back
Навчання Кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

Кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

Вибіркові освітні компоненти кафедри
Тренінги
Методичне забезпечення кафедри на Google Диску

Графік консультацій і відпрацювань пропущених занять на кафедрі фундаментальних загальнонаукових дисциплін у 1 півріччі 2023-2024 н.р.


Кафедра ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ дисциплін

Про кафедру

Кафедра є структурним підрозділом ПВНЗ «ХММУ», що забезпечує ґрунтовну фундаментальну загальнонаукову підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина другого (магістерського) рівня з метою ефективного формування інтегральної компетентності, передбаченої освітньо-професійною програмою.

Кадровий потенціал

На кафедрі працюють 14 викладачів, з яких 2 доктори наук, з них 1 доктор медичних наук, професор, 1 доктор педагогічних наук; 10 кандидатів наук, з них 3 кандидати біологічних наук, 2 кандидати медичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 кандидат фармацевтичних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 2 кандидата технічних наук, 2 асистенти.

Місія, стратегічні цілі підготовки на кафедрі

забезпечення фундаментальної загальнонаукової підготовки майбутніх лікарів із базових навчальних дисциплін; вивчення яких обумовлює формування й удосконалення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей відповідно до міжнародних стандартів медичної освіти; сприяє розвитку професійної відповідальності та науково-орієнтованого клінічного мислення фахівців медичної галузі через здійснення навчально- методичної, науково-дослідної, організаційної і виховної роботи.

Основна задача освітньо-професійної підготовки на кафедрі

Підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі медицини, здатних:

 • здійснювати професійну діяльність на основі оволодіння комплексом компетенцій;
 • виконувати типові професійні завдання, пов΄язані з діяльністю в медичній галузі на відповідній посаді на основі загальних та спеціальних фундаментальних знань, умінь, навичок, компетентностей;
 • розуміти засади доказової медицини, принципи та методології оптимального вибору медичних втручань з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта;
 • оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров'я населення;
 • працювати з інформацією: визначати джерело та/або місцезнаходження потрібної інформації в залежності від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; аналізувати та інтерпретувати отриману інформацію;
 • планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря на основі дисциплін фундаментальної загальнонаукової підготовки.
 • Характеристики навчання на кафедрі

  Студентоцентроване навчання, що передбачає інтеграцію традиційних й інноваційних педагогічних технологій і методів навчання, а саме: компетентностного, кооперативного навчання, особистісноорієнтованих, проблемно-пошукових, евристичних, інформаційно-комунікаційних, кейс- методів і методів критичного мислення.

  Дисциплин и, що викладаються на кафедрі українською й англійською мовами:

  Обов’язкові:
 • Анатомія людини
 • Біологічна хімія
 • Медична хімія
 • Біоорганічна хімія
 • Медична біологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Фізіологія
 • Медична інформатика
 • Медична та біологічна фізика
 • Медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології
 • Гігієна та екологія
 • Соціальна медицина, громадське здоров'я та наукові методи досліджень в медицині
 • Гістологія, цитологія та ембріологія

 • Вибіркові:
 • Актуальні питання здоров'я
 • Моделювання в біології та медицині
 • Деонтологія в медицині
 • Нутриціологія
 • ІТ в управлінні охороною здоров’я
 • Принципи освітнього процесу на кафедрі

  Принципи науковості, гуманізму, демократії, академічної доброчесності, партнерства та соціальної відповідальності учасників освітньої діяльності, практичної спрямованості, які реалізуються шляхом:

 • проведення навчальних занять висококваліфікованими досвідченими фахівцями, які забезпечують передачу, засвоєння, примноження, використання знань, умінь та інших компетентностей здобувачам освіти, а також формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього лікаря;
 • демократизація системи навчання, її прозорість та відкритість;
 • використання інноваційних педагогічних технологій, методів і прийомів із застосуванням сучасних технічних засобів навчання;
 • органічне поєднання освітньої, методичної, науково-дослідної та виховної діяльності для забезпечення всебічного розвитку особистості майбутнього лікаря;
 • провадження освітнього процесу на засадах доказової медицини, з урахуванням новітніх досягнень сучасної науки та техніки;
 • розвиток дослідницької компетентності здобувачів освіти;
 • розвиток у майбутніх лікарів клінічного мислення;
 • створення умов для реалізації здібностей і талантів здобувачів освіти шляхом залучення до науково-дослідної роботи та підтримки їхньої участі у конференціях, семінарах;
 • формування у майбутніх лікарів спроможності та потреби у подальшому безперервному професійному розвитку.
 • Напрями щодо забезпечення підвищення якості освітньої діяльності на кафедрі

  1. Подальше впровадження в освітній процес новітніх, у тому числі, симуляційних технологій навчання.
  2. Підготовка до видання навчально-методичної літератури з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.
  3. Залучення студентів до участі в роботі студентського наукового товариства.
  4. Розширення участі викладачів кафедри в наукових форумах, публікація результатів наукових досліджень у фахових, міжнародних та наукометричних виданнях.
  5. Підтримка міждисциплінарної інтеграції з метою формування інтегральної компетентності майбутніх лікарів.


  Кафедра здійснує підготовку конкурентоспроможних фахівців у галузі медицини, здатних:

  Здійснювати професійну діяльність

  Вирішувати складні спеціалізовані завдання та проблеми

  Здійснювати оцінку впливу екосистеми на стан здоров'я населення

  планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря

  Напрями щодо забезпечення підвищення якості освітньої діяльності на кафедрі:

  1. Культивування академічної культури і доброчесності, шляхом впровадження в дію «Кодексу академічної етики», яким мають бути обумовлені правила поведінки, навчання студентів та роботи викладачів кафедри.

  2. Розширення мережі клінічних баз.

  3. Використання творчого потенціалу студентів і залучення їх до участі в студентському науковому товаристві.

  Докладніше...
  Чому ми навчаемо?

  Навчальні дисципліни:

 • Анатомія людини
 • Біологічна хімія
 • Медична хімія
 • Біоорганічна хімія
 • Медична біологія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Медична інформатика
 • Медична та біологічна фізика
 • Медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології
 • Фізіологія
 • Гігієна та екологія
 • Соціальна медицина, громадське здоров'я та наукові методи досліджень в медицині
 • Гігієна та екологія
 • Актуальні питання здоров'я
 • Моделювання в біології та медицині
 • Деонтологія в медицині
 • Нутриціологія
 • ІТ в управлінні охороною здоров’я
 • Медичний факультет

  Склад кафедри:

  завідувач кафедрою фундаментальних та загальнонаукових дисциплін кандидат педагогічних наук, доцент кафедри


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0001-6817-2202

  E-mail: T.Kudryavceva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Кудрявцева Тетяна Олексіївна

  завідувач кафедрою фундаментальних та загальнонаукових дисциплін кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

  Освіта

 • 1989-1994 – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, біологія.
 • 2004-2005 – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, магістр з управління навчальним закладом, керівник навчального закладу з узагальненим об'єктом діяльності, організатор освіти,
 • 2009-2011– КЗОЗ «Харківський базовий медичний коледж № 1», Сестринська справа, бакалавр.
 • Захищені дисертації
  2013 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема: «Підготовка майбутніх медичних сестер у медичних коледжах до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності»,

  Професійна кар’єра

 • 1992-2006 – викладач професійно-орієнтованих дисциплін Харківського базового медичного училища №1;
 • 2006-2013 – завідувач відділення «Сестринська справа» Харківського базового медичного коледжу №1;
 • 2013-2015 – старший викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти;
 • 2015-2021 – методист вищої категорії навчально-методичного підрозділу Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету;
 • 2022 - завідувач кафедрою фундаментальних загальнонаукових дисциплін.
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 100 наукових публікацій, із яких 62 одноосібних, 2 навчально-методичних посібники, 47 методичних рекомендацій, 18 статей у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях:

 • 1.Тверезовський М.В., Кудрявцева Т.О. Сучасні підходи до викладання тактичної медицини у Військовій Академії. Актуальні проблеми транспортної медицини №4(58), 2019.28-35. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3611199.
 • 2. Кудрявцева Т.О. Біологія з основами генетики: інформаційний пакет: методичні рекомендації до вивчення та контролю з дисципліни для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 226 Фармація, промислова фармація початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти.// Т.О.Кудрявцева – Х. : НФаУ, 2020. – 30 с.
 • 3. Кудрявцева Т.О., Строна О.В., Аксакова В.В.Специфіка викладання медико-біологічних дисциплін у фармацевтичному коледжі. International Jornal of Education and Scaince, Соціальні науки (2018 Резюме конференції) Освіта та педагогічні дослідження, Vol. 1, №3-4, – KRPOCH, 2018. – Р. 30.
 • 4. Кудрявцева Т.О. Строна О.В., Бурих С.М. Застосування сугестивної технології при викладанні медико-біологічних дисциплін. Молодший медичний спеціаліст – 2019: тенденції в освіті, перспективи у майбутній професії, стан у сучасному суспільстві :зб. тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Україна, Суми: Сумський медичний коледж). 2019. С. 200-205.
 • 5. Kudriavtsev A. Kudriavtseva T. Zeldakova V. Grelin and features of cours of gastroesophageal reflux disease with comorbid type II diabetes mellitus in patients of young age//«Modern approach of experimental and preclinical pharmacology». – Х. : НФаУ, 2021. С. 16-18.
 • 6. Кудрявцева Т.О. Пахомова А.В.,Чумак О.І., Шрестха М.Ю. Деякі аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів.The 7 th International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖ (January 29-31, 2022) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2022. Р. 866-870.
 • 7. Кудрявцева Т.О., Кудрявцев А.А. Дистанційне навчання в умовах сьогодення: педагогічний і здоров’язбережувальний аспекти. Actual scientific research in the modern world // Journal. - Pereiaslav, 2022. - Issue 5(85), p. 110- 114. https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk
 • Викладає навчальні дисципліни: Медична біологія

  Має нагороди

 • 2021 – Почесна грамота Обласного комітету Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну участь у профспілковій роботі на громадських засадах.
 • 2021– Подяка Харківського міського голови за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти міста Харкова.
 • Підвищення кваліфікації

  1. 1. 2019, НФаУ ІПКСФ підвищення кваліфікації за програмою «Психологія управління персоналом» (72 год/2,4кр). Свідоцтво від 11.06.2019 реєстр. № 218.
  2. 2. 2020, МОН України, Науково-методичний центр ВФПО, Сучасні методологічні та дидактичні засади організації організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу, Сертифікат від 30.10.20 р. СС 38282994/1986-20 .
  3. 3. 2018, НФаУ ІПКСФ, цикл «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти» (156 год/5,2кр.) «Мікробіологія з основами імунології». Посвідчення від 30.03.2018. № 2
  4. 4. 2021, НФаУ ІПКСФ, цикл «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти» (156/5,2кр),навчальні дисципліни «Біологія з основами генетики», «Анатомія та фізіологія людини», «Валеологія», Свідоцтво від 24.03.2021 № 2728.

  Стажування

 • 2019, Польща, м. Варшава, Економічно-гуманітарна академія, «Miedzynarodowe warsztaty programu Erasmus+», w trakcie 108 godzin/3,6 cr. szkolenia. сертифікат від 13.05.2019.
 • 2020, Національний фармацевтичний університет, кафедра фармакотерапії,. стажування з навчальних дисциплін: «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» «Домедична допомога»(30 год/1кр) Сертифікат від 20.03.2020, Реєстраційний № 007.
 • Сфера наукових інтересів

 • медична біологія, прикладні аспекти медичної паразитології;
 • інноваційні методи професійної підготовки майбутніх фахівців для галузі Охорона здоров’я;
 • дослідження якості життя студентської молоді андрагогіка;
 • Дійсний член ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини» з 2018 року

  Дійсний член ГО «Спілка освітян України» з 2021 року


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0001-6817-2202

  E-mail: T.Kudryavceva@khimu.edu.ua


  доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін


  Профіль у ORCID

  Профіль у Google Scholar

  Профіль у Scopus

  Профіль у ResearchGate

  o.vyazovska@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  В’язовська Ольга Василівна

  Доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта

 • 1995-2000 - Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність «Фізіологія», кваліфікація «Фізіолог, викладач».
 • 2003-2006 - аспірантура у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
 • Захищені дисертації

 • 2008 р. - захищена дисертаційна робота на тему “Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів” та присвоєний науковий ступінь «кандидат біологічних наук» за спеціальністю  03.00.13 «Фізіологія людини і тварин».
 • 2022 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної практики-сімейної медицини ХНУ імені В.Н. Каразіна

 • Професійна кар’єра

 • 2007-2009 р. провідний інженер; Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 • 2009-2015 р. молодший науковий співробітник; Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 • 2014-2022 р. доцент кафедри загальної практики-сімейної медицини медичного факультету; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • З листопада 2022 р. – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплын ПВНЗ «ХММУ»

 • Науково-дослідницька діяльність Авторка 57 наукових праць, в тому числі 1 патенту України та 7 статей, індексованих у міжнародній наукометричній базі Scopus.
  Патент. 92248, Україна МПК А01N1/02 Спосіб кріоконсервування еритроцитів людини / Ніколенко О.В., В’язовська О.В., Чеканова В.В.; заявник та патентовласник Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; заявл. 24.02.14; опубл. 11.08.14. Бюл. №5.


  Наукові публікації

 • 1. Vyazovska O.V., Navarro V.M., Wasserman E.A. Pigeons deploy selective attention to efficiently learn a stagewise multidimensional visual discrimination task. J Exp Psychol Anim Learn Cogn. 2018 Apr; 44(2):162-167. doi: 10.1037/xan0000168. PMID: 29683695.
 • 2. Vyazovska O.V. The effect of dimensional reinforcement prediction on discrimination of compound visual stimuli by pigeons. Anim Cogn. 2021 Nov;24(6):1329-1338. doi: 10.1007/s10071-021-01526-z. Epub 2021 Jun 5. PMID: 34089408.
 • 3. Vyazovska O.V. Reinforcement prediction in a multidimensional visual discrimination task by pigeons. Perception. 2021. Volume 50, (1S). P.148. https://doi.org/10.1177/03010066211059887
 • 4. Vyazovska O.V. Multidimensional discrimination of compound visual stimuli by pigeons after attending dimensions of which they are composed. Perception 2022, Vol. 51(1S), P.89. DOI: 10.1177/0301006622114116
 • 5. Vyazovska, O.V. Stepwise learning of compound multidimensional visual stimuli by sorting out the dimensions of which they are composed in pigeons. Anim Cogn (2022). Volume 26, Issue 3, https://doi.org/10.1007/s10071-022-01722-5
 • 6. В’язовська О.В., Пилипенко Н.О., Любомудрова К.С., Ніколенко Є.Я. Охорона праці медичного працівника // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика”, листопад 2019. Матеріали конференції, C. 173-176.
 • 7. Vyazovska O.V. Dimensional reinforcement prediction in visual discrimination task by pigeons, 28th Annual International Conference on Comparative Cognition, 7-10 April 2021., P.9.
 • 8. В’язовська О. В. Когнітивні механізми вибіркової уваги на різних етапах навчання, Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» 5–6 лютого 2021 року, C. 88-91.

 • Підвищення кваліфікації та стажування

 • 1. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Лінгвістичний центр факультету іноземних мов. Кваліфікаційний екзамен з англійської мови. Знання відповідають рівню В2 (Upper-Intermediate), 2016 р. Тестування у British Counsil, English B2. сертифікат від 16 лютого 2021 р.
 • 2. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. «Українська мова – професійне спрямування», з 4 жовтня по 27 грудня 2018. Сертифікат. 210 годин/ 7 кредітів.
 • 3. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Організація підсумкового контролю знань з використанням дистанційного навчання на платформі LMS Moodle”, 18-25 травня 2020. Сертифікат, реєстраційний № 0207 505 від 26.05.2020. 30 годин/1 кредит ЄКТС.
 • 4. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Підвищення кваліфікації за освітньою програмою “Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання 01 листопада – 24 грудня 2021. Сертифікат, реєстраційний № 0207/1209 від 24.12.2021”. 180 годин./ 6 кредитів ЄКТС.
 • 5. Fatih Sultan Mehmet Vakif University. An advanced training course in academic research and education “New media in high education: an approach toward internalization”. 24 December 2021 – 21 January 2022. (6 ECTS). Туреччина. Міжнародне онлайн стажування. Сертифікат від 21.01.2022. 180 годин/ 6 кредитів.
 • 6. Tutorial session at the ECVP’22 “Eye movement recording, analysis, and modeling”, The Radboud University and the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour., Нідерланди 28 серпня 2022. Сертифікат учасника заходу.
 • 7. Всеукраїнський конгрес “Мистецтво лікування. Підсумки і перспективи”, 28-29 липня 2022. Сертифікат учасника № 2022-1218-1006331-00746.

 • Викладач дисципліни: Гістологія, цитологія та ембріологія (Histology, cytology and embryology)

  Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі

  Сфера наукових інтересів:фізіологія, цитологія, когнітивні процеси, навчання, візуальна перцепція.

  Участь у громадських обєднаннях:

 • 1. Comparative Cognition Society, США
 • 2. Асоціація превентивної та антиейджинг медицини, Україна
 • 3. Ukrainian Society of Anatomists, Histologists and Topographic Anatomists


 • Профіль у ORCID

  Профіль у Google Scholar

  Профіль у Scopus

  Профіль у ResearchGate

  o.vyazovska@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук, доцент, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін  ORCID ID 0000-0002-3773-9525

  E-mail: v.nesterenko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Нестеренко Валентина Геннадіївна

  Кандидат медичних наук, доцент, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта

  2004-2010 рр. – Харківський національний медичний університет, факультет «Медико-профілактична справа»;

  2019-2020рр. – Українська інженерно-педагогічна академія, освітня програма менеджмент організацій і адміністрування, спеціальність «Менеджмент».

  Захищені дисертації
  2019р. – захист дисертація на здобуття ступеня кандидата медичних наук, спеціальність «Гігієна та професійна патологія», тема: «Вплив медико-соціальних чинників на формування здоров’я академічно здібних дітей середнього шкільного віку», ДК №051800 від 23 квітня 2019 р.

  Професійна кар’єра

 • З 2011 р. – Червонозаводська районна СЕС, відділ комунальної гігієни, лікар-стажист, еколог.
 • 2012-2019 рр. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, асистент кафедри гігієни та соціальної медицини.
 • 2019-2020 р.р. – Харківський національний медичний університет, асистент кафедри гігієни та екології № 1
 • З 2020 р. – Харківський національний медичний університет, доцент кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я.
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 100 наукових публікацій. Має 45 друкованих робіт у фахових виданнях, в тому числі 9 статей у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, 3 статті Scopus. Розробила 2 робочих зошита та 40 методичних рекомендацій для студентів 4 та 5 курсу і викладачів із навчальної дисципліни «Соціальна медицина».

 • 1. Нестеренко В., Нестеренко Р., Осипенко С. Обоснование решений в управлении логистической деятельностью предприятия. / В. Нестеренко, Р. Нестеренко, С. Осипенко// Научный журнал "Власть и общество". – 2019. - № 3 (51). - С- 65-72.
 • Нестеренко В.Г, Кателевська Н.М., Волков І.І. Особливості впливу глутамату натрію на здоров’я людини. / В.Г. Нестеренко, Н.М. Кателевська, І.І. Волков.// Magyar Tudományos Journal # 34, 2019 – с. 42-44.
 • 3. Mechanisms for managing medical institutions in times of crisis. Anastasia Barzylovych; Bubalo Volodymyr; Nesterenko G. Valentyna; Rogachevskyi Oleksandr; Chornyi Oleg. Citation DataSystematic Reviews in Pharmacy, ISSN: 0976-2779, Vol: 11, Issue: 9, Page: 562-568 Publication Year 2020 (Scopus)
 • 4. Nesterenko V. Hygienic aspects of lifestyle of Kharkov national junior students in the conditions of quarantine. Korobchansky V., Oliinyk Yu., Sarkis-Ivanova V., Hryhorian O. Wiadomosci Lekarskie. 2021. Vol. LXXIV. Issue 3, Part 2. March. p. 736-741(Scopus)
 • 5. Socio-psychological determinants of adolescent health at the initial stage of professional education /T. Merkulova, T. Peresypkina, G. Cherniakova, V. Nesterenko, H. Holubnycha, O. Holubnycha // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – № 5. – S. 1147–1152. (Scopus)
 • 6. Nesterenko V., Peresypkina T., Kindruk M. Social medicine : Working note-book : in two parts. Part 1 // compilers: T. V. Peresypkina, V.G. Nesterenko, M.O. Kindruk. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2018. – 120 pp.
 • 7. Nesterenko V., Peresypkina T., Kindruk M. Social medicine : Working note-book : in two parts. Part 2 // compilers: T. V. Peresypkina, V.G. Nesterenko, M.O. Kindruk. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2018. – 104 pp.
 • 8. Nesterenko V., Peresypkina T. Social medicine, organization and economics of Health care : Workbook for sixth year students ii specialty 7.110101 – General Medicine // compilers: T. V. Peresypkina, V.G. Nesterenko. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2019. – 112 pp.
 • 9. Nesterenko V. INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON MENTAL EFFICIENCY OF PUPILS . Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (April 6-8, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. pg 245-246.
 • 10. Нестеренко В.Г.,Олійник Ю.О. Вплив дистанційного навчання на стиль життя іноземних студентів. Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 2), 22 травня, 2020 рік. Суми, Україна: МЦНД. с. 73-74.
 • 11. Огнєв В.А., Ковтун М.І., Нестеренко В.Г. Особливості формування інформаційної політики з протидії COVID-19 на міжнародному та національному рівнях. Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 листопада 2020 р. Харків, 2020.с. 38-42.
 • 12. Пересипкіна Т.В., Нестеренко В.Г. SWOT-аналіз в організації медичного забезпечення дітей шкільного віку. Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 листопада 2020 р. Харків, 2020.с.64-65
 • 13. Мельниченко О.А., Косилова О.Ю., Нестеренко В.Г. Полеміка щодо сутності поняття «механізми публічного управління розвитком сфери охорони здоров’я». Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 листопада 2020 р. Харків, 2020.с.88-89.
 • Викладає навчальну дисципліну англійською й українською мовами: соціальна медицина, громадське здоров'я та наукові методи досліджень вмедицині

  Підвищення кваліфікації
  2020 – Академія НСЗУ, он-лайн курс «Кращі практики управління медичним закладом», сертифікати «Фінансовий менеджмент», «Ефективна комунікація».

  Сертифікати:

 • 2018 – Лінгвістичний центр при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, B-2 (Upper-Intermediate) certificate N2018-51.
 • 2019 – Cambridge Assessment English, В-2 № 1912123646 від 12.12.2019. .
 • Стажування:
  2018 – Польща, стажування з організації охорони здоров’я «Organization of the educational process, training program, innovative technologies and scientific work», Certificate N IFC-WSSG/WK/2018-129. Date 29/06/2018.

  Сфера науковий інтересів Public health, social medicine, management and marketing

  Дійсний член

 • ГО «Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці»
 • ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини»

 • ORCID ID 0000-0002-3773-9525

  E-mail: v.nesterenko@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук  Профіль у Google Академії

  E-mail: a.nikolchenko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Нікольченко Андрій Юрійович

  Кандидат медичних наук

  Освіта

 • 1988-1993 – Харківський державний університет імені Н. В. Горького, біологічний факультет;
 • 1992-1996 – навчання в аспірантурі Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків.
 • 2000-2002 – Харківський національний університет радіоелектроніки, друга вища освіта
 • Захищені дисертації
  1999 – Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 13.00.22 – кріобіологія.

  Професійна кар’єра

 • 1997-1999 – інженер відділу біохімії холодової адаптації Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків;
 • 1999-2002 – молодший науковий співробітник відділу біохімії холодової адаптації Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • 2002-2005 – науковий співробітник відділу біохімії холодової адаптації Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • 2005-2018 – старший науковий співробітник відділу біохімії холодової адаптації Інституту кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • з 2018 – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»
 • з 2022 – старший викладач кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»
 • Науково-дослідницька діяльність

 • 1993-1994 – учасник грантового проекту за підтримки ДКНТ України «Збереження генофонду населення України».
 • З 2000 – виконавець наукових академічних тем на кафедрі біохімії холодової адаптації під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки проф. О.К.Гуловського
 • З 2001 – член Міжнародного відділу ЮНЕСКО в Інституті кріобіології та кріомедицини НАН України. Член Українського біохімічного товариства.
 • 2005-2019 – проведення науково-дослідних робіт Національної Академії наук України, пов’язаних із виділенням біологічно активних низькомолекулярних фракцій та вивченням їх біологічної активності на різних модельних об’єктах.
 • 2015-2019 – відповідальний виконавець тем НДР «Дослідження залежності складу фракцій кордової крові від умов холодового впливу» (№ держреєстрації 0115U000093. Шифр теми 2.2.6.93 при відділі біохімії холодової адаптації ІПКіК НАНУ)
 • Наявність публікацій
  Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі однієї колективної монографії, двох патентів.

 • 1. Гулевський А.К., Щенявський І.І., Нікольченко А.Ю. Біологічні особливості та клінічне застосування пуповинної крові та її компонентів. –монографія. Харків: Райдер, 2017. 343 с.
 • 2. Гулевський О.К., Моісєєва Н.М., Горіна О.Л., Нікольченко А.Ю., Щенявський І.Й. Вплив низькомолекулярної фракції (до 5 кДа) з крові телят і з плаценти корів у складі кремів на процес загоєння опікових ран у щурів // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2017. (3), С. 32-39.
 • 3. Gulevsky A.K., Nikolchenko A.Yu. Effect of cryoprotectants on incorporation of amino acids into total proteins in cells of lymphoid organs and liver of experimental animals// The Ukrainian Biochemical Journal. 2020. V.95, P. 41-49.
 • 4. Comparative Evaluation of Biological Activity of Fraction Below 5 kDa from Cattle Cord Blood After Low-Temperature Storage or Lyophilization to Treat Burn Wounds. O Gulevskyy, N Moiseyeva, O Gorina, A Nikolchenko, I Schenyavsky// Problems of Cryobiology and Cryomedicine. 2020. 30 (1), Р. 47-57.
 • 5. Gulevsky A.K., Nikolchenko A.Yu. Effect of cryoprotectants on incorporation of amino acids into total proteins in cells of lymphoid organs and liver of experi- mental animals // The Ukrainian Biochemical Journal. 2020. V.95- P 41-49.
 • 6. Козуб М. І., Скибіна К. П., Мусатова І. Б., Прокопюк О. В., Граматюк С. М., Тининика Л. М., Козуб М. М., Таран А. В., Нікольченко А. Ю., Прокопюк О. С. Порівняння терапевтичних ефектів різних способів введення мезенхімальних стовбурових клітин мишам з передчасною недостатністю яєчників // Проблеми ендокринної патології, 2021, №2, с. 35-41.
 • 7. Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Y., Musatova I.B, Mikhailova I.Р. Obtaining of xenogenic vascular scaffolds. I International Scientific and Practical Conference «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique» 05.02.2021, Париж, FRA, Vol.6, P.56.
 • Викладає навчальні дисципліни українською й англійською мовами:

 • біологічна хімія;
 • біоорганічна хімія;
 • Керує постійно діючим студентським науковим гуртком «Біологічна та біоорганічна хімія». Результати діяльності опубліковані в матеріалах науково-практичних конференцій з міжнародною участю:

 • 1. Василенко.В.В. Нікольченко А.Ю. Вплив коротких регуляторних пептидів на метаболічні процеси людини. Актуальні проблеми біомедичних наук : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с.
 • 2. Коваленко О.А. Нікольченко А.Ю. Перспективи використання crispr-cas9 в редагуванні генома людини. Актуальні проблеми біомедичних наук : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с.
 • 3. Колісніченко Д.Д. Нікольченко А.Ю. Адаптогенні властивості мелатоніну і його вплив на фізіологічні процеси в людському організмі. Актуальні проблеми біомедичних наук: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с.
 • 4. Калініна Валерія, Лободенко Ірина, Нiкольченко А.Ю. Вплив ендогенних поліамінів на функціонування нервової системи. Актуальні проблеми біомедичних наук: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків, 2021. – 151 с. 2019р., листопад, – студентка Нутхалапатти Ракшитха посіла 2 місце на студентській науково-практичній конференції на базі Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» «Місце фундаментальної дисципліни у формуванні навичок та світогляду лікаря-фахівця» за виступ із доповіддю «Значення дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» у формуванні навичок та світогляду лікаря-фахівця».
 • Підвищення кваліфікації

 • з 25.03.2021 по 06.05.2021 – Українська інженерно-педагогічна академія МОН України, свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК 02071228/006148-21, 180год/6 кр.
 • ТОВ "Академія цифрового розвитку «Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн». Сертифікат № ОДЦІ-0408. 26.04.2022.
 • Рrometheus. «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». 31.01.2022-02.02.2022 prometheus.org.ua https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/79105c6f07a2457f813e41afc3212dfe
 • Сертифікати
  2018-2019 рр. – Лінгвістичний центр при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, курси з англійської мови, склав іспит на рівень В2, сертифікат № 2019-27 і №2019-8.

  Сфера наукових інтересів

 • Отримання біологічно активних речовин із природних джерел та їх вплив на здоров’я людини;
 • організація навчально-творчої діяльності учнів та студентів;
 • професійна підготовка майбутніх спеціалістів;
 • збереження та зміцнення здоров'я населення.

 • Профіль у Google Академії

  E-mail: a.nikolchenko@khimu.edu.ua


  кандидат медичних наук, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ХММУ, лікар-офтальмолог та дитячий лікар- офтальмолог консультативно-діагностичної поліклініки Навчально- наукового медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-7860-3122

  Web of Science

  E-mail: a.pahomova@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Пахомова Аліна Валеріївна

  кандидат медичних наук, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ХММУ, лікар-офтальмолог та дитячий лікар-офтальмолог консультативно-діагностичної поліклініки Навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» ХНМУ

  Освіта

 • 1990-1996 – Харківський державний медичний університет, лікувальний факультет за фахом «лікувальна справа»
 • 1996-1998 – Харківський державний медичний університет, кафедра очних хвороб Харківської обласної клінічної лікарні,інтернатура за фахом «офтальмологія»
 • 2001-2003 – Харківський державний медичний університет, клінічна ординатура за спеціальністю «офтальмологія»
 • 2003-2006 – Харківський державний медичний університет, аспірантура.
 • Захищені дисертації
  2008 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, спеціальність 14.01.08 – офтальмологія, диплом ДК №044860 від 13.02.2008.

  Професійна кар’єра

 • 2007–2015 – асистент кафедри офтальмології ХДМУ
 • 2015–2017 – доцент кафедри офтальмології ХДМУ
 • 2019-2020 – доцент кафедри професійно-освітних дисциплін ПВНЗ «ХММУ»
 • з 2020. – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 61 наукових праць, має патент України №74711, МПК(2006) А61В 17/00, А61 F9/007.

 • 1. Tetiana O. Khramova, Alina V. Pakhomova, Sergiy O. Sherstiuk, Alla B. SEGMENT STRUCTURES IN EHLERS-DANLOS SYNDROME PATIENTS WITH MYOPIA. Аnatomic and topographic changes of anterior. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 7, JULY 2022. 4. p.1669-1672.
 • 2. Кудрявцева Т.О., Пахомова А.В.,Чумак О.І., Шрестха М.Ю. Деякі аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів.The 7 th International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖ (January 29-31, 2022) SPC ―Sciconf.com.ua.
 • 3. Пахомова А.В., Шаталова В.Р.,Давидова Ж.В., Мальцев А.В.,Коростій В.І. Аналіз розповсюдженості симптомів «сухого ока» серед студентів ПВНЗ «ХММУ» Актуальні проблеми біомедичних наук :матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг.ред. Д. М. Шияна;ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет». – Х., 2021. 34-136.
 • Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член Асоціації офтальмологів України,
 • Член Асоціації дитячих офтальмологів та оптометристів України
 • Член Української нейроофтальмологічної Асоціації.
 • Викладає навчальні дисципліни українською мовою:
  офтальмологія

  Підвищення кваліфікації

 • 2019 – Харківський національний медичний університет, Навчально- науковий інститут післядипломної освіти, ТУ «Вікова макулярна дегенерація. Фармакохірургія ВМД», посвідчення ТУ №01896866/000490-19 до диплому №ЛТЕ ВЕ №010328, , 01.11.2019-29.11.2019, 5,2 кр. ЄКТС.
 • 2020 – ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», підвищення кваліфікації «Оптична когерентна томографія, ОКТ- ангіографія», посвідчення про ПК до диплому №ЛТЕ ВЕ №010328, 30.03.2020-13.04.2020; 2,6 кр. ЄКТС.
 • 2021 – Харківський національний медичний університет, Навчально- науковий інститут післядипломної освіти, цикл ТУ «ОКТ в діагностиці захворювань очей», посвідчення ТУ №01896866/000564-21 до диплому №ЛТЕ ВЕ №010328, , 05.04.2021-16.04.2021; 2,6 кр ЄКТС.
 • 2021 – Харківський національний медичний університет, Навчально- науковий інститут післядипломної освіти, ТУ «Контактна корекція зору», посвідчення ТУ №01896866/000349-17 до диплому №ЛТЕ ВЕ №010328, , 18.09.2017-29.09.2021, 2,6 кр ЄКТС.
 • лікар-офтальмолог вищої кваліфікаційної категорії (до 17.11.2022),
 • лікар-спеціаліст за спеціальністю «Дитяча офтальмологія» (до 14.11.2023).
 • Стажування

 • 2020 – Annesley Eye Brain Centr Vickie and Jack Farber Institute for Neuroscience at Jefferson Health Partnered with Wills Eye Hospital , Сertificate Technician ID# 324 in recognition of successful completion of the Bioptigen Hand Held OCT operator certification exam for the Roche BP39056 Firefish study., 27.08.2019, recertification for the BP39056 Firefish study 25.08.2020.
 • 2020 – Annesley Eye Brain Centr Vickie and Jack Farber Institute for Neuroscience at Jefferson Health Partnered with Wills Eye Hospital , Сertificate Photographer ID# 5255 in recognition of successful completion of the Optos Widefield Fundus Photographer certification for the Roche BP39056 Firefish study, 28.08.2019, recertification for the BP39056 Firefish study 31.08.2020.
 • 2021 – Польща, науково-педагогічне стажування у Medical University of Lublin, international postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods in medicine», Certificate NR 013/UML/2021, Lublin, 08 June 2021, May 11 - June 08, 2021, 120 hours, ECTS 4.
 • Сертифікати

 • 1. Сертифікат № 30002208552021 від Громадсьої спілки Всеураїнського Альянсу офтальмологів та European Accreditation Council for continuing medical education - 20 балів БПР та 16 European СМЕ credits.
 • 2. Filatov Memorial Lectures the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®) EACCME European Accreditation Council for Continuing Medical Education, SI “The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine”, Ukrainian Society of Ophthalmologists Odesa, Ukraine 20/05/2021-21/05/2021 13 European CME credits (ECMEC®s).
 • 3. Сертифікат № 0212 за участь в Turkish Medical Travel Expo-2021та трьох-денних вебінарах від Турецької асоціації медичного туризму, Асоціації амбулаторної медицини 04.02.21-06.02.2021.
 • 4. Сертифікат 30000608002021 за участь в Науково-практичному симпозіумі з онлайн-трансляцією в режимі реального часу «Офтальмологія UpToDate: теоретичні основи та клінічні кейси» від Громадської спілці Всеукраїнського Альянсу офтальмологів, м.Київ, 20.02.2021 /6 годин/10 балів..
 • 5. European school for advanced studies in ophthalmology ESASO eLOS – e Learning Ocular Surgery «Dry Eye Disease (DED): Pathophysiology and current therapeutic options to optimize treatment for the long term» 28/01/2021.
 • 6. Науково-практичний вебінар “Conquering posterior capsule rupture” Webinar 1 hour with the maestro Prof. David F.Chang 21.02.2021 – 2 European CME credits.
 • 7. Міжнародний онлайн конгрес лікарів-офтальмологів України, Грузії та СНГ «Современные подходы к диагностике и лечению глаукомы», м.Київ 24.02.-25.02.2021 – 30 балів .
 • 8. The 6th Thea Birmingham Corneal Virtual Meeting 2021 – 20 March 2021 -5 годин.
 • 9. Науково-практичний вебінар “Quality and Efficiency in Cataract surgery An online course” Webinar 1 hour with the maestro Prof. David F.Chang 21.03.2021 – 2 credits points.
 • 10. Науково-практичний вебінар C-76839 «Precision for Presbyopic Astigmats» 23/03/2021. This webinar is worth 1 interactive CET point for Optometrists and Dispensing Opticians.
 • 11. Сертифікат № 1672 за участь у Міжнародному конгресі «Melanoma Days 20021» орг.: Medical Knowledge Hub oncology, Українське товариство офтальмоонкології 21/05/2021 з нарахуванням 3 акредитаційних балів
 • 12. Науково-практичний курс «Last advances in Endotelian keratoplasty -….» Webinar 1 hour with the maestro Prof. Donald T.H.Tan 17.07.2021 – 2 European CME credits.
 • Сфера наукових інтересів:
  Сучасна офтальмологія та інноваційні методи професійної підготовки майбутніх фахівців для галузі «Охорона здоров’я»;


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-7860-3122

  Web of Science

  E-mail: a.pahomova@khimu.edu.ua


  Кандидат фізико-математичних наук, доцент


  Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9807-0853

  Web of Science

  E-mail: o.arsenyev@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Арсен’єв Олександр Володимирович

  Кандидат фізико-математичних наук, доцент

  Освіта

 • 1971-1976 рр., Харківський державний університет імені О.М. Горького.
 • Захищені дисертації
  1994 р., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

  Професійна кар’єра

 • 1976-1979 рр. – молодший науковий співробітник ІРЕ АН УРСР.
 • 1979-1996 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР.
 • 1997-2004 рр. – доцент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Харківського державного медичного університету.
 • 2004-2021 рр. – доцент кафедри інформаційних технологій (фармакоінформатики/біофізики та інформаційних технологій) Харківського національного фармацевтичного університету.
 • З 2021 р. – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ХММУ.
 • Науково-дослідницька діяльність
  Співавтор понад 118 наукових публікацій, із яких 14 навчально-методичних посібників, 2 методичних рекомендацій, 35 статей у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях, 2 статей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus, 13 патентів на корисну модель:

 • 1. Криворучко И.А. Оценка биомаркера кишечного барьера I-FABP и тяжести состояния пациентов при остром панкреатите / И.А. Криворучко, В.В. Бойко, Н.Н. Гончарова, И.А. Тарабан, А.В. Арсеньев, Ю.В. Иванова, Д.А. Смецков, А.Г. Дроздова // Новости хирургии. – Том 27, №6. – 2019. – С. 640-649.
 • 2. Шевченко О.С. Модель прогнозування ефективності лікування туберкульозу легень у інтенсивній фазі протитуберкульозної терапії / О.С. Шевченко, О.В. Арсер’єв О.О., Говардовська // Science Rise: Medical Science. – № 7(27) – 2018. – С. 27-33.
 • 3. Савенков В.І. Шкала оцінки ступеня травматизації паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз / В.І. Савенков, А.В. Мальцев, О.В. Арсеньєв, Д.А. Левченко, А.В. Савенков // Український журнал хірургії, 2017, № 3(34).– С.45-50.
 • Викладає навчальні дисципліни:

 • медична та біологічна фізика (укр)
 • медична інформатика (укр)
 • медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології (укр).
 • Відповідає за наукову роботу на кафедрі

  Підвищення кваліфікації
  2017 р – Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ за програмою «Лекторська майстерність викладача».

  Сертифікати

 • 1.Сертифікат учасника V Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (26 листопада 2020 року);
 • 2. Сертифікат № 021 учасника науково-практичної internet-конференції «Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців» (24 жовтня 2019 року).
 • Сфера наукових інтересів: медична статистика.


  Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9807-0853

  Web of Science

  E-mail: 6090251.a@gmail.com


  кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0001-5713-055X

  E-mail: o.brazycka@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Бризицька Оксана Аркадіївна

  кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта

 • 1987-1992 – Харківський фармацевтичний інститут
 • 1994-1997 – навчання в аспірантурі Харківського фармацевтичного інституту
 • Захищені дисертації

 • 2001 р. –захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук;
 • 2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри органічної хімії Національного фармацевтичного університету.
 • Професійна кар’єра

 • 1991‑1994рр. – Харківський фармацевтичний інститут, кафедра органічної хімії, старший лаборант
 • 1997р . – Харківський фармацевтичний інститут, кафедра органічної хімії, науковий співробітник.
 • 1998‑2002рр. ‑ Харківський фармацевтичний інститут, провідний спеціаліст кафедри органічного синтазу.
 • 2002 ‑ 2004рр ‑ Харківський фармацевтичний інститут, асистент кафедри органічної хімії.
 • З 2004 ‑ теперішній час ‑ Харківський фармацевтичний інститут, доцент кафедри органічної хімії.
 • Наявність публікацій:
  Автор понад 70-ти наукових публікацій із яких навчально-методичних посібників - 15, методичних рекомендацій - 27, статей у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях - 15, включених до міжнародних наукометричних без Web of Science та Scopus - 2.

 • 1. Substantion of the interaction mechanism between the lipo- and glucoproteids of rye-wheat flour and nanoparticles of the food additive «Magnetofood» / I. Tsykhanovska, V. Evlash, A. Alexandrov, T. Lazareva, O. Bryzytska // Eastern-European Journal of enterprise technologies. – 2018. – №4/11 (94). – P. 61-90.
 • 2. Investigation of the water-retaining capacity of the protein-hydrocarbon complex of rye-wheat dough with addition of polyfunctional food supplement «Magnetofood» / I. Tsykhanovska, V. Evlash, A. Alexandrov, T. Lazareva, O. Bryzytska // EUREKA: Life sciences. – 2018. – №4(16). – P. 63-68.
 • 3. Shemchuk L.A., Arzumanov P.S., Brizitskaya O.A., Starchikova I.L., Kolesnikova T.O., Shemchuk L.M., Spychak T.V. Organic Chemistry. Test items (2008-2018): method. recommend. for students of higher schools in specialty “Pharmacy, industrial Pharmacy” / edited by prof. L.A. Shemchuk. – Kharkiv: NUPh, 2019. – 56 p.
 • Викладає навчальну дисципліну українською мовою:

 • медична хімія
 • біоорганічна хімія
 • Підвищення кваліфікації

 • 1.Міністерство охорони здоров’я України НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, міжвузівський науково-практичний семінар «Обмін досвідом викладання органічної хімії під час карантину» НФаУ, кафедра органічної хімії 15 грудня 2020 року м. Харків, Україна
 • 2. Міжкафедральний семінар Спадкоємність у вивченні фундаментальних хімічних дисциплін та фармацевтичної хімії НФаУ, кафедра фармацевтичної хімії10 березня 2021 р., м. Харків
 • 3.ХХVII Міжнародна наукова-практична конференція молодих вчених та студентів «TOPICAL ISSUES OF NEW MEDICINES DEVELOPMENT» присвячена 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка НФаУ, 18-19 березня 2021 р., м. Харків, Україна
 • 4. НФаУ, ІПКСФ цикл ПК «Теорія та практика дистанційного навчання» січня-9 квітня 2021 р. сертифікат №ПП-00079
 • 5.Круглий стіл Спадкоємність у вивченні фундаментальних хімічних дисциплін та фармацевтичної хімії НФаУ, кафедра фармацевтичної хімії01 червня 2021 р., м. Харків
 • 6. Вебінар «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» «Наукові публікації-Publ. Science » 12.02.2021 р. м. Київ, Україна сертифікат №АА 1354
 • 7. Вебінар «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» «Наукові публікації-Publ. Science » 12.02.2021 р. м. Київ, Україна сертифікат №АА 1354
 • 8. Вебінар On being a Scientist course, 2021 р. Authorize by European Academy of Sciences and Research, Hamburg, Germany, сертифікат XI-12-190293846-20 Вебінар Setting goals for the decade ahead, 15.12.2021 р. The International Pharmaceutical Federation, Hague, Netherlands, Certificate
 • 9. VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ‘Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки’, 26.11.2021 р. м. Київ, OpenSciLab, Open Science Laboratory, Certificate
 • Сфера наукових інтересів:

 • методи викладання хімічних дисциплін для галузі «Охорона здоров’я»;
 • педагогічна майстерність;
 • теорія органічного синтезу

 • Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0001-5713-055X

  E-mail: o.brazycka@khimu.edu.ua


  Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін  Профіль в ORCID: 0000-0002-4198-8372

  Профіль у Scopus

  Профіль у Web of Science ResearcherID AAX-2982-2020

  E-mail:
  d.tymchuk@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Тимчук Дмитро Сергійович

  Кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта

 • 2000–2005 рр. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, біологічний факультет, спеціальність «біологія»;
 • 2005–2008 рр. – аспірантура Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність «біохімія»;
 • Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 - «біохімія», Херcонський національний університет, 2013 р.

  Професійна кар’єра

 • 2014 - 2016 рр. – асистент Національного фармацевтичного університету;
 • 2016 - 2018 рр. – доцент Харківської державної зооветеринарної академії;
 • 2018 - 2021 рр. – доцент приватного закладу вищої освіти «Київський медичний університет» ;
 • з 2021 - по теперішній час - доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 70 наукових публікацій, серед яких 3 закордонні колективні монографії, 5 статей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus, статті у фахових виданнях України, 8 патентів на корисні моделі у співавторстві.
  Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеню доктора біологічних наук.

  Викладає навчальні дисципліни англійською мовою: медична біологія;

  Державні нагороди: 2011р. - Премія Президента України для молодих вчених

  Підвищення кваліфікації:

 • Національний фармацевтичний університет, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, підвищення кваліфікації за програмою «Основи педагогічної майстерності» з 02.10.2019 р. по 01.11.2019 р. Свідоцтво № 298 від 01.11.2019 р. (156 год/5,2кр).
 • Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України, проходження тренінг- програми «Практичні навички з мікробіологічної та морфологічної діагностики інфекційних хвороб» . Сертифікат № 122 від 12.02.2020 р. (15 балів).
 • Стажування:

 • 25.03.2019-05.04.2019 – Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща), науково-педагогічне стажування за темою «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС» . Сертифікат, (180 год/ 6 кр).
 • 02.03.2020-09.04.2020 р. – Вища духовна семінарія асоціації католицького апостольства (м. Варшава, Республіка Польща), наукове стажування для освітян за програмою «Академічна доброчесність: виклики сучасності». Сертифікат № KW 042020/048 від 09.04.2020 р. (180 год/ 6 кр).
 • Сертифікати:
  Сертифікат знання англійської мови рівня B2 стандарту Cambridge FCE, 2020 рік

  Сфера науковий інтересів:

 • Вивчення механізмів біосинтезу біополімерів культурних рослин;
 • Нутриціологія
 • Загальна генетика та селекція
 • Медична генетика
 • Клінічні дослідження
 • Методологія викладання біомедичних дисциплін у вищих навчальних закладах

 • Профіль в ORCID: 0000-0002-4198-8372

  Профіль у Scopus

  Профіль у Web of Science ResearcherID AAX-2982-2020

  E-mail:
  d.tymchuk@khimu.edu.ua


  Кандидат біологічних наук, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін.  Google Scholar Profile

  E-mail: l.tynynyka@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Тининика Людмила Миколаївна

  Кандидат біологічних наук, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін.

  Освіта
  1986-1991 – Харківський державний університет ім. О.М. Горького, біологічний факультет, кафедра біохімії, спеціальність «Біохімік, викладач біології і хімії»

  Захищена дисертація
  1998 – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук тема «Вплив умов кріоконсервування на життєздатність фрагментів печінки свиней», спеціальність 03.00.19 – кріобіологія і кріомедицина.

  Професійна кар’єра

 • 1998-2000 – молодший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;
 • 2000-2004 – науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;
 • 2004-2016 – старший науковий співробітник відділу експериментальної кріомедицини ІПК і К НАН України;
 • 2016-2017 – старший науковий співробітник відділу кріобіохімії ІПК і К НАН України.
 • 2017-2019 – доцент кафедри загальної та клінічної імунології і алергології медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 65 наукових публікацій, 2 патентів.

  Патент 111022 Україна, МПК A61В 17/00. Спосіб лікування ран / Власов О.О., Ковальов Г. О., Тининика Л.М., Прилуцький Ю.І., Бєлочкіна І.В., Сандомирський Б. П.; заявник і патентовласник: Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України. – № u 2016 04860; заявл. 29.04.2018; опубл. 25.10.2018; Бюл. № 20.

 • 1. Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на системные проявления воспаления на модели холодовых ран / Г.А. Ковалев, И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, И.А. Ефимова, Б.П. Введенский, Б.П. Сандомирский // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27, №1. – С. 71–80. Scopus.
 • 2. Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на системные проявления воспаления на модели холодовых ран / Г.А. Ковалев, И.О. Ищенко, Л.Н. Тыныныка, И.А. Ефимова, Б.П. Введенский, Б.П. Сандомирский // Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27, №1. – С. 71–80. Scopus
 • 3. Somova E.V., Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Yu., Musatova I.B. The effect of ozonized solutions on regenerative processes in the skin after its cryoinjury//БГМУ, Минск, 24 мая 2019, ч.2, тезисы докладов: Физико-химическая биология как основа современной медицины, c. 96-98.
 • 4. Chub O.V., Musatova I.B.,Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Yu. Effect of implantation of cryopreserved placental explants on interhemispheric asymmetry and the cognitive functions of female mice in the model of discirculatory encephalopathy in postmenopause// 2019 р., м. Валлетта, Мальта Міжнародна науково-практична конференція «Рroblems and prospects of implementation of innovative research results» 13 грудня. С.119-121.
 • 5. Козуб М. І., Скибіна К. П., Мусатова І. Б., Прокопюк О. В., Граматюк С. М., Тининика Л. М., Козуб М. М., Таран А. В., Нікольченко А. Ю., Прокопюк О. С. Порівняння терапевтичних ефектів різних способів введення мезенхімальних стовбурових клітин мишам з передчасною недостатністю яєчників // Проблеми ендокринної патології, 2021, №2, с. 35-41.
 • Tynynyka L.N., Nikolchenko A.Y., Musatova I.B, Mikhailova I.Р. Obtaining of xenogenic vascular scaffolds. I International Scientific and Practical Conference «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique» 05.02.2021, Париж, FRA, Vol.6, P.56.
 • Викладає навчальні дисципліни українською й англійською мовами:

 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія;
 • Отримання грантів, стипендій, участь у проектах

 • 1997 – нагороджена стипендією Сороса
 • 2000 – нагороджена Президентською стипендією для молодих вчених
 • Підвищення кваліфікації
  з 25.03.2021 по 06.05.2021 – Українська інженерно-педагогічна академія МОН України, свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК ПК02071228/006152-21, 180год/6 кр.

  Стажування

 • 2018 – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, підвищення рівня української мови, сертифікат № 0207-1215 від 27.12.2018.
 • 24.01.22-04.03.22 – Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC; KRS:0000647929) Варшава «Академічна доброчесність», сертифікат N KW-040322/024.
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку». «Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн». Сертифікат від 26.04.2022 № ОДЦІ-1032.
 • Сертифікати
  2018-2019 – Лінгвістичний центр при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, курси з англійської мови, рівень В2, сертифікат № 2019-26 і №2019-9.

  Член Вченої ради Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет»

  Сфера науковий інтересів:
  Методи біохімії

 • клітинні культури
 • імуногістохімія,
 • гістологічні методики
 • мікробіологія
 • вірусологія
 • імунологія
 • мікробіологічні методи
 • сучасні інноваційні методи навчання
 • світові тенденції у вищій освіті

 • Google Scholar Profile

  E-mail: l.tynynyka@khimu.edu.ua


  Кандидат фармацевтичних наук, доцент


  ORCID: 0000-0003-0480-9774

  Профіль Scopus: Author ID=55629519000

  Профіль Web of science: Researcher ID AAB-8194-2019

  E-mail: i.burlaka@Khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Бурлака Ірина Сергіївна

  Кандидат фармацевтичних наук, доцент

  Освіта
  Національна фармацевтична академія України, спеціальність «Фармація», кваліфікація провізор ХА №16315148 від 22 червня 2001 р.; інтернатура на базі ІПКСФ НФаУ, сертифікат до диплому ХА 16315148 від 30.06.2003 р., кваліфікація «провізор загального профілю».

  Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Середня освіта (Мова та література (англійська)», кваліфікація «викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури». Диплом М18 №122059 від 31 грудня 2018 р.

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук «Фармакогностичне вивчення Calamagrostis epigeios (L.) Roth. і Deschampsia caespitosa (L.) Beauv» за спеціальністю 15.00.02 фармацевтична хімія та фармакогнозія.

  Професійна кар’єра

 • 2001-2009 рр. провізор аптечних закладів м. Харкова.
 • 2009-2013 рр. – ст. лаборант кафедри ХПС НФаУ.
 • 2013-2019 рр. – асистент кафедри біології НФаУ.
 • 2019 р. – ст. викладач кафедри нормальної фізіології та анатомії людини НФаУ.
 • 2020-2021 рр.– доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології НФаУ.
 • 2022 р. – доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор та співавтор понад 100 наукових праць, у тому числі 4 патенти, 36 статей, 60 тез.

 • 1. Reedgrass is a source of biologically active substances. Review of pharmacognostic study of the Reedgrass. Burlaka I.S. «9th International Pharmaceutical Conference „PHARMACY SCIENCE AND PRACTICE 2018”. Dedicated to the 100 anniversary of independent Lithuania's pharmacy» Novemver 9, 2018 Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania. P.100
 • 2. Wound healing activity of Hexafen ointment. Yatsenko O.Yu., Burlaka I.S., Maloshtan L.M., Omelchenko Z.I. The international conference “CONTEMPORARY PHARMACY: ISSUES, CHALLENGES AND EXPECTATION. 2020 AUTUMN” is organized by Lithuanian University of Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Department of Drug Technology and Social Pharmacy. October 23, 2020. P 57.
 • 3. Fatty acid composition of vegetable marrows and zucchini leaves Iosypenko, O.O., Kyslychenko, V.S., Omelchenko, Z.I., Burlaka, I.S. Pharmacia 2019, 66(4), pp. 201–207,(Scopus)
 • 4. Дослідження антоціанів жимолості блакитної плодів. Бурлака І.С. та інш. Медична та клінічна хімія. 2021. Т. 23. № 1. С.75-79
 • Викладає навчальні дисципліни

 • Фармакологія
 • Фізіологія
 • Стажування
  Науково-педагогічне стажування у період з 16 листопада по 28 грудня 2020 р.в Люблінському медичному університеті (Республіка Польша) на тему «Шляхи удосконалення підготовки майбутніх кваліфікованих медичних і фармацевтичних працівників в Україні та країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин) Сертифікат №MSI-162809UML from 28.12.2020 р.

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Середня освіта (Мова та література (англійська)», кваліфікація «викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури». Диплом М18 №122059 від 31 грудня 2018 р.
 • Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. «Теорія та практика дистанційного навчання» 14.03.2019р.-13.06.2019р. Свідоцтво№223 від 13.06.2019р. (156 год.)
 • Науково-педагогічне стажування у період з 16 листопада по 28 грудня 2020 р.в Люблінському медичному університеті (Республіка Польша) на тему «Шляхи удосконалення підготовки майбутніх кваліфікованих медичних і фармацевтичних працівників в Україні та країнах ЄС» за фахом «Медичні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин) Сертифікат №MSI-162809UML from 28.12.2020 р.
 • Сфера наукових інтересів

 • Фармакогностичне дослідження рослинної сировини.
 • Нутрициологія.
 • Раціональне використання лікарських засобів.

 • ORCID: 0000-0003-0480-9774

  Профіль Scopus: Author ID=55629519000

  Профіль Web of science: Researcher ID AAB-8194-2019

  E-mail: i.burlaka@Khimu.edu.ua


  кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії метрології України, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін.


  Профіль у  Google Академії

  ORCID 0000-0002-6737-9604

  E-mail: m.girya@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Гиря Марина Павлівна

  кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії метрології України, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін.

  Освіта

  1979-1985 – Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація виробництва та розподілу електроенергії»

  Захищені дисертації

  2012 рік - захист дисертації на тему: «Методи оцінки якості електротехнічного обладнання для безпечної експлуатації АЕС», спеціальність «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

  З 2018 року член-кореспондент Академії метрології України

  Професійна кар’єра

  З 1979 по 2004 рік - ВАТ «Турбоатом», провідний інженер.

  З 2004 по 2007 рік – ТОВ «Ауровіль», провідний інженер

  З 2007 по 2015 рік - мале державне підприємство «Інститут проблем управління Національної Академії Наук України», начальник відділу електротехнічного обладнання АЕС.

  З 2015 року по 2021 рік - Харківська медична академія післядипломної освіти, керівник відділу управління якістю освіти, старший викладач кафедри менеджменту та економіки в сімейній медицині за суміщенням.

  З 2021 по теперішній час - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти, асистент кафедри фундаментальних та загальнонаукових дисциплін за суміщенням.

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 40 наукових публікацій, із яких 6 навчально-методичних посібників, 2 методичних рекомендацій, 5 авторських свідоцтв, статті у фахових виданнях України та зарубіжних періодичних виданнях:

 • 1. Girya M.P. Features of the quality assurance system of higher education in medical universities of Ukraine/D.N.Shyian, Zh.V. Davydova, V.V. Zherebkin/ Education Quality Assurance – 3(24)/2021. 50-53.
 • 2. Методологія планування та проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості згідно з ІSO 9001 для вищих медичних навчальних закладів : методичний посібник /О.М. Хвисюк,В.Г. Марченко, М.П. Гиря, Т.О. Кудрявцева [та ін.]/ – Х.: ХМАПО, 2017 – 76 с. рекомендований ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» (протокол №1 від 24.03.2017 р. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 73165 від 26.07.2017р.
 • 3. Girya M.P., Tsviakh S.A. ISSUES OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROGRAM FOR TRAINING FOREIGN MEDICAL STUDENTS/ Актуальні проблеми біомедичних наук. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії, 13 жовтня 2021 р. м. Харків, ПВНЗ «ХММУ».- Харків-2021. – с.51-52
 • 4. Гиря, М.П. ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ВИЩОМУ МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ/ О.А.Цодікова, М.П.Гиря/ Збірник матеріалів міжнародної науково- практичної конференції «Якість, стандартизація та метрологічне забезпечення», 25-26 січня 2022р., Харків, УІПА, 2022р. – С.22-23
 • 5. Гиря, М.П. Оцінювання успішності діяльності викладачів післядипломного медичного закладу: що змінилося в умовах пандемії коронавіруса/ О.І.Сердюк, В.Г.Марченко, І.А.Соболєва, О.А.Цодікова, З.В.Єлоєва, О.І.Сергієнко, І.О.Вороньжев, В.В.Жеребкін, Ю.А.Коломійченко, М.П.Гиря, Є.Ю.Бабенко/ / Матеріали 18-й Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні:виклики сьогодення та перспективи їх вирішення», 20-21 травня 2021р., Тернопіль.-С. 425-428.
 • 6. Hyria Maryna, Tsodikova Olga, Korzh Oleksii. Information and communication technologies in postgraduate training of primary care doctors: a new look at the problem of using online resources during the Covid-19 pandemic. Technium Social Sciences Journal Vol. 8, 60-63, June 2020
 • 7. Гиря, М. П. Інформаційно-комунікаційні технології в післядипломному навчанні лікарів: новий погляд на проблему використання онлайн-ресурсів в умовах пандемії коронавірусу/ В.Г. Марченко, О.А.Цодікова, М.П.Гиря// Міжнародна науково-практична конференція ««Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. 460 p. – С. 365-372.
 • 8. Гиря М.П. Вплив новітніх інтерактивних технологій на безперервний професійний розвиток лікарів /О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, М.П.Гиря, Ю.А.Коломійченко, М.О.Голяніщев, І.А.Соболєва, О.А.Цодікова, З.В.Єлоєва, О.І.Сергієнко, І.О.Вороньжев, В.В.Жеребкін// Медична освіта-2019.-№3(84).- С.59-62.
 • 9. Гиря, М.П. Інституційний розвиток вищого медичного навчального закладу як основа забезпечення якості вищої медичної освіти / О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, О.М.Касьянова, І.А.Соболєва, О.А.Цодікова, З.В.Єлоєва, О.І.Сергієнко, К.І.Бодня, В.В.Жеребкін/ / Медична освіта-2017.-№2(74).- С.79-82.
 • 10. Авторське свідоцтво. Методика проведення та оцінювання лекційних занять у закладах післядипломної освіти (методичні рекомендації). Свідоцтво про реєстрацію авторського права Марченко В.Г., Жеребкіна В.В, Гирі М.П. №76450 від 31.01.2018р.
 • 11. Гиря М.П. Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти/ О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, О.М.Касьянова, І.А.Соболєва, О.А.Цодікова, З.В.Єлоєва, О.І.Сергієнко, І.О.Вороньжев, В.В.Жеребкін/ / Матеріали 15-й Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні», 17-18 травня 2018р., Тернопіль.-С. 70-74.
 • 12. Гиря, М. П., Исследование параметров, определяющих старение главных циркуляционных насосов атомных станций Украины /С.А.Кучер// Компрессорное и энергетическое машиностроение – 2016.- №1(43) .- С.14-24.
 • 13. Гиря, М. П., Класифікаційні ознаки нормативного забезпечення з продовження ресурсу тепломеханічного обладнання атомних станцій /М. Є. Пахалович, С. О. Кучер, Ю. П. Левуцький, С. П. Малишко// Восточно- европейский журнал передових технологий – 2016.-№ 1/8 (79).- С.21-28. (Scopus), DOI: 10.15587/1729-4061.2016.59441
 • 14. Гиря М.П. Розрахунок витрат охолоджуючої води в системі охолодження обмотки статорів потужних генераторів для забезпечення експлуатаційної безпеки блоків АЕС/ К.І. Мазорчук, Г.С. Кіпоренко, С.М.Поліщук // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації», вип. 5 (130).- Харків: МОУ, ХУПС імені Івана Кожедуба, 2015. – С. 177-180.
 • 15. Гиря М.П, Штабский Л.М. Использование вероятностно-физической модели при оценке показателей надежности электротехнического оборудования АЭС. «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики», Сборник научных трудов, выпуск 57 «Задачи надежности систем энергетики для субъектов отношений в энергетических рынках», Киев, Знания Украины,2007 (Авторське свідоцтво).

  Викладає навчальну дисципліну українською мовою медична фізика

  Підвищення кваліфікації

 • 1. Prometheus. Академічна доброчесність, 2022 р., 60 годин. Сертифікат.
 • 2. Prometheus. Зміцнення викладання та організації управління в університетах, 2022 р. Сертифікат.
 • 3. ХМАПО, посвідчення про проходження кваліфікації викладачів № КВ 641213 за циклом ТУ «Українська мова», 2017 р., 156 годин.
 • 4. Інститут підвищення кваліфікації НФаУ, посвідчення про проходження кваліфікації викладачів №151 за циклом «Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів»», 2018 р., 156 годин.
 • 5. Тренінг в ІНСТИТУТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ при НАПН України, тест для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти 18- 22.04.2019р, програма підвищення кваліфікації наукових та науково- педагогічних працівників.
 • 6. Внутрішній аудитор, сертифікат №UA ПЕ 2019/06-05, який підтверджує підвищення кваліфікаціївнутрішнього аудитора системи управління якістю, функціонуючої у відповідності з вимогами і положеннями стандарту ISO 9001:2015.
 • Сфера наукових інтересів

 • системи забезпечення якості вищої освіти;
 • інноваційні методи професійної підготовки майбутніх фахівців для галузі «Охорона здоров’я»;
 • принципи управління якістю і концепцією формування міжнародних стандартів серії ISO 9000, 37001, 19011, 31000
 • Дійсний член ГО «Спілка освітян України» з 2022 року


  Профіль у  Google Академії

  ORCID 0000-0002-6737-9604

  E-mail: m.girya@khimu.edu.ua


  Біолог, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін, науковий співробітник


  E-mail: a.leonchenkoulgen@khimu.edu.ua
  leonchenkoulgen@gmail.com


  ➥ Детальна інформація

  Леонченко-Юлген Аліна Валеріївна

  Біолог, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін, науковий співробітник

  Освіта

  2007-2011рр.- Харківський національний медичний університет

  2011-2013рр.- Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, бакалавратура біологічного факультету , кафедра фізіології людини і тварини

  2013-2014рр.- магістратура Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, кафедра фізіології людини і тварини

  Професійна кар’єра

  2009-2010 - лаборант- адміністратор у приватній лабораторії

  2010-2011- патронажна медична сестра пост хірургічного профілю

  2011-2014- фельдшер-лаборант КДЛ КЗОЗ МДКЛ № 24

  2018-2019 науковий співробітник ПВНЗ «ХММУ»

  З 2019 – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ»

  Викладає навчальну дисципліну «Гістологія, цитологія та ембріологія»

  Науково-дослідницька діяльність
  «Розподіл еозинофілій у гемограмах дітей та підлітків Червонозаводського району міста Харків за перід 2010-2013 рр.» - 2014р.

  Володіння мовами

 • Українська мова- перша рідна;
 • Російська мова – друга рідна;
 • Англійська мова – В2 – сертифікат;
 • Німецька мова- А2 –сертифікат;
 • Турецька мова – розмовна.
 • Сфера наукових інтересів

 • Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної сфери;
 • Розвиток творчого підходу у наукової діяльності;
 • Дослідження у гістологічній, гематологічній та імунологічній сфері;
 • Спрямованість на додаткову самоосвіту;
 • Формування аналітичного мислення у студентів;
 • Сталий саморозвиток в освітньо-науковій діяльності;
 • Розвиток у різнобічних сферах діяльності суспільства;
 • Психологічна адаптивність іноземних студентів у ЗВО України.

 • E-mail: a.leonchenkoulgen@khimu.edu.ua
  leonchenkoulgen@gmail.com


  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін


  Профіль у Google Академії

  Профіль в ORCID

  Профіль у Web of Science

  Профіль у Scopus

  E-mail: m.nessonova@khimu.edu.ua  ➥ Детальна інформація

  Нессонова Марина Миколаївна

  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Освіта

  1995—2001 – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика», кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» на тему «Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря»;
  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Київ, 2015.

  Професійна кар’єра

 • 2001—2016 – асистент кафедри інженерних та інформаційних технологій, кафедри інформаційних технологій, кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету;
 • 2016—2022 – доцент кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету;
 • 2019—2020 – доцент кафедри біофізики та інформаційних технологій Національного фармацевтичного університету;
 • 2020—2022 – доцент кафедри освітніх та інформаційних технологій Національного фармацевтичного університету;
 • з вересня 2022 – доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 80 наукових публікацій, 15 навчально-методичних видань, 8 патентів України на корисні моделі.

 • 1. Sheykina N. Study of professional health of higher education teachers in Ukraine under quarantine / N. Sheykina, M. Barannyk, N. Naumenko, N. Alokhina, M. Nessonova and L. Kaidalova // Interdisciplinary Description of Complex Systems. –2022. – Vol. 20(4). – Рр. 336—348.
 • 2. Bondarieva I. Scientific and methodological approaches to modelling the optimal strategy for increasing the competitiveness of pharmacy chains of different sizes / I. Bondarieva, V. Malyi, O. Posilkina, Zh. Mala, M. Nessonova // Scientific Journal «Science Rise: Pharmaceutical Science». – 2021. – No. 4(32). – Pp. 59—66.
 • 3. Dubenko O. The prognostic value of the serum inflammatory biomarkers in patients with carotid atherosclerosis / O. Dubenko, T. Litovchenko, V. Aysienkova, M. Nessonova, L. Kovalenko // EUREKA: Health Sciences. – 2021. – No. 4. – Pp. 26—33.
 • 4. Olkhovska A. Methods of assessment of quality of partnership relations between pharmaceutical market entities in the medicine promotion system on the basis of multicriterial choice / A. Olkhovska, V. Malyi, A. Chehrynets, M. Nessonova // Scientific Journal «Science Rise: Pharmaceutical Science». – 2020. – No. 6. – Pp. 85—92.
 • 5. Mozgova T. Risk factors for the development of suicidal behavior in patients with withdrawal syndrome in alcohol dependence / T. Mozgova, I. Leshchyna, S. Fedorchenko, M. Nessonova // Psychiatry psychotherapy and clinical psychology. – 2019. – Vol. 10, № 4. – Pp. 730—740.
 • 6. Радченко В.О. Розроблення алгоритму вибору обсягу хірургічного втручання за умов новоутворень хребта / В.О. Радченко, А.І. Попов, Д.Є. Петренко, М.М. Нессонова // Ортопедія, травматологія і протезування. – 2020. – № 4. – C. 25–32.
 • 7. Горяча Л.О. Результати впровадження особистісно орієнтовано навчання у підготовку фахівців фармації / Л.О. Горяча, Т.С. Прокопенко, М.М. Нессонова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2020. – № 2 (62). – C. 4–11.
 • 8. Радченко В.О. Ультрасонографія паравертебральних м’язів пацієнтів з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта та прогнозування результатів їх хірургічного лікування / В.О. Радченко, А.Г Скіданов, А.Є. Вишняков, С.М. Яковенко, І.В. Котульський, М.М. Нессонова // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 1(17). – C. 129–140.
 • 9. Нессонова М.Н. Математические модели и методы построения классификаторов в медицине : монография / Нессонова М.Н. // LAP Lambert Academic Publishing : SIA OmniScriptum Publishing, Riga, Latvia, 2018. –210 с.
 • Викладає навчальні дисципліни англійською мовою

 • Медична інформатика
 • Медична та біологічна фізика
 • Медична та біологічна фізика; медичні інформаційні технології
 • Відповідає за методичну роботу на кафедрі

  Підвищення кваліфікації та стажування

 • ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат № GDTfE-02-02284, курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (30 годин), 18.09.2022.
 • ІПКСФ і ЦДТН НФаУ, посвідчення № 243, цикл «Теорія та практика дистанційного навчання» (156 годин), 13.06.2019 р.
 • Cracow University of Economics, Certificate NR 2120/MSAP/2019, New and innovative teaching methods, (110 teaching hours) 22.02.2019.
 • Сертифікати
  Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) No. 0062013020 (date of issue: 20/07/2018)

  Сфера наукових інтересів
  Застосування методів аналізу даних та інформаційних технологій для моделювання процесів у медицині, фармації, економіці, в галузі математичного моделювання соціальних і поведінкових та біологічних систем.


  E-mail: E-mail: m.nessonova@khimu.edu.ua


  Зворотній зв'язок

  Контакти