2019, Лінгвістичний центр при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, курси з англійської мови, склав іспит на рівень В2, сертифікат № 2019-27 і №2019-8.

  Член Вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»

  Сфера наукових інтересів

 • Отримання біологічно активних речовин із природних джерел та їх вплив на здоров’я людини;
 • організація навчально-творчої діяльності учнів та студентів;
 • професійна підготовка майбутніх спеціалістів;
 • збереження та зміцнення здоров'я населення.

 • ORCID ID 0009-0004-2679-4459

  E-mail: a.nikolchenko@khimu.edu.ua


  Кандидат фізико-математичних наук, доцент


  Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9807-0853

  Web of Science

  E-mail: o.arsenyev@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Арсен’єв Олександр Володимирович

  Кандидат фізико-математичних наук, доцент

  Освіта

 • 1971-1976 рр., Харківський державний університет імені О.М. Горького.
 • Захищені дисертації
  1994 р., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

  Професійна кар’єра

 • 1976-1979 рр. – молодший науковий співробітник ІРЕ АН УРСР.
 • 1979-1996 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР.
 • 1997-2004 рр. – доцент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Харківського державного медичного університету.
 • 2004-2021 рр. – доцент кафедри інформаційних технологій (фармакоінформатики/біофізики та інформаційних технологій) Харківського національного фармацевтичного університету.
 • З 2021 р. – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ХММУ.
 • Науково-дослідницька діяльність
  Співавтор понад 118 наукових публікацій, із яких 14 навчально-методичних посібників, 2 методичних рекомендацій, 35 статей у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях, низки статей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus:

  Публікації:

 • 1.Myroshnychenkо M.S. Мorphological and functional features of the mucous membrane of small and large intestine in patients with COVID-19 and in post- COVID-19 period /M.S. Myroshnychenkо, I.I.Torianyk, O. V. Arseniev, V.V. Franchuk, O. V. Zaytseva, T. M. Moiseienko, M, A. Bondarenko //Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 9 PART 2, SEPTEMBER 2022. P. 2198- 2203
 • 2. Myroshnychenkо M.S. An integrated approach to the morphological diagnosis of different types of pleomorphic adenomas of the salivary gland: LONG-TERM RESEARCH RESULTS / M. S. Myroshnychenko, O. V. Arseniev, I. S. Brodetskyi, V. A. Malanchuk, O.O. Dyadyk, Y. А. Kulbashna, O. O. Astapenko, L.O. Brodetska // Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 7, JULY 2022. P. 1673-1677.
 • 3. Ivanova M.D. Analysis of color properties of raster images of histological microspecimens: own research experience / M.D. Ivanova, M.S. Myroshnychenko, G.I. Khara, O.V. Arseniev, V.O. Olkhovsky, E.K. Grygorian ,Yu.Ya.Fedulenkova , S.V. Kozlov // Медичні перспективи. 2022. Т. 27, № 1. С. 9-15.
 • 4. Шевченко О.С. Модель прогнозування ефективності лікування туберкульозу легень у інтенсивній фазі протитуберкульозної терапії / О.С. Шевченко, О.В. Арсер’єв О.О., Говардовська // Science Rise: Medical Science. – № 7(27) – 2018. – С. 27-33.
 • 5. Потапов С.М. Прогнозування гістотипу герміногенної пухлини яєчка/ С.М. Потапов, О.В. Арсен’єв, Н.І. Горголь, О.М. Плітень, Д.І. Галата // Теоретична і експериментальна і медицина. –2019. – № 3 (84). – С. 10-18.
 • 6. Савенков В.І. Шкала оцінки ступеня травматизації паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз / В.І. Савенков, А.В. Мальцев, О.В. Арсеньєв, Д.А. Левченко, А.В. Савенков // Український журнал хірургії, 2017, № 3(34).– С.45-50.
 • Патенти на корисну модель:

 • 1. Диференціальна діагностика обтураційної та странгуляційної гострої непрохідності кишечнику/Криворучко І.А. Бойко В.В. Гончарова Н.М., Арсен’єв О.В., В. Тесленко С.М. Сивожелізов А.В. Антонова М.С. Олефір О.С., Гончаров А.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 120499 від 13 липня 2023 р.
 • 2. Прогнозування результатів лікування хворих на гостру кишкову непрохідність / Криворучко І.А. Бойко В.В. Гончарова Н.М. Арсен’єв О.В., Тесленко С.М. Сивожелізов А.В. Антонова М.С. Олефір О.С. Гончаров А.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 120500 від 13 липня 2023 р.
 • 3. Математична модель прогнозування летального результату на ранній стадії абдомінального сепсису /Криворучко І.А. Бойко В.В. Гончарова Н.М. В. Тесленко С.М., О.В. Арсен’єв, Сивожелізов А.В., Сикал М.О. Пархоменко К.Ю. Свірепо П.В.,Євтушенко О.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104589 від 17 травня 2021 р.
 • 4. Пат. 118830 Україна МПК G01N 33/50. Спосіб прогнозування розвитку повторного Q-позитивного інфаркту міокарда у хворих із супутнім цукровим діабетом 2 типу / Мінухіна Д.В., Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Арсен’єв О.В. опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.
 • 5. Пат. 130719 Україна МПК G01N 33/49. Спосіб вибору об’єму оперативного втручання і прогнозування ранніх післяопераційних ускладнень у хворих з гострим ускладненням псевдо кістами підшлункової залози / Кріворучко І.А., Гончарова Н.М., Тесленко С. М., Арсен’єв О.В., Свирепо П.В., Суплінченко М.В. Паюнов К.Є., Дроздова А.Г.; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
 • Викладає навчальні дисципліни:

 • медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології (укр).
 • Відповідає за наукову роботу на кафедрі

  Підвищення кваліфікації

 • 2017 р – Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ за програмою «Лекторська майстерність викладача».
 • VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 16–18 березня 2023 року).
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи» (8-9 червня 2023 р.), сертифікат ОД-2023/90.
 • Сертифікати

 • 1. Вебінар «CHORNOBYL: Мультидисциплінарні аспекти» до 37-х роковин Чорнобильської катастрофи (м. Харків, 26 квітня 2023 року).
 • 2. Сертифікат учасника V Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (26 листопада 2020 року);
 • 3. Сертифікат № 021 учасника науково-практичної internet-конференції «Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців» (24 жовтня 2019 року).
 • Сфера наукових інтересів: медична статистика.


  Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9807-0853

  Web of Science

  E-mail: o.arsenyev@khimu.edu.ua


  Кандидат біологічних наук, доцент кафедри  Google Scholar Profile

  E-mail: l.tynynyka@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Тининика Людмила Миколаївна

  Кандидат біологічних наук, доцент кафедри.

  Освіта
  1986-1991 – Харківський державний університет ім. О.М. Горького, біологічний факультет, кафедра біохімії, спеціальність – біохімія, кваліфікація – біохімік викладач

  Захищена дисертація
  1998 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук тема «Вплив умов кріоконсервування на життєздатність фрагментів печінки свиней», спеціальність 03.00.19 – кріобіологія і кріомедицина.

  Професійна кар’єра

 • 1998-2000 – молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;
 • 2000-2004 – науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;
 • 2004-2016 – старший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;
 • 2016-2017 – старший науковий співробітник відділу кріобіохімії ІПК і К НАН України.
 • 2017-2019 – доцент кафедри загальної та клінічної імунології і алергології медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 65 наукових публікацій, 2 патентів.

  Патент 111022 Україна, МПК A61В 17/00. Спосіб лікування ран / Власов О.О., Ковальов Г. О., Тининика Л.М., Прилуцький Ю.І., Бєлочкіна І.В., Сандомирський Б. П.; заявник і патентовласник: Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. – № u 2016 04860; заявл. 29.04.2018; опубл. 25.10.2018; Бюл. № 20.

 • 1. Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на системные проявления воспаления на модели холодовых ран / Г.А. Ковалев, И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, И.А. Ефимова, Б.П. Введенский, Б.П. Сандомирский // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27, №1. – С. 71–80. Scopus.
 • 2. Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на системные проявления воспаления на модели холодовых ран / Г.А. Ковалев, И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, И.А. Ефимова, Б.П. Введенский, Б.П. Сандомирский // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27, №1. – С. 71–80. Scopus
 • 3. Somova E.V., Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Yu., Musatova I.B. The effect of ozonized solutions on regenerative processes in the skin after its cryoinjury//БГМУ, Минск, 24 мая 2019, ч.2, тезисы докладов: Физико-химическая биология как основа современной медицины, c. 96-98.
 • 4. Chub O.V., Musatova I.B.,Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Yu. Effect of implantation of cryopreserved placental explants on interhemispheric asymmetry and the cognitive functions of female mice in the model of discirculatory encephalopathy in postmenopause// 2019 р., м. Валлетта, Мальта Міжнародна науково-практична конференція «Рroblems and prospects of implementation of innovative research results» 13 грудня. С.119-121.
 • 5. Козуб М. І., Скибіна К. П., Мусатова І. Б., Прокопюк О. В., Граматюк С. М., Тининика Л. М., Козуб М. М., Таран А. В., Нікольченко А. Ю., Прокопюк О. С. Порівняння терапевтичних ефектів різних способів введення мезенхімальних стовбурових клітин мишам з передчасною недостатністю яєчників // Проблеми ендокринної патології, 2021, №2, с. 35-41.
 • 6. Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Y., Musatova I.B, Mikhailova I.Р. Obtaining of xenogenic vascular scaffolds. I International Scientific and Practical Conference «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique» 05.02.2021, Париж, FRA, Vol.6, P.56.
 • Викладає освітні компоненти:

 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія;
 • міждисциплінарна інтеграція медико-біологічних наук
 • Керує студентським науковим біомедичним гуртком

  Підвищення кваліфікації

 • 1. 2021, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України, свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК ПК02071228/006152-21, 180год/6 кр.
 • Підвищення кваліфікації
  з 25.03.2021 по 06.05.2021 – Українська інженерно-педагогічна академія МОН України, свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК ПК02071228/006152-21, 180год/6 кр.

  Стажування

 • 1. 2022, Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC; KRS:0000647929) Варшава «Академічна доброчесність», сертифікат N KW-040322/024.
 • 2. 2022, ТОВ «Академія цифрового розвитку». «Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн». Сертифікат від 26.04.2022 № ОДЦІ-1032.
 • Сертифікати
  2019, Лінгвістичний центр при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, курси з англійської мови, рівень В2, сертифікат № 2019-26 і №2019-9.

  Член Вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»

  Сфера науковий інтересів:
  Методи біохімії

 • клітинні культури
 • імуногістохімія,
 • гістологічні методики
 • мікробіологія
 • вірусологія
 • імунологія
 • мікробіологічні методи
 • сучасні інноваційні методи навчання
 • світові тенденції у вищій освіті

 • Google Scholar Profile

  E-mail: l.tynynyka@khimu.edu.ua


  Кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри


  ORCID: 0000-0003-0480-9774

  Профіль Scopus: Author ID=55629519000

  Профіль Web of science: Researcher ID AAB-8194-2019

  E-mail: i.burlaka@Khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Бурлака Ірина Сергіївна

  Кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри

  Освіта

 • 1. Національна фармацевтична академія України, спеціальність «Фармація», кваліфікація провізор 2001 р.;
 • 2. ІПКСФ НФаУ, інтернатура кваліфікація «провізор загального профілю», 2003 р.,
 • 3. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Середня освіта (Мова та література (англійська)», кваліфікація «викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури», 2018 р.
 • Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук «Фармакогностичне вивчення Calamagrostis epigeios (L.) Roth. і Deschampsia caespitosa (L.) Beauv» за спеціальністю 15.00.02 фармацевтична хімія та фармакогнозія.

  Професійна кар’єра

 • 2001-2009 рр. провізор аптечних закладів м. Харкова.
 • 2009-2013 рр. – ст. лаборант кафедри ХПС НФаУ.
 • 2013-2019 рр. – асистент кафедри біології НФаУ.
 • 2019 р. – ст. викладач кафедри нормальної фізіології та анатомії людини НФаУ.
 • 2020-2021 рр.– доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології НФаУ.
 • 2022 р. – доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 4 патенти, 36 статей, 60 тез.

 • 1. Reedgrass is a source of biologically active substances. Review of pharmacognostic study of the Reedgrass. Burlaka I.S. «9th International Pharmaceutical Conference „PHARMACY SCIENCE AND PRACTICE 2018”. Dedicated to the 100 anniversary of independent Lithuania's pharmacy» Novemver 9, 2018 Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania. P.100
 • 2. Wound healing activity of Hexafen ointment. Yatsenko O.Yu., Burlaka I.S., Maloshtan L.M., Omelchenko Z.I. The international conference “CONTEMPORARY PHARMACY: ISSUES, CHALLENGES AND EXPECTATION. 2020 AUTUMN” is organized by Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Department of Drug Technology and Social Pharmacy. October 23, 2020. P 57.
 • 3. Fatty acid composition of vegetable marrows and zucchini leaves Iosypenko, O.O., Kyslychenko, V.S., Omelchenko, Z.I., Burlaka, I.S. Pharmacia 2019, 66(4), pp. 201–207,(Scopus)
 • 4. Дослідження антоціанів жимолості блакитної плодів. Бурлака І.С. та інш. Медична та клінічна хімія. 2021. Т. 23. № 1. С.75-79
 • 5. Дослідження каротиноїдів Момордики Харантії. Бурлака І.С., Король В.В., Попик А.І., Мірошниченко О.М. Annals of Mechnikov Institute. 2023. N 2. P.26-30. www.imiamn.org.ua /journal.htm DOI: 10.5281/zenodo.8046083
 • Викладає освітні компоненти:

 • анатомія людини
 • Фізіологія
 • міждисциплінарна інтеграція медико-біологічних наук
 • Відповідає на кафедрі за методичну роботу

  Підвищення кваліфікації
  2019, Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. «Теорія та практика дистанційного навчання» 14.03.2019р.-13.06.2019р. Свідоцтво№223 від 13.06.2019р. (156 год.)

  Стажування
  2020, Люблінський медичний університ (Республіка Польша) ,«Шляхи удосконалення підготовки майбутніх кваліфікованих медичних і фармацевтичних працівників в Україні та країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» 6 кредитів (180 годин) Сертифікат №MSI-162809UML from 28.12.2020 р.

  Член Вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»

  Сфера наукових інтересів

 • Фармакогностичне дослідження рослинної сировини.
 • Нутрициологія.
 • Раціональне використання лікарських засобів.
 • Дійсний член ВГО «Асоціація фармакологів України» Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології «JUPHAR» Council for Nutritional and Environmental Medicine (CONEM),as well as the CONEM Ukraine Bromatology and Medicinal chemistry (CBMC) group


  ORCID: 0000-0003-0480-9774

  Профіль Scopus: Author ID=55629519000

  Профіль Web of science: Researcher ID AAB-8194-2019

  E-mail: i.burlaka@Khimu.edu.ua


  кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії метрології України, викладач кафедри


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-6737-9604

  E-mail: m.girya@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Гиря Марина Павлівна

  кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії метрології України, викладач кафедри.

  Освіта

  Освіта
  1979-1985 – Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація виробництва та розподілу електроенергії»

  Захищені дисертації

 • 2012 рік – захист дисертації на тему: «Методи оцінки якості електротехнічного обладнання для безпечної експлуатації АЕС», спеціальність «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»
 • З 2018 року член-кореспондент Академії метрології України
 • Професійна кар’єра

 • 1979-2004 рр – ВАТ «Турбоатом», провідний інженер.
 • 2007-2015 рр – мале державне підприємство «Інститут проблем управління Національної Академії Наук України», начальник відділу електротехнічного обладнання АЕС.
 • 2015-2021 рр. – Харківська медична академія післядипломної освіти, керівник відділу управління якістю освіти, старший викладач кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині за суміщенням.
 • З 2021 по теперішній час – керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти, викладач кафедри
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 50 наукових публікацій, із яких 7 навчально-методичних посібників, 2 методичних рекомендацій, 5 авторських свідоцтв, статті у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях:

 • 1. Гиря М.П. Вплив новітніх інтерактивних технологій на безперервний професійний розвиток лікарів /О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, М.П.Гиря, та ін.// Медична освіта-2019.-№3(84).- С.59-62.
 • 2. Hyria Maryna, Tsodikova Olga, Korzh Oleksii. Information and communication technologies in postgraduate training of primary care doctors: a new look at the problem of using online resources during the Covid-19 pandemic. Technium Social Sciences Journal Vol. 8, 60-63, June 2020
 • 3. Гиря, М. П. Інформаційно-комунікаційні технології в післядипломному навчанні лікарів: новий погляд на проблему використання онлайн-ресурсів в умовах пандемії коронавірусу/ В.Г. Марченко, О.А.Цодікова, М.П.Гиря// Міжнародна науково-практична конференція «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. 460 p. – С. 365-372
 • 4. Girya M.P. Features of the quality assurance system of higher education in medical universities of Ukraine/D.N.Shyian, Zh.V. Davydova, V.V. Zherebkin/ Education Quality Assurance – 3(24)/2021. 50-53.
 • 5. Girya M.P., Tsviakh S.A. Issues of improving the educational program for training foreign medical students/ Актуальні проблеми біомедичних наук. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії, 13 жовтня 2021 р. м. Харків, ПВНЗ «ХММУ».- Харків-2021. – с.51-52
 • 6. Гиря, М.П. Оцінювання успішності діяльності викладачів післядипломного медичного закладу: що змінилося в умовах пандемії коронавіруса/ О.І.Сердюк, В.Г.Марченко, І.А.Соболєва, та ін. / Матеріали 18-й Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні:виклики сьогодення та перспективи їх вирішення», 20-21 травня 2021р., Тернопіль.-С. 425-428.
 • 7.Гиря, М.П. Досвід впровадження системи менеджменту якості у вищому міжнародному медичному закладі/ О.А.Цодікова, М.П.Гиря/ Збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення», 25-26 січня 2022р., Харків, УІПА, 2022р. – С.22-23
 • 8. Experience of introducing interdisciplinary pedagogical integration in international medical university - «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2022. No 7(12) 2022. С. 649-656 (співавт. Шиян Д.М., Давидова Ж.В, Цодікова О. А., Гиря М. П., Жеребкін В.В.)
 • 9. Гиря М.П., Разумна А.Г. Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу як чинник культури якості освіти у медичному університеті в умовах воєнного стану. Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі: збірник матеріалів Науково-методичної міжуніверситетської конференції з міжнародною участю (січень 2023р.). Одеса. 2023. С.468-472
 • 10. Разумна А.Г., Гиря М.П. Особистісна зрілість майбутніх фахівців сфери охорони здоров'я як чинник копінг-стратегій подолання ними ненормативної особистісної кризи, викликаної війною. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (березень 2023р.) Харків, ХНПУ. 2023. С.929-932..
 • Співавтор методичного посібника: Менеджмент освітнього процесу: навчально-методичне забезпечення освітніх компонент освітньо-професійної програми (перший рівень): методичний посібник / Д. М. Шиян, Ж. В. Давидова, М. П. Гиря, Т. О. Кудрявцева; за заг. ред. Д. М. Шияна; ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2022. – 81 с.

  Викладає навчальну дисципліну українською мовою
  медична та біологічна фізика

  Підвищення кваліфікації

 • 2023, VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого- педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 16–18 березня 2023 року) (18 годин/0,3 кредити), сертифікат К-2023/112
 • 2023, НТУ «ХПІ», XX Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», сертифікат учасника 30 годин/1 кредит
 • 2023, НАЗЯВО, «Дискусійна платформа «Забезпечення моніторингу якості вищої медичної освіти: система, критерії, вимірювання».
 • 2022, Prometheus. Академічна доброчесність, 60 годин/1кредит. Сертифікат.
 • 2022, Prometheus. Зміцнення викладання та організації управління в університетах. Сертифікат.
 • 2019, Інститут вищої освіти при НАПН України, Тренінг «Тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти», програма підвищення кваліфікації наукових та науково- педагогічних працівників.
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

  Внутрішній аудитор, сертифікат №UA ПЕ 2019/06-05, який підтверджує підвищення кваліфікації внутрішнього аудитора системи управління якістю, функціонуючої у відповідності з вимогами і положеннями стандарту ISO 9001:2015.

  Сфера наукових інтересів

 • системи забезпечення якості вищої освіти;
 • інноваційні методи професійної підготовки майбутніх фахівців для галузі «Охорона здоров’я»;
 • принципи управління якістю і концепцією формування міжнародних стандартів серії ISO 9000, 37001, 19011, 31000


 • Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-6737-9604

  E-mail: m.girya@khimu.edu.ua


  кандидат педагогічних наук, доцент


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-5724-3279

  id в базі Scopus 57446896200

  E-mail: a.rozumna@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Разумна Алла Григорівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

  Освіта:
  1983-1988 р.р. – Харківський державний університет ім. О. М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), диплом за спеціальністю «Психологія», присвоєно кваліфікацію: «Психолог. Викладач»

  Захищені дисертації
  2020 – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, тема: «Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти»

  Вчене звання: 2022 –доцент.

  Професійна кар’єра

 • 1992-1994 роки –- Криворізький педагогічний інститут, асистент кафедри психології
 • 2000-2002 роки – Народна Українська академія «Харківський гуманітарний інститут», практичний психолог психологічної служби, викладач
 • 2004-2018 роки – Інститут післядипломної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, викладач кафедри наукових основ управління та психології
 • 2018-2022 роки – ХМАПО, доцент кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки
 • З січня 2023 року – ПВНЗ «ХММУ», практичний психолог психологічної служби відділу внутрішнього забезпечення якості освіти та навчально- методичної діяльності, з лютого 2023 року – доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, з вересня 2023 року – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін.
 • Наявність публікацій
  Загальна кількість публікацій – 70, з них 59 наукового та 11 навчально- методичного характеру. Автор статей, які оприлюднено у вітчизняних фахових виданнях, міжнародних журналах і колективній монографії. Має досвід наукової комунікації, здобутий завдяки виступам із доповідями на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

 • 1.Разумна А.Г. Педагогічні чинники формування професійної ідентичності майбутнього медичного фахівця в умовах вишу. Теорія і практика управління соціальними системами: щоквартальний науково-практичний журнал. 2019. №1. С.16–28.
 • 2. Разумна А.Г. Рольові позиції викладача як чинник формування професійної ідентичності майбутніх лікарів. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. 2021. Випуск №27, С.210-216.
 • 3. Сучасні технології навчання у закладах післядипломної медичної освіти/ Касьянова О.М.,Долгопол О.О., Разумна А.Г., Швецова Г.А. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. Т.1./Випуск 152. С. 39–45.
 • 4. Навчально-професійне середовище як чинник формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я/ Касьянова О. М. Разумна А. Г., Каруник К. Д. , Стриженко Т.О. // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. Щоквартальний науково-практичний журнал. № 2(42). 2021. С. 5-11.
 • 5. Application of a Synergetic Model to Assess the Effectiveness of Retraining and Advanced Training of Aviation Personnel/ Mykola Gudkov, Andrii Neveskii, Oleksandr Oleksenko, Hennadii Khudov, Yuriy Solomonenko, Yurii Dziubenko, Olena Poliakova, Oksana Chernavina, Razumna Alla// International Journal of Applied Engineering and Technology. 3(2). 2021. С.20-28.
 • 6. Касьянова О.М., Разумна А.Г. Актуалізація екзистенціального аспекту професійної ідентичності як чинник виховання особистості майбутніх лікарів в умовах воєнного стану в Україні. Грааль науки. Міжнародний науковий журнал. № 17. 2022. ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 301-307.
 • 7. Разумна А.Г., Стриженко Т.О. Професійна ідентичність як чинник запобігання професійного вигорання лікарів. Соціально-етичні та деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині) : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (24-25 лютого 2022р.).Запоріжжя: ЗМДУ, 2022. С.146-149.
 • 8. Гиря М.П., Разумна А.Г. Психологічний супровід суб’єктів освітнього процесу як чинник культури якості освіти у медичному університеті в умовах воєнного стану. Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі : збірник матеріалів Науково-методичної міжуніверситетської конференції з міжнародною участю (січень 2023р.). Одеса. 2023. С.468- 471.
 • 9. Разумна А.Г., Гиря М.П. Особистісна зрілість майбутніх фахівців сфери охорони здоров'я як чинник копінг-стратегій подолання ними ненормативної особистісної кризи, викликаної війною. Психолого- педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково- практичної конференції (березень 2023р.). Харків, ХНПУ. 2023. С.929-932.
 • Автор 8 навчально-методичних посібників

  Викладає вибіркові освітні компоненти на кафедрі:

 • Основи психології;
 • Психологія спілкування
 • Секретар Вченої ради університету

  Підвищення кваліфікації та стажування

 • 1. 2023, Підвищення кваліфікації в рамках роботи Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної Інтернет-конференції до Всесвітнього дня анатомії «Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект» (17 жовтня 2023 року на базі ПВНЗ «ХММУ») (18 годин – 0,6 кредита 0,6 кредита ЄСТS).
 • 2. 2023, Підвищення кваліфікації в рамках роботи ХХ Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті», що відбулась з 04 по 08 квітня 2023 року ХТУ «ХПІ» (м. Харків). Відвідала серію майстерень (SТЕМ-лабораторію, майстер-класи, ділові ігри, тренінги), спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей, підвищенню ефективності професійної діяльності у сфері освіти (30 годин – 1 кредит ЄСТS).
 • 3. 2023, Підвищення кваліфікації в рамках роботи VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 16–18 березня 2023 року) (18 годин - 0,6 кредита ЄСТS).
 • 4. Наукове стажування «Академічна доброчесність» (онлайн), яке проведено Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Вищим Семінаріумом Духовним університету UKSW у Варшаві (2021 р.) (180 год - 6 кредитів ECTS).
 • 5. 2018, Підвищення кваліфікації в рамках програми багатоетапного навчання Кататимно - імагінативної психотерапії на навчально- практичному семінарі «Основи символдрами (А 1-2). Поглиблене опрацювання основного ступеню символдрами В 1-2)
 • 6. 2018, Підвищення кваліфікації в Національному університеті цивільного захисту України (29.01-14.02.2018р.) обсягом 120 год з педагогіки і психології освіти, безпеки життєдіяльності та охорони праці в освіті, нормативно-правового забезпечення у сфері освіти. Свідоцтво АА 085571363/000076-18.
 • Сфера наукових інтересів
  «Психолого-педагогічні основи формування професійної ідентичності фахівця у ЗВМО»:

 • Технологія формування професійної ідентичності фахівців у вищій та професійній освіті;
 • Методологічні та методичні основи підготовки педагогічних працівників вищої школи до формування професійної ідентичності фахівців сфери охорони здоров’я;
 • Психолого-педагогічні основи формування аутодидактичної компетентності фахівців сфери охорони здоров’я як чинник їхнього професійного розвитку.

 • Працює над обґрунтуванням науково-методологічної концепції «Інтеграція професійно-компетентнісного та професійно- ідентифікаційного підходів у підготовці фахівців у ЗВМО».


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-5724-3279

  id в базі Scopus 57446896200

  E-mail: a.rozumna@khimu.edu.ua


  Зворотній зв'язок

  Контакти