back
Навчання
Дисциплін
Співробітників
Докторів наук
Професорів
 • Методичне забеспечення кафедри на Google Диску • Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін

  Про кафедру

  Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін, як структурний підрозділ ПВНЗ «ХММУ», сформована наказом ректора в 2020 р., здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня з передбачених освітньо-професійною програмою клінічних дисциплін, як обов’язкових, так і курсів за вибором.

  Кадровий потенціал

  В структурному підрозділі викладають клінічні дисципліни 25 осіб, зокрема 7 докторів наук, 5 професорів, 11 доцентів, 9 асистентів.

  19 осіб мають сертифікат, підтверджуючий рівень знання іноземної мови на рівні В2 (англійська), .

  Місія, стратегічні цілі підготовки на кафедрі

  Здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок з метою формування конкурентоспроможного магістра медицини міжнародного рівня базується на новітніх досягненнях медичної науки, принципах сучасного процесу професійної освіти з урахуванням особливостей актуального стану та сучасних стандартів вищої освіти та системи охорони здоров'я.

  Основна задача освітньо-професійної підготовки на кафедрі

  Підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі медицини, здатних:

  Ø здійснювати професійну діяльність на основі оволодіння комплексом компетенцій;

  Ø вирішувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі охорони здоров'я, зокрема з профілактики, діагностики та лікування нозологічних форм на індивідуальному або громадському рівнях, які засновані на знаннях про морфо-функціональний стан органів та систем організму;

  Ø здійснювати оцінку впливу екосистеми на стан здоров'я населення;

  Ø планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря на основі дисциплін фахової підготовки.

  Характеристики навчання на кафедрі

  Інтегроване навчання, компетентносте навчання, студентоцентроване навчання, особистісно-орієнтоване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, безпосередньо через виробничу та лікарську практику відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти кваліфікаційного рівня магістра.

  Кафедра здійснує підготовку конкурентоспроможних фахівців у галузі медицини, здатних:

  Здійснювати професійну діяльність

  Вирішувати складні спеціалізовані завдання та проблеми

  Здійснювати оцінку впливу екосистеми на стан здоров'я населення

  планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря

  Напрями щодо забезпечення підвищення якості освітньої діяльності на кафедрі:

  1. Культивування академічної культури і доброчесності, шляхом впровадження в дію «Кодексу академічної етики», яким мають бути обумовлені правила поведінки, навчання студентів та роботи викладачів кафедри.

  2. Розширення мережі клінічних баз.

  3. Використання творчого потенціалу студентів і залучення їх до участі в студентському науковому товаристві.

  Докладніше...
  Чому ми навчаемо?

  Навчальні дисципліни:

  - Анестезіологія
  - Внутрішня медицина
  - Дерматологія
  - Венерологія

  - Неврологія
  - Загальна хірургія
  - Медична психологія
  - Педіатрія

  Оториноларингологія
  - Патологічна фізіологія
  - Патоморфологія
  - Психіатрія

  - Пропедевтика внутрішньої медицини
  - Пропедевтика педіатрії
  - Радіологія


  - урологія
  - фармакологія
  - фтизіатрія  - основи доказової медицини
  - основи клінічного мислення


  Медичний факультет

  Склад кафедри:

  Доктор медичних наук, професор


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9333-7048

  E-mail: o.codikova@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Цодікова Ольга Анатоліївна

  Доктор медичних наук, професор

  Освіта

  1976-1982 рр. Харківський медичний інститут, педіатричний факультет (з відзнакою)

  1982-1983 рр. Інтернатура. Харківська обласна клінічна лікарня

  1987-1989 рр. Клінічна ординатура. Український інститут удосконалення лікарів, кафедра педіатрії №1

  1989-1992 рр. Аспірантура. Український інститут удосконалення лікарів, кафедра педіатрії №1

  2002-2005 рр. Докторантура. Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО)

  2006-2008 рр. Друга вища освіта, факультет менеджменту в охороні здоров’я Харківська медична академія післядипломної освіти

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Дискинетические расстройства при аномалиях развития желчного пузыря у детей и методы их коррекции» (Спеціалізована Вчена рада К 074.25.03 при Харківському інституті удосконалення лікарів, 1992 р.).

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Оптимізація системи діагностики , прогнозування та корекції порушень адаптаційних можливостей у дітей з урахуванням стану резистентності організму» (Спеціалізована Вчена рада Д 26.553.01 при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 2006 р.).

  Професійна кар’єра

  1983-1987 рр. Лікар-педіатр стаціонару. 17 міська клінічна лікарня (м. Харків)

  1992 -2000 рр. Асистент кафедри. Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО

  2000-20006 рр. Доцент кафедри. Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО

  2006- 2021 рр. Завідувачка кафедри. Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО

  2015 – 2021 рр. Декан факультету загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2021 – по теперішній час Завідувачка кафедри професійно-орієнтованих дисциплін Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність

  Автор понад 200 наукових публікацій, із яких 4 колективні монографії, в співавторстві Національний підручник «Педіатрія», 6 довідників, 4 методичні рекомендації МОЗ України, 9 Патентів України на корисну модель, 7 Авторських свідоцтв, 9 галузевих впроваджень, 13 статей у виданнях інших держав, 4 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus):

  1. Цодікова О.А., Зосімов А.М. Саногенетичне обґрунтування технології лікування PILER-світлом дітей з частими респіраторними захворюваннями (системний аналіз)// Фізіол. журнал. – 2007, Том 53. №2. С. 56-64.

  2. An open-label, multicentre, randomized comparative study of efficacy, safety and tolerability of the 5 plant - extract BNO 1012 in the Delayed Antibiotic Prescription Method in children, aged 6 to 11 years with acute viral an / Василий Иванович Попович, Галина В. Бекетова, Ивана В. Кошель, Ольга А. Цодикова, Татьяна А. Крючко, Александр Е. Абатуров, Людмила И. Вакуленко // «American Journal of Otolaryngology-Head and Neck Medicine and Surgery» Volume 41, Issue 5 , September–October 2020, 102564

  3. Морфохронограммная оценка клинической эффективности комплексной терапии больных псориазом в стационарной и прогрессирующей стадиях / Халед Махмуд Иннаб Марва, Н. В. Демихова, С. П. Шкляр, Т. В. Фролова, Е. Н. Гортинская, О. А. Цодикова // Azerbaijan Medical Journal. – 2021. – № 1. – С. 92–101. – DOI: 10.34921/amj.2021.1.012.

  4. Problematic Issues of Insulin Resistance in Adolescencent Girls with Body Mass Index Disorders /О.Tsodikova O., К. Harbar // Педиатрия. Восточная Европа. 2021 - №4 (9). – С 570-579.

  Підготовила 3 кандидати медичних наук :

  1. Гарбар К.Б., "Особливості формування здоров’я підлітків - мешканців великого промислового міста України: медичні та соціальні аспекти" (Шифр 14.01.10 – педіатрія), 2014 р.

  2. Крилова О.Б. «Клініко-метаболічні та гормональні фактори формування здоров’я дівчаток підліткового віку залежно від маси тіла» (Шифр 14.01.10 – педіатрія), 2016 р.

  3. Барчан Ганна Сергіївна «Оптимізація прогнозування перебігу та профілактика рекурентних респіраторних інфекцій у дітей» (Шифр 14.01.10 – педіатрія), 2021 р.

  Входить до редакційних колегій журналів :

  «Педиатрия. Восточная Европа»

  «Проблеми безперервної медичної освіти та науки»

  «Український журнал медицини, біології та спорту»

  Автор, співорганізатор навчальних інноваційних проектів для лікарів первинного контакту м. Харкова :

  «Школа імунопрофілактики» (2011 р.),

  « Цикл сценаріїв симулятивних тренінгів «Стандартизований пацієнт» із залученням акторів в процесі післядипломного навчання лікарів загальної практики-сімейної медицини (ЛЗПСМ)» (2017 р.),

  «Школа «Раціональне застосування антибіотиків в поліклінічній педіатрії» (2020 р.).

  Викладає навчальні дисципліни

  Пропедевтика педіатрії

  Педіатрія

  Підвищення кваліфікації, зокрема по педіатрії за осанні 5 років:

  2016 р. ТУ. Медико-соціальна допомога підліткам» (ХМАПО, 1 міс.)

  2017 р. ТУ. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (56 годин) НМАПО

  2017 р. ТУ. Система менеджменту якості освіти. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління

  2019 р. ТУ. Курс лекцій стосовно стандартів: ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 19011:2013 «Hастанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю», ISO 31000:2009 «Ризик Менеджмент – Принципи та керівництво», ДСТУ IEC/ ISO 31010:2013 «Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику».

  2020 р. ТУ. Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі, (Сумський державний університет - 30 год.)

  2020 р. ТУ. Променева діагностика в педіатрії (ХМАПО -78 год.)

  Сертифікати:

  лікар-педіатр вищої категорії (підтверджено в 2021 р.)

  спеціалізація «УЗД» (2018 р.)

  аудитор якості освіти (підтверджено в2019р.)

  Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

  дітей з рекурентними респіраторними інфекціями, яка вивчається з урахуванням різних аспектів: визначення стану імунного захисту, нейрогормональних порушень, алергічних проявів, імунізації, відновлювального лікування та реабілітації (фітотерапії, «Біоптрон»-терапії) на принципах доказової медицини;

  ранньої діагностики і профілактики хронічних соматичних захворювань та порушень психоемоційного стану міських школярів підліткового віку;

  профілактики антибіотикорезистентності серед пацієнтів дитячого віку.


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9333-7048

  E-mail: o.codikova@khimu.edu.ua

  Кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія», 2000 рік, доцент кафедри артрології, 2006 рік.


  Профіль у Google Академії


  Профіль ORCID ID: 0000-0001-7025-9462


  ➥ Детальна інформація

  Жеребкін Вадим Васильович

  Кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія», 2000 рік, доцент кафедри артрології, 2006 рік.

  Освіта:

  1992 рік – Харківський медичний інститут спеціальність «Лікувальна справа»

  1994 рік - Харківський інститут удосконалення лікарів інтернатура «Терапія»

  1995 рік - Харківський інститут удосконалення лікарів магістратура «Терапія»

  1998 рік - Харківська медична академія післядипломної освіти аспірантура «Терапія»

  Лікарські спеціальності:
  «Токсикологія» - сертифікат лікаря-спеціаліста, «Терапія» - вища кваліфікаційна категорія, «Ревматологія» - вища кваліфікаційна категорія.

  Професійна кар’єра:

  2000 – 2004 роки - Харківська медична академія післядипломної освіти – асистент кафедри медицини невідкладних станів, медицини катастроф та військової медицини

  2005 – 2020 роки - Харківська медична академія післядипломної освіти – доцент кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології

  з 2020 року – доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ПВНЗ «ХММУ»

  з 2005 року – консультант-терапевт відділу комісійних експертиз Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи

  Наукова діяльність:

 • 1. Антитіла до anti-CCP, ревматоїдний фактор та маркери запалення, як основні діагностичні показники у хворих на ревматоїдний артрит/ В.М. Ждан, М.В. Ткаченко, М.Ю. Бабаніна, В.В. Жеребкін 1, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура// Світ медицини та біології. 2019. № 2 (68) – С. 44 – 48 DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-44-48
 • 2. Інституційний розвиток вищого медичного навчального закладу як основа забезпечення якості вищої медичної освіти / О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, О. М. Касьянова, І. А. Соболєва, О. А. Цодікова, З. В. Єлоєва, О. І. Сергієнко, К. І. Бодня, В. В. Жеребкін, М. П. Гиря // Медична освіта. - 2017. - № 2. - С. 79-82.
 • 3. Досвід формування лідерської компетентності викладачів Харківської медичної академії післядипломної освіти / О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, Ю. А. Коломійченко, Л. А. Страшок, О. Ю. Гончарова, В. В. Жеребкін, М. П. Гиря, Т. О. Кудрявцева // Медична освіта. - 2017. - № 3. - С. 83-86.
 • 4. Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти. /О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, О. А. Цодікова, М. П. Гиря, І. А. Соболєва, І. О. Вороньжев, З. В. Єлоєва, О. І. Сергієнко, О. М. Касьянова, В. В. Жеребкін. //Медична освіта. 2018. № 2 - С. 96-101 DOI 10.11603/me.2414-5998.2018.2.8968
 • 5. Вплив новітніх інтерактивних технологій на безперервний професійний розвиток лікарів/ О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, М. П. Гиря, Ю. А. Коломійченко, М. О. Голяніщев, В. В. Жеребкін, І. А. Соболєва, З. В. Єлоєва, О. А. Цодікова, І. О. Вороньжев, О. І. Сергієнко// Медична освіта. 2019. № 3 (додаток) – С 59 – 62
 • 6. Розвиток клінічного мислення в сучасній парадигмі підготовки майбутніх лікарів/ Ж.В. Давидова, В.В. Жеребкін, Д.М. Шиян// Інноваційна педагогіка, 2021; вип. 37. С:345 – 348. 7. Особливості морфологічних змін суглобових тканин при судинних захворюваннях нижніх кінцівок/ Жеребкін В.В., Шиян Д.М., Борзенкова І.В., Ткаченко П.В.// MORPHOLOGIA, 2021, Том 15, No 3, С:84 – 88
 • Викладає навчальні дисципліни:

 • Пропедевтика внутрішньої медицини;
 • Внутрішня медицина
 • Основи клінічного мислення;
 • Основи доказової медицини
 • Стажування: Вища школа міжнародних відносин та соціальної комунікації «Розвиток якості освіти у вищий школі в ЕС – польський досвід», з 01.06.2020р. по 12.08.2020р. (180 годин)

  Підвищення кваліфікації:

  Цикл тематичного удосконалення "Оптимізація використання ресурсів лікувально-профілактичних закладів з метою підвищення якості медичного забезпечення", ХМАПО, 2020,

  Цикл тематичного удосконалення "Діагностика станів сп’яніння", ХМАПО, 2020,

  20 AMA PRA Category 1 Credit(s) in 2020 - Сontinuing medical education Medscape, LLC is jointly accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME)

  1 AMA PRA Category 1 Credit(s) in 2020 - Сontinuing medical education Medscape, LLC is jointly accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).


  Профіль ORCID: 0000-0001-7025-9462


  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

  Кандидат медичних наук


  Профіль у Google Академії

  ORCID ID

  E-mail: o.zhemela@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Жемела Ольга Дмитрівна

  Кандидат медичних наук

  Освіта

  2003-2009 рр. Харківський національний медичний університет, 2 медичний факультет, лікувальна справа

  2009-2011 рр. Інтернатура. Харківський національний медичний університет. Бази: Харківська обласна клінічна лікарня, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №11» Спеціальність: терапія

  2011-2013 рр. Клінічна ординатура. Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра внутрішніх хвороб №2

  2011-2014 рр. Написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Національній фармацевтичний університет, кафедра патологічної фізіології

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Патогенетичні особливості морфофункціональних властивостей еритроцитів у щурів різних вікових груп при гіпоксії», 2014 р. Спеціальність: Медичні науки. 14.03.04 - Патологічна фізіологія

  Професійна кар’єра

  2011р. 2013-2014 рр. Лікар-терапевт КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №11»

  2013 -2015 рр. Асистент кафедри Кафедра клінічної патофізіології ХМАПО

  2015-2019 рр. Асистент кафедри Кафедра загальної та клінічної патології ХНУ ім. Каразіна

  2020 – по наступний час Асистент кафедри Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 30 наукових публікацій.

  Викладає навчальні дисципліни

 • Патологічна фізіологія
 • Клінічна патофізіологія
 • Підвищення кваліфікації за осанні 5 років:
  2021 р. міжнародне стажування . Університет суспільних наук (UNS) у м.Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies ans Sertefications (CEASC). Післядипломне міжнародне стажування №2021/02/0025.21 «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами». Грудень – лютий 2021. Дата видачі:11.02.2021 р. 180 годин, 6 кредитів ECTS.

  Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

 • Сполучна тканина та її реакція на гостре локальне запалення в різних органах
 • Проблеми алергії, гіперчутливості, алегрічні дерматити
 • Порушення антиоксидантного гомеостазу.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID

  E-mail: o.zhemela@khimu.edu.ua

  Кандидат медичних наук, доцент


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID

  E-mail: o.astapyeva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Астап’єва Ольга Миколаївна

  Кандидат медичних наук, доцент

  Освіта

  1981-1987 рр Харківський медичний інститут, лікувальний факультет (з відзнакою)

  1987-1999 рр. Лікар-радіолог, молодший ,науковий та старший науковий співробітник. Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології

  1999-2014 рр. Асистент кафедри радіології та радіаційної медицини Харківського державного медичного університету

  2014-до тепер Доцент кафедри радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Комплексна ультразвукова та радіонуклідна діагностика первинного та рецидивного раку щитоподібної залози» (Шифр теми:14.00.19:Променева діагностика,променева терапія. 23.12.1993 р ВАКом України присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук).

  Професійна кар’єра

  1987-1999 рр Лікар-радіолог,молодший , науковий та старший науковий співробітник відділення променевої діагностики та променевої терапії. Харківський НДІ медичної радіології

  1999 -2014 рр. Асистент кафедри. Кафедра радіології та радіаційної медицини Харківського державного медичного університету

  2014-2021 рр. Доцент кафедри. Кафедра радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету

  2021- по теперішній час Доцент кафедри. Кафедра радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету

  2021- по теперішній час Доцент кафедри кафедри професійно-орієнтованих дисциплін Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність

  Автор понад 126 наукових публікацій, із яких 5 методичні рекомендації МОЗ України, 3 Патентів України на корисну модель, 3 статей у виданнях інших держав, 7статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus):

  1. Astapieva O.M.,Grushka G.V., Paskevych O.I.,Fedulenkova J.Ya.,Maksimyshin O.V. Retrospective analysis of the course of thyroid carcinoma with lung metastases after radioiodine therapy//Periodico Tche Quimica.ISSN 2179-0302.(2020);vol.17(n35).P.728-738.

  2.Fedulenkova Y.Ya.,Myroshnichenko M.S.,Astapieva O.M.,Fatiev A.A. etal. Characteristics of autopsy material in cases of chronic diffuse pathology of the liver parenchyma diagnosed during patient’s lifetime using the ultrasound method // Wiadomsci Lekarskie . – 2020, Vol LXXIII,ISSUE9 PART II.-P.1999-2003

  Входить до редакційних колегій журналів: не має

  Викладає навчальні дисципліни
  Радіологія
  Радіаційнамедицина

  Підвищення кваліфікації, зокрема по педіатрії за останні 5 років:

  2018р- Іспит iTEP Academic –Plus Exam,International Test of English Proficiency(CEFR C1), сертифікат В2

  Лютий 2019 р. Міжнародне педагогічне стажування на базі Краківського Економічного Університету( Польща)-1 міс

  Березень-травень2020 р ТУ Міжнародне педагогічне стажування на базі Медичного Університету м. Люблін (Польща)-3 міс

  З 2015 р. Вища категорія за спеціальністю « Радіологія»

  Сертифікати:

  лікар-радіолог вищої категорії (підтверджено в 2020 р.)

  спеціалізація, «Радіологія» (2015 р.)

  Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

  Діагностика та лікування доброякісних та злоякісних захворювань щитоподібної залози;

  Ранньої діагностики і профілактики злоякісних захворювань щитоподібної залози;

  Рання діагностика та радіонуклідна терапія злоякісних захворювань щитоподібної залози;

  Радіонуклідна терапія кісткових метастазів злоякісних захворювань.


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID

  E-mail: o.astapyeva@khimu.edu.ua

  Асистент кафедри, лікар-психотерапевт першої категорії


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID 0000-0001-6704-8541

  E-mail: elena1969lena1969@gmail.com


  ➥ Детальна інформація

  Гришняєва Олена Володимирівна

  Асистент кафедри, лікар-психотерапевт першої категорії

  Освіта

  1989 -1995 рр. Медичний факультет. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

  1995 р.-1996 р. інтернатура (психіатрія)

  2011 – 2014 рр. аспірантура. Кафедра державної служби та управління навчальними та соціальними закладами ЛНУ

  Професійна кар’єра

  2001-2014 рр. викладач (психологія). Луганське медичне училище (ЛМУ), відділення післядипломної освіти

  2010-2012 рр. асистент. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (ЛДМУ)

  2014-2015 рр. викладач. (внутрішні хвороби).ХБМК №1

  2015-2017 рр. лікар-психотерапевт ХОКПЛ №. 3

  2015-2016 рр. викладач (психіатрія, наркологія). Медичний коледж ХМАПО

  2016 р. - по теперішній час асистент. Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології (ХМНУ)

  2020-2021 рр. лікар-психотерапевт ХОКЛ

  2021 р.- по теперішній час асистент. Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін (ХММУ)

  Науково-дослідницька діяльність

  Здобувач кафедри психотерапії ХМАПО Тема дисертаційної роботи: «Медико-психологічний супровід процесу адаптації студентів медичних коледжів до роботи на первинних посадах».
  Автор понад 60 наукових публікацій, із яких 26 у фахових українських та міжнародних журналах, 2 авторські свідоцтва, 8 методичних рекомендацій, 1 стаття у періодичному виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Scopus: Olena V.Gryshnjaeva, Oleksandr A. Меlnychenko, Galyna V. Yeryomenko, Victoria V. Grigoruk, Vita V. Antsupova, Yana A. Vanina Motivation as one of the constituent components of the model of the system of medical and psychological support for the process of adaptation of medical college students to work in primary positions Wiadomości Lekarskie – Варшава, Польща (Pubmed/Medline, Scopus, Ebsco, Index Copernicus) – VOLUME LXXIII. ISSUE 6. JUNE 2020. P. 1164-1168.

  Викладає навчальні дисципліни:

  Психіатрія, наркологія.
  Медична психологія.

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

  2015 р. ТУ. «Психотравмотерапія в умовах гібридної війни» (ХМАПО, 1 місяць)

  2016-2017 рр. ТУ. «Психотравматологія», «практика EMDR» (360 годин) GIZ у співпраці з ХОР

  2021 р. ТУ. «Методика складання навчальних електронних курсів» (20 годин, ХМНУ)

  Сертифікати:

 • Лікар-спеціаліст «Психотерапія» ( 2015 р., ХМАПО)
 • Лікар-спеціаліст «Медична психологія» (2017 р., ХМАПО)
 • Лікар-спеціаліст «Організація управління охороною здоров’я» (2019 р., ХМАПО).
 • Лікар-спеціаліст «Невідкладна медична допомога» (2019 р., ХМНУ).
 • Міжнародний сертифікат iTEP В2 «Лінгвістика (англійська)» (2017 р.)
 • Сфера науковий інтересів

 • Адаптація до навчання, роботи, життя.
 • Залежність: алкогольна, харчова, нікотинова, ігрова, наркотична.
 • Надмірна вага людини.
 • Використання методів гіпнотерапії в лікуванні та навчанні.
 • Діти з різними видами затримки психічного розвитку, порушенням поведінки.
 • Профіль у Google Академії
  ORCID ID 0000-0001-6704-8541

  E-mail: elena1969lena1969@gmail.com


  ➥ Детальна інформація

  Сокольнікова Неля Володимирівна

  Кандидат медичних наук, доцент

  Освіта

  1995–2001 рр. Харківський державний медичний університет 1 медичний факультет

  2001-2003 рр. Інтернатура. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики – сімейної медицини

  2003-2005 рр. Клінічна ординатура. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики – сімейної медицини

  2009-2011 рр. Аспірантура. Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 3

  2014-2016 рр. Друга вища освіта. Українська інженерно-педагогічна академія, магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»

  Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

  «Роль адипокінів та прозапальних цитокінів у розвитку метаболічної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу» (Спеціалізована вчена рада Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України)

  Професійна кар’єра

  2001-2003 рр. Лікар-інтерн. ХМАПО кафедра загальної практики – сімейної медицини

  2003-2005 рр. Клінічний ординатор. ХМАПО кафедра загальної практики – сімейної медицини

  2005-2006 рр. Лікар-терапевт. 17 міська клінічна лікарня, терапевтичне відділення

  2007-2009 рр. Лікар-терапевт. 7 міська клінічна лікарня, терапевтичне відділення

  2012 – 2020 рр. Асистент кафедри ХНМУ, кафедра внутрішньої медицини № 3

  2020 – по теперішній час Доцент кафедри. ХНМУ, кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

  2021 -по теперішній час Доцент кафедри кафедри професійно-орієнтованих дисциплін Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність

  Автор 86 наукових публікацій, із яких 2 колективні монографії, 2 Патенти України на корисну модель, 1 стаття у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus):
  Интерлекин-1 бета та интерлекин-6- новые маркеры метаболических нарушений при сахарном диабете 2-го типа / Л. В. Журавлева, Н. В. Сокольникова, М. В. Филоненко, Т. А. Рогачева // Georgian medical news. – 2019. – № 2 (287). – С. 82–86.

  Викладає навчальні дисципліни
  Пропедевтика внутрішньої медицини

  Стажування

  2017 р. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки медичних працівників» за фахом «Медичні науки» (м. Люблін, республіка Польща) – 108 год.

  Підвищення кваліфікації, зокрема з терапії, за останні 5 років:

  2020 р. Дистанційний курс. Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти (ХНМУ, 75 год.).

  2020 р. Підвищення кваліфікації. Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти (НФаУ, 150 год.).

  2020 р. Підвищення кваліфікації. Використання можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom у сучасній онлайн освіті (IESF, 45 год).

  2021 р. Підвищення кваліфікації. Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Zoom та Moodle (IESF, 45 год.).

  2021 р. ТУ. Школа симуляційного навчання (ТНМУ, 24 год.).

  Сертифікати

 • Лікар-терапевт 1 категорії (2018 р.)
 • Лікар-ендокринолог 2 категорії (2019 р.)
 • Сфера науковий інтересів

  Хронічні захворювання внутрішніх органів, рання діагностика та лікування ендокринних захворювань, захворювань кардіоваскулярної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання та нирок у дорослих.

  Профіль у Google Академії
  ORCID ID 0000-0001-9330-1264

  E-mail: n.sokolnykova@khimu.edu.ua


  кандидат медичних наук, доцент


  ORCID ID 0000-0002-2264-1744

  Профіль Scopus:

  E-mail: t.bocharova@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Бочарова Тетяна Вікторівна

  кандидат медичних наук, доцент

  Освіта

  1991-1997 рр. Харківський державний медичний університет, педіатричний факультет

  1997-1998 рр. інтернатура (спеціальність «патологічна анатомія»), Харківська обласна клінічна лікарня

  1999-2001 рр. аспірантура, Харківський державний медичний університет, кафедра патологічної анатомії

  2016-2017 рр. друга вища освіта (спеціальність «викладач вищих навчальних закладів»), Харківський національний медичний університет.

  Захищена дисертація
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності патологічна анатомія: «Патологічна анатомія посліду при первинній та вторинній слабкості пологової діяльності» (ХНМУ, 2003 р.)

  Професійна кар’єра

  1998-1999 рр. – лікар-патологоанатом Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні

  1999-2003 рр. – аспірантура, Харківський державний медичний університет, кафедра патологічної анатомії

  2002-2018 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії ХНМУ

  2018-2021 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії ХНМУ

  2021 р. – по теперішній час доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ

  Науково-дослідницька діяльність:

  Є автором і співавтором понад 100 наукових робіт, 6 статей у міжнародних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus (h-index: 3) та 2 патентів на винахід. Область інтересів охоплює патологію імунної та репродуктивної систем, а також вплив різних чинників навколишнього середовища і захворювань матері на формування патології плода та новонародженого. Протягом останніх 5 років вивчає вплив тривалого цілодобового освітлення на органи імунної системи. Є членом Української асоціації патологоанатомів, Харківської спілки патологоанатомів, European Society of Pathology та United States and Canadian Trainee Membership.

  Викладає навчальні дисципліни

 • Патоморфологія
 • Отримання стипендій
  Академічна премія для молодих учених Президії Академії медичних наук України (2002 р.)

  Стажування

 • Diagnostic Immunohistochemistry for pathologists, Nordic Academy of Immunohistochemistry, Краков, Польща, 2016 р.
 • Дитяча патологічна анатомія, Харківська медична академія післядипломної освіти, 2020 р.
 • Підвищення кваліфікації з патологічної анатомії за останні 5 років:

 • ТУ «Сучасні наукові та законодавчі основи кваліфікаційних вимог до спеціалістів з патологічної анатомії та патологоанатомічних досліджень» Національна медична післядипломна академія імені П.Л. Щупіка, 2016 р.
 • Continuing medical education for pathologists: Placental Pathology, Soft Tissue Tumor Pathology, Recurring Problems in Breast Pathology (USCAP, 2018)
 • Сертифікати:

 • Патологічна анатомія (лікар-патологоанатом вищої категорії), 2021 р.
 • Дитяча патологічна анатомія, 2020 р.
 • iTEP Certificate of Proficiency (English Upper Intermediate Level B 2)
 • ORCID ID 0000-0002-2264-1744

  Профіль Scopus:

  E-mail: t.bocharova@khimu.edu.ua

  Кандидат медичних наук, асистент


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID 0000-0003-0596-723X
  Scopus Author ID: 57219028191

  Web of Science ResearcherID AAG-7467-2019

  E-mail: o.gavrylyuk@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Гаврилюк Олександра Анатоліївна

  Кандидат медичних наук, асистент

  Освіта

  2000-2006 рр Дніпропетровська державна медична академія (ДДМА), І медичний факультет (з відзнакою)

  2006-2008 рр. Інтернатура «Внутрішні хвороби» ДДМА, ОКЗ «Криворізький шкірно-венерологічний диспансер»

  2009р. Спеціалізація «Дерматовенерологія» Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра дерматовенерології

  2011-2013 рр. Клінічна ординатура Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу

  2013-2016 рр. Аспірантура ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

  2017р. Спеціалізація «Організація та управління охороною здоров’я» Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра менеджменту в охороні здоров’я та публічного адміністрування

  2019р. Спеціалізація «Дитяча дерматовенерологія» Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра дерматовенерології та ВІЛ/СНІДу

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація комплексної терапії хворих на тяжкі форми псоріазу з урахуванням показників регуляції запалення» (Спеціалізована Вчена рада при ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», 2016 р.)

  Професійна кар’єра

  2006-2011 рр. Лікар-дерматовенеролог ОКЗ «Криворізький шкірно-венерологічний диспансер»

  2013 -2017 рр. Лікар-дерматовенеролог ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

  2017-2018 рр. Молодший науковий співробітник ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

  2018- по наступний час Асистент Кафедра дерматології, венерології та медичної косметології ХНМУ

  2021 – по наступний час Асистент Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 80 наукових публікацій, із яких в співавторстві навчальні посібник «Dermatology. Venereology» та «Cosmetology», 2 Патентів України на корисну модель, 5 галузевих впроваджень, 4 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus):

  1: Jafferany M, Havryliuk O, Adaskevich U, Marozava A. Psychodermatology in Ukraine and Belarus: an Eastern European perspective. Int J Dermatol. 2020 May;59(5):e151-e153. doi: 10.1111/ijd.14677. Epub 2019 Oct 24. PMID: 31647113 (Scopus). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31647113/

  2: Bilovol AM, Tkachenko SH, Havryliuk OА, Berehova AА, Tatuzian YH, Kolhanova NL, Stetsenko SO. LICHEN PLANUS AND COMORBID CONDITIONS (A REVIEW OF LITERATURE) LISZAJ PŁASKI I CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE (PRZEGLĄD LITERATURY). Wiad Lek. 2019;72(3):447-451. PMID: 31050996. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31050996/ http://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-3-2019.pdf (Scopus).

  3: Bilovol AM, Tkachenko SH, Havryliuk OА, Berehova AА, Kolhanova NL, Kashtan KP. Possible role of vitamin d in pathogenesis of lichenoid dermatoses (a review of literature). Wiad Lek. 2020;73(2):365-369. PMID: 32248176. DOI: 10.36740/WLek202002130 https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202002130.pdf (Scopus).

  4: Matiushenko VP, Kutasevych YF, Havryliuk OA, Jafferany M. Effectiveness of psychopharmacotherapy in psoriasis patients with associated anxiety and depression. Dermatol Ther. 2020 Sep 10:e14292. doi: 10.1111/dth.14292. Epub ahead of print. PMID: 32909641. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dth.14292(Scopus) .

  Входить до редакційних колегій журналів:
  «Український журнал дерматології, алергології та імунології»

  Рецензент фахового періодичного видання з високим імпакт-фактором, що входить до бази Scopus «Dermatologic Therapy»

  Викладає навчальні дисципліни

 • Дерматологія
 • Венерологія
 • Підвищення кваліфікації, зокрема по дерматовенерології за осанні 5 років:

  2016 рік – ПАЦ «Дерматовенерологія», ХМАПО, 1міс.

  2017 рік – спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я», ХМАПО, 2 міс.

  2017 рік – ТУ «Дерматоонкологія», ХМАПО, 1 міс.

  2018 рік – ТУ «Дерматоскопія», ХМАПО, 14 днів

  2018 рік – ПАЦ «Дерматовенерологія», ХМАПО, 1 міс.

  2019 рік – спеціалізація «Дитяча дерматовенерологія», ХМАПО

  По педагогіці
  2021 рік - Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна культура та педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти», ХНМУ, 1 міс. (120 год.)

  Сертифікати:

 • лікар-дерматовенеролог вищої категорії (присвоєно в 2018 р.)
 • Спеціалізація «Організація та управління охороною здоров’я» (2017 р.)
 • Спеціалізація «Дитяча дерматовенерологія» (2019 р.)
 • Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

  Рання діагностика псоріатичної артропатії, оптимізація лікування хворих на тяжкі форми псоріазу;

  Психосоматичні особливості хворих на хронічні дерматози;


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID 0000-0003-0596-723X
  Scopus Author ID: 57219028191

  Web of Science ResearcherID AAG-7467-2019

  E-mail: o.gavrylyuk@khimu.edu.ua


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID

  E-mail: o.astapyeva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Степнова Юлія Борисівна

  Освіта:

  2008-2014рр. Харківський національний медичний університет, педіатричний факультет

  2015-2017рр. Інтернатура. Харківська міська дитяча клінічна лікарня №16

  2018р. Спеціалізація «Клінічна імунологія». Харківська медична академія післядипломної освіти

  З 2019р. і по теперішній час. Аспірантура. ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

  Професійна кар’єра:

  З 2017-2018рр. Педіатр. Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17. Педіатричне відділення.

  З 2018 р. і по теперішній час. Педіатр, клінічний імунолог. МЦ «Your baby-Your family».

  Науково-дослідницька діяльність:
  Автор 3 публікацій, з яких 1 стаття у періодичних фахових виданнях, 2 тез конференцій:

 • Степнова Ю.Б., Волянський А.Ю., Кучма М.В. Необхідність поствакцинального серологічного скринінгу для оптимізації щеплень в Україні // Медичний форум.-2021.-№22 (22).- с.59-61.
 • Волянский А.Ю., Степнова Ю.Б. Актуальні питання вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правцю //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції « Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя».- 2020.-с.18.
 • Степнова Ю.Б., Волянський А.Ю. Профілактика кашлюку у новонароджених //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства». - 2021.-с.97.
 • Викладає навчальні дисципліни:
  Педіатрія

  Підвищення кваліфікації:
  2018р. ТУ «Імунологічні основи імунопрофілактики». Харківська медична академія післядипломної освіти

  Сертифікати:

 • лікар-педіатр ( 2017р.)
 • клінічний імунолог (2018р.)
 • Сфера наукових інтересів пов’язана з проблемою:
  Вакцинопрофілактики; досліджень специфічного імунітету у вакцинованих; вибору оптимальних схем імунізації з урахуванням особливостей індивідуальної імунної відповіді.


  E-mail: dr.stepnova.y@gmail.com


  Доктор медичних наук  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0002-1205-4896
  ORCID ID 0000-0002-1205-4896

  E-mail: o.suhonosova@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Сухоносова Ольга Юріївна

  Доктор медичних наук

  Освіта
  1994 рік закінчила Харківський медичний інститут

  Захищені дисертації

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - 2001
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук - 2019
 • Професійна кар’єра

  1994-2003 рр. – дитячий невролог МДЛ № 5 м.Харків

  2003-2007рр. – асистент кафедри невропатології та дитячої неврології ХМАПО,

  2007-2020рр.- доцент кафедри неврології та дитячої неврології ХМАПО

  З 2020 – професор кафедри неврології та дитячої неврології ХМАПО

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 107 наукових публікацій, із яких 5, статтей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus

  Стажування The international postgraduate practical internship New and innovative teaching methods in medicine

  Підвищення кваліфікації з циклу

 • 2019 Тематичне удосконалення. Фізичні чинники в лікуванні, реабілітації та профілактиці дітей та підлітків
 • 2020 Тематичне удосконалення. TORCH-інфекції у дітей
 • Сфера науковий інтересів
  Неврологія, дитячий неврологія. Пароксизмальні стани епілептичного та іншого генезу у дітей та дорослих.


  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0002-1205-4896
  ORCID ID 0000-0002-1205-4896

  E-mail: o.suhonosova@khimu.edu.ua


  Асистент  Scopus

  ORCID ID 0000-0001-5272-8704

  E-mail: v.alekseeva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Алєксєєва Вікторія Вікторівна

  Асистент

  Освіта

  2004-2010 рр. – навчання у Харківському національному медичному університеті, I медичний факультет (з відзнакою)

  2010-2012 рр. – інтернатура на базі Харківської обласної клінічної лікарні.

  2018-2019 рр. – здобуття другої вищої освіти – педагогіка вищої школи на базі Української інженерно-педагогічної академії.

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Індивідуальна анатомічна мінливість навколоносових пазух людини» (Разова спеціалізована Вчена рада ДФ 64.600.033 при Харківському національному медичному університеті, 2021 р.). Наказ № 1290 МОН України від 30.11.2021

  Професійна кар’єра

  2012-2021 рр. – лікар-отоларинголог, КНП ХРР «Мереф’янська ЦРЛ»

  2018-2021 рр. – лікар-отоларинголог дитячий, КНП ХРР «Мереф’янська ЦРЛ»

  2016 - теперішній час – асистент кафедри гістології, цитології та ембріології, Харківський національний медичний університет

  2018 - теперішній час – лікар-отоларинголог, КНП ХОР «Обласна психіатрична лікарня №1»

  2021 – теперішній час – асистент кафедри оториноларингології, Харківський національний медичний університет

  2021 – теперішній час – асистент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін, Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 32 наукових публікацій, із яких 2 Патенти України на винахід, 2 Патенти України на корисну модель, Авторське свідоцтво на науковий твір, 5 галузевих впроваджень, 5 статей у виданнях інших держав, 12 статтей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus).

  Викладає навчальні дисципліни оториноларингологія

  Підвищення кваліфікації з циклу
  Підвищення кваліфікації, зокрема з отоларингології за осанні 5 років:
  2020 р. – ТУ «Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології» (НМАПО, 2 тижні.)

  Сертифікати: лікар-отоларинголог першої категорії (підтверджено в 2018 р.)

  Спеціалізація: лікар-отоларинголог дитячий» (2018 р.) отримано на базі ХМАПО

  Сфера науковий інтересів

 • Анатомічні передумови розвитку запальних процесів при носових пазух людини та їхніх ускладнень
 • Особливості обробки СКТ-зображень

 • Scopus

  ORCID ID 0000-0001-5272-8704

  E-mail: v.alekseeva@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-7818-4864

  E-mail: v.bereznyakov@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Березняков Владислав Ігоревич

  Кандидат медичних наук

  Освіта

  2003–2009 Харківський Національний медичний університет, медичний факультет (з відзнакою)

  2009 -2011 – Інтернатура «загальна практика – сімейна медицина» (ХМАПО/Обласна студентська клінічна лікарня)

  2011 -2013 клінічна ординатура на кафедрі загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2018 - Друга вища освіта. Педагогіка вищої школи, спеціальність «наука про освіту», Національна фармацевтична академія України.

  Захищені дисертації:
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 2016 р.

  Професійна кар’єра

  2009-2011 рр. – лікар – інтерн, кафедра загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2011-2013 рр. – клінічний ординатор на кафедрі загальної практики – сімейної медицини

  2013 р. -лікар загальної практики – сімейної медицини, Дергачівстка ЦРЛ

  2013 р. - лікар загальної практики – сімейної медицини, Дергачівсткий ЦПМСД

  2013 – 2018 – асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2018 – по теперішній час доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2021 - по теперішній час доцент кафедри професійно -орієнтованих дисциплін ХММУ

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 45 наукових публікацій, із яких 5 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus:

 • 1. СРАВНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ И СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО БРОНХИТА / И.Г. Березняков, Н.И. Иманова, В.И. Березняков, М.Н. Лебединская,Ю.В. Левадная, К.В. Шепитько/ Світ медицини та біології/ 2019. № 3 (69) DOI 10.26724/2079-8334-2019-3-69-14-18
 • 2. Анализ представлений врачей-терапевтов Украины о диагностике и лечении острого бронхита / И. Г. БЕРЕЗНЯКОВ, Н. И. ИМАНОВА,, Д. Ю. СИДОРОВ, В.І. Березняков, М. Н. ЛЕБЕДИНСКАЯ, Ю. В. ЛЕВАДНАЯ/ ISNN 1997-9894 Ліки України • Medicine of Ukraine №2 (228) /2019
 • 3. ПРОБЛЕМА ЗАПОРА В ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ / Кочуев Г.И., к.мед.н., Корж А.Н., д.мед.н., Кочуева М.Н., Березняков В.І. к.мед.н./ ISSN 2411-1457(print), ISSN 2415-346X(online) /ВОСТОЧНОЕВР ОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕЙ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ/2018
 • 4. Ефективність ердостеіну для лікування кашлю у хворих на НП. Результати доллідження «МУКАСТАТ» / І. Г. Березняков, В.І. Березняков, М. М. Лебединська, І. Д. Ломіно / Сімейна медицина 2017 № 4 (72) стр 100-104.
 • 5. PECULIARITIES OF CELLULAR, HUMORAL LINKS OF IMMUNITY AND DYNAMICS OF IMMUNOGLOBULINS IN COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA IN ADULTS AND THEIR IMPORTANCE FOR DIAGNOSTICS AND PROGNOSIS OF THE DISEASE UDC: 616.24-002: 616.155.194 Vladyslav Bereznyakov Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7818-4864, Oleksiy Korzh Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6838-4360, Sergiy Krasnokutskiy Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3495-844X DOI: 10.15587/2519-4798.2021.237712 Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» №4(43)2021 (Scopus)
 • 6. CHANGES IN ENERGY METABOLISM OF MITOCHONDRIA IN PULMONARY DISEASES AND THEIR IMPORTANCE IN THE PATHOGENESIS OF COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA Bereznyakov, V. I.1; Korzh, A. N.1; Savytskyi, I. V.2; Pavlov et.al http://pharmacologyonline.silae.it ISSN: 1827-8620
 • 7. CHANGES IN ENERGY METABOLISM OF MITOCHONDRIA IN PULMONARY DISEASES AND THEIR IMPORTANCE IN THE PATHOGENESIS OF COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA Bereznyakov, V. I.1; Korzh, A. N.1; Savytskyi, I. V.2; Pavlov, S. B.1; Tsypoviaz, S. V.3; Savytskyi, V. I.3; Badiuk, N.S.4* 1Kharkiv medical academy of postgraduate education, Kharkiv, Ukraine 2International European University, Kyiv, Ukraine 3Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine 4State Enterprise Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the “Ministry of Health of Ukraine”, Odesa, Ukraine http://pharmacologyonline.silae.it, ISSN: 1827-8620
 • 8. V.I. Berezniakov, A.N. Korzh, S.B. Pavlov, G.A. Yeroshenko 1, K.V. Shevchenko 1, N.M. Pyvovar Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv 1Poltava State Medical University, Poltava 2Poltava V.G.Korolenko National Pedagogical University, Poltava CYTOKINES AS MEDIATORS OF THE IMMUNE SYSTEM AND THEIR ROLE IN THE PATHOGENESIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA DOI 10.26724/2079-8334-2021-3-77-33-3, UDC 616.24-002, ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2021. № 3 (77)
 • Викладає навчальні дисципліни

 • Внутрішня медицина з курсом ендокринології
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Стажування

 • “Management in family medicine and it’s importance in healthcare system”, Opole, Poland 2018 р.
 • Европейський кардіологічний когресс 2018 р Мюнхен, Німеччина
 • Підвищення кваліфікації з циклу

  2014-2015 ТУ «Питання професійної педагогічної діяльності в закладах післядипломної освіти» 0,5 міс. ХМАПО, Харків

  2015 ТУ «Актуальні питання військово – медичної підготовки в умовах режимів підвищеної готовності та надзвичайних ситуацій» 0,5 міс. ХМАПО, Харків

  2016 ТУ «Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних технологій» 1 міс. ХМАПО, Харків

  2016 Спеціалізація «Терапія» 3 міс ХМАПО, Харків

  2017 ТУ «Сучасні технології інтегративного ведення пацієнтів з гіпертонічною хворобо та цукровим діабетом в практиці сімейного лікаря» 0,5 міс. ХМАПО, Харків

  2017 АБС курс молодого науковця 2 дні ГО УАСМ, Київ

  2018 ТУ «Використання технології 3Д візуалізації в безперервному професійному розвитку лікарів» 0,5 міс ХМАПО, Харків

  2017 АБС курс молодого науковця 2 дні ГО УАСМ, Київ

  2019 АБС курс молодого науковця 2 дні ГО УАСМ, Київ

  Сертифікати

 • Лікар ЗПСМ 2 категорія, 2018 р.
 • Лікар Терапевт 2 категорія 2021 р.
 • Сфера науковий інтересів

 • Внутрішня медицина
 • Загальна практика – сімейна медицина

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-7818-4864

  E-mail: v.bereznyakov@khimu.edu.ua


  Кандидат фармацевтичних наук, доцент  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0003-0392-6784

  E-mail: o.lukienko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Лукієнко Ольга Василівна

  Кандидат фармацевтичних наук, доцент

  Освіта

  1994-1999 рр. Українська фармацевтична академія, фармація

  1999-2000 рр Інтернатура зі спеціальності «провізор загального профілю». Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації УкрФА

  1999-2000 рр. Наукова магістратура. Національний фармацевтичний університет.

  2000-2003 рр. Аспірантура. Національний фармацевтичний університет

  2019-2021 рр. Друга вища освіта, спеціальність: Освітні педагогічні науки, кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів. Національний фармацевтичний університет

  Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, «Розробка технології екстемпоральних прописів м'яких лікарських форм і мазі на основі прополісу і янтарної кислоти» (Спеціалізована Вчена рада Національного фармацевтичного університету МОЗ України, 2005 р., ДК № 028336).

  Професійна кар’єра

  2003 -2005 рр. Асистент кафедри аптечної технології ліків Національний фармацевтичний університет

  2005-2007 рр. Доцент кафедри технології ліків Національний фармацевтичний університет

  2007-2020 рр. Доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ

  з 2021 р. Доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, із яких співавтор навчальних планів та програм (інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація», циклів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації – ПА і ТУ), колективної монографії, довідників, методичних рекомендацій МОЗ України, більше 100 статей і тез доповідей, в т. ч. у фахових і закордонних виданнях, понад 25 навчально-методичних праць:

 • 1. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко та ін. // Х., 2016. – 24 с.
 • 2. Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби в системі післядипломної освіти» / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, випуск 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-130.
 • 3. М’які лікарські засоби : метод. рек. до виконання самостійної роботи // Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, О. Ф. Пімінов та ін. Х. : НФаУ, 2018. 24 с.
 • 4. Розгляд лікарських засобів нового покоління у позааудиторній самостійній роботі слухачів / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Нанотехнології у фармації та медицині : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 26.
 • 5. Завдання нового покоління як складова сучасного навчально-методичного комплексу з курсу «Фармацевтична технологія» / О. Лукиенко, Л. Шульга, С. Огарь, Н. Домар. Contemporary technologies in the educational process : Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 40 : Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. - P. 302-307. (ISBN 978-83-957298-7-4).
 • Викладає навчальну дисципліну «Фармакологія»

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

  2016 р. ТУ. Психологія професійної діяльності викладача вищої школи (ІПКСФ НФаУ, 1 місяць)

  2018 р. Підвищення кваліфікації за програмою Теорія та практика дистанційного навчання (НФаУ, 150 годин)

  2019 р. Тренінг.Емоційна компетентність як фактор успіху» (НФаУ, 30 годин)

  2020 р. Курс. «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ», 14 годин)

  Сфера наукових інтересів пов’язана з проблемою:

 • медико-біологічні та біофармацевтичні аспекти лікарських засобів;
 • актуальні питання розробки та застосування екстемпоральних ліків;
 • педагогічні інновації в освітньому процесі закладів вищої освіти.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0003-0392-6784

  E-mail: o.lukienko@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук, доцент  Bibliographic profile Research Gate

  Profile Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9553-814X


  ➥ Детальна інформація

  Рогожин Антон Вікторович

  Кандидат медичних наук, доцент

  Освіта

  2002-2008 рр. Харківський державний медичний університет, медичний факультет

  2008-2010 рр. Інтернатура. Харківський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7

  2010-2012 рр. Клінічна ординатура. Харківська медична академія післядипломної освіти

  2012-2015 рр. Аспірантура Харківська медична академія післядипломної освіти

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Прогнозування тяжкості перебігу та ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу легень в залежності від різних генотипів мікобактерій туберкульозу» (Спеціалізована Вчена рада Д 26.552.01 при Державній установі “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України”).

  Професійна кар’єра

  2010-2011 рр. Лікар-фтизіатр амбулаторного відділення. Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7 (м. Харків)

  2010 -2012 рр. Ординатор кафедри. Кафедра фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

  2012-2015 рр. Аспірант кафедри Кафедра фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

  2015- 2021 рр. Асистент кафедри. Кафедра фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини ХМАПО

  2021 – по теперішній час Доцент кафедри. Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології ХНУ ім. В.Н. Каразіна

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 97 наукових публікацій, з них 83 наукових та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 30 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 14 публікації в закордонних журналах (6 з них у виданнях, що індексуються у наукометрічній базі Scopus, англійскою мовою)

  Входить до редакційних колегій журналів: «Міжнародний медичний журнал»

  Викладає навчальні дисципліни: Фтизіатрія та пульмонологія

  Підвищення кваліфікації, зокрема по педіатрії за осанні 5 років:

  2017 р. ТУ Питання професійної педагогічної діяльності в закладах післядипломної освіти (ХМАПО, 78 год)

  2018 р. ТУ «Використання технології 3D візуалізації в безперервному професійному розвитку лікарів» (ХМАПО, 0,25 міс.)

  2020 р. ТУ «Актуальні питання клінічної фармакології внутрішньої та сімейної медицини»(0,5 міс) ХМАПО

  2020 р. ТУ Організація навчального процесу за технологією дистанційного навчання, (ХМАПО – 0,25 міс.)

  2020 р. Закордонне стажування Стажування на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща (онлайн)

  «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»

  Сертифікати:

 • лікар-фтизіатр вищої категорії (підтверджено у 2021 р.)
 • спеціалізація «Пульмонологія» (2017 р.)
 • Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

 • фтизіатрія;
 • пульмонологія;
 • внутрішня медицина;
 • імунологія;
 • молекулярна генетика.

 • Bibliographic profile Research Gate

  Profile Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9553-814X


  Асистен кафедри, лікар-педіатр 1 категрії


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID

  E-mail: m.sarkisian@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Саркісян Марина Олександрівна

  Асистен кафедри, лікар-педіатр 1 категрії

  Освіта

  2001-2007 рр. Харківський медичний інститут, педіатричний факультет

  2007-2009 рр. Інтернатура Харківська обласна клінічна лікарня №1; Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17

  Професійна кар’єра.

  2009-2014 рр. – Лікар-педіатр стаціонару . 17 міська клінічна лікарня (м. Харків)

  2014-2020 рр. – Лікар-педіатр поліклініки. Поліклініки "Мамин дом" (м. Харків)

  2019-2020 рр. – Асистент кафедри. Кафедра пропедевтики педіатрії №1 ХНМУ

  2020 рр.-по наступний час – Асистент кафедри Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ

  2021 рр.-по наступний час – Лікар-педіатр поліклініки МОЦ "Fortis" (м. Харків)

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 7 наукових публікацій, із яких методичні рекомендації, збірників те, матеріали науково-практичних конференції, збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів.

  Викладає навчальні дисципліни

 • Пропедевтика педіатрії
 • Практичний цикл "Догляд за дитиною"
 • Практичний цикл "Сестринська практика"
 • Підвищення кваліфікації, зокрема по педіатрії за останні 5 років:

  2021 р. ТУ "Імунопрофілактика в педіатрії"

  2021 р Онлан семінар "Сучасний менеджмент інфекцій"

  2021 р. Навчальний тренінг "Впровадження новітніх технологій діагностики та лікування поширених захворювань у практиці педіатра та сімейного лікаря"

  2021 р. Фахова школа "Практична педіатрія від А до Я"

  2021 р. Фахова школа "Школа гепатології від професора Щербиніної М.Б. Модуль 4. Синдром надлишкового бактеріального росту. Можливості діагностики та сучасні підходи до лікування."

  2021 р. Фахова школа "Академія сімейного лікаря."

  2021 р. Семінар "Автозапальні захворювання. Підвищення обізнаності."

  Підвищення кваліфікації, зокрема з педагогіки за останні 5 років:

  2021 р. Онлайн курс «Усе, що треба знати для забезпечення прав підлітків в Україні»

  2021 р. Онлайн курс «Недискримінаційний підхід у навчанні»

  2021 р. Онлайн курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»

  Сертифікати

 • лікар-педіатр першої категорії (підтверджен в 2017 р.)
 • спеціалізація «Дитяча гастроентерологія» (2018 р.)
 • Сфера науковий інтересів

 • вивчення респіраторних інфекцій в дитячому віці, спостереження та лікування дітей та підлітків з ковід інфекцією;
 • імунопрофілактика в педіатрії;
 • патологія кісткової системи у дитячому віці;
 • рання діагностика і профілактика хронічних соматичних захворювань;
 • дитяча гастроентерологія.

 • E-mail: m.sarkisian@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0002-0304-1209

  E-mail: v.feskov@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Феськов Володимир Михайлович

  Кандидат медичних наук

  Освіта

  1988-1994рр. Харківський медичний інститут, лікувальний факультет

  1994-1997 рр. Інтернатура Харківська міська клінічна лікарня №17

  2001-2004 рр. Аспірантура ІЗНХ АМНУ м. Харків

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Прогнозування розвитку поліорганної недостатності при хірургічному лікуванні механічної жовтяниці доброякісної етіології.» (Спеціалізована Вчена рада Д 64.600.01при Харківському державному медичному університеті, 2006 р.).

  Професійна кар’єра

  1997-2001 рр. Лікар-хірург стаціонару. 17 міська клінічна лікарня (м. Харків)

  2004-2017 рр. Лікар-хірург стаціонару. 17 міська клінічна лікарня (м. Харків)

  2017- по теперішній час. асистент кафедри. Кафедра хірургії№4 ХМНУ

  Науково-дослідницька діяльність

 • 1. Феськов В.М., Стоян А.О. Вивчення антибіотикорезистентності мікроорганізмів та сучасних шляхів її подолання в хірургії //Naukowy i innowacyjny potencjal prezentacji", listopada 2018 rok, Opole, Polska. С 106-108
 • 2. Shevchenko R.S., Shevchenko S.I., Priymenko D.S., Tsyganenko O.S., Feskov V.M. Comparative characteristics of treatment results using the offloading means in patients with purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome. //Wiadomości Lekarskie. 2021; VOLUME LXXIV, ISSUE 8, AUGUST 2021. Р 1891-93
 • Викладає навчальні дисципліни: Загальна хірургія

  Підвищення кваліфікації, зокрема по педіатрії за осанні 5 років:

  2020 р. ТУ «Діагностика гострих захворювань і травм живота на до госпітальному етапі» (78 годин) НМАПО

  2020 р. ТУ Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти (150годин) ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

  Сертифікати: лікар-хірург вищої категорії (підтверджено в 2020 р.)

  Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

 • Гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини;
 • Лікування синдрому діабетичної стопи.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0002-0304-1209

  E-mail: v.feskov@khimu.edu.ua


  кандидат медичних наук/PhD  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9732-5714

  E-mail: o.yurchenko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Юрченко Ольга Миколаївна

  кандидат медичних наук/PhD

  Освіта

  2007-2013 Вища освіта: спеціальність «лікувальна справа» Харківський національний університет В.Н.Каразіна, медичний факультет (з відзнакою)

  2009-2014 Друга вища освіта: спеціальність «правознавство» Харківський національний університет В.Н.Каразіна, юридичний факультет

  2013-2015 Післядипломна освіта: спеціальність «анестезіологія та інтенсивна терапія» Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

  2015-2020 Аспірантура. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

  2021 Післядипломна освіта : спеціальність «дерматовенерологія». Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра дерматовенерології та ВІЛ

  Захищені дисертації
  2020 - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (PhD) за спеціальністю 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія на тему «Вибір методу превентивної інтраопераційної анестезії вишкрібання порожнини матки»

  Професійна кар’єра

  2013-2015 – КЗОЗ «Харківська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова», відділення інтенсивної терапії, лікар-інтерн

  2014-2018 рр. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, асистент кафедр патологічної анатомії, анатомії людини, курс «human anatomy»

  2015-2021 – ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України», відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог

  2017- КЗОЗ «Харківська клінічна інфекційна лікарня», відділення інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог

  2014-2020 – Керівник практично-дослідного відділу міжнародного науково-дослідного проекту ранньої скрінінгової діагностики онкологічних захворювань «LUVEN»

  2020 – НАУ ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих систем та технологій, дисципліна «анатомія людини»

  2021- по теперішній час - приватна практика лікаря-дерматовенеролога, косметолога-естетиста

  2021-по теперішній час – приватна клініка, лікар- анестезіолог

  2021 по теперішній час – ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», кафедра професійно-орієнтованих дисциплін, асистент

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 17 наукових публікацій, із яких 2, статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus, 7 патентів України на корисну Модель, 5 галузевих впроваджень,

 • 1. Georgiyants M, Iakovlieva L, Kolesnyk G, Vysotska O, Yurchenko O. Economic effectiveness of different methods of anesthesia of curettage of uterine cavity. Georgian medical news. 2019; 2(287): 13-19. (включено до бази SCOPUS)
 • 2. Georgiyants M, Kolesnik G, Vysotska O, Yurchenko O. The influence of various methods of anesthesia on time of postoperative recovery of patients’ conciousness after curettage of uterine cavity. Weadomosci lekarskie. 2019; 3(72): 336-342. (включено до бази SCOPUS)
 • Соціальні ініціативи: Тренер міжнародного проекту за профілактики ВІЛ/СНІД «HIV/AIDS peer-education project»

  Викладає навчальні дисципліни:

 • Дерматовенерологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  2017 - «Сучасні питання клінічної гемостазіології» (0.5 міс.)

  2017 - «Невідкладна отоларингологічна допомога в практиці лікарів лікувального та педіатричного профілю» (1 міс.)

  Сертифікати

 • 2018 – англійська мова В2
 • 2021 - Лікар-анестезіолог другої кваліфікаційної категорії
 • Сфера науковий інтересів

 • Амбулаторна анестезіологія
 • Медичне право
 • Медична психологія
 • Естетична дерматологія
 • Тренінгова система формування загальних компетенцій студентів медиків, як майбутніх лікарів

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9732-5714

  E-mail: o.yurchenko@khimu.edu.ua


  Доктор медичних наук, професор  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-8194-4019

  Web of Science I-8962-2016

  E-mail: vitgarg@ukr.net


  ➥ Детальна інформація

  Гаргін Віталій Віталійович

  Доктор медичних наук, професор

  Освіта

  1988–1994 рр. Харківський медичний інститут, педіатричний факультет

  1994-1996 рр Магістратура. Харківський державний медичний університет

  1996-1999 рр. Аспірантура. Харківський національний медичний університет

  2003-2005 рр. Докторантура. Харківський національний медичний університет

  Захищені дисертації

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 2000 "Функціональна морфологія щитовидних залоз плодів та новонароджених від матерів з окремими видами екстрагенітальної патології, гестозом".
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 2007 «Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця»
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор більш 500 наукових публікацій, із яких 43 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus.

  Індекс Хірша за наукометричною базою Scopus – 8.

 • 1. Гаргін В.В., Алексеева В. В., Лупырь А. В., Юревич Н. О., Назарян Р. С., Чеверда В. М. Залежність щільності кісткової тканини верхньощелепного синусу від індексу маси тіла у жінок в період менопаузи // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 2 (68). – С. 20-26.
 • 2. V.V. Gargin, V. Alekseeva, A. Lupyr, N. Urevich. Significance of anatomical variations of maxillary sinus and ostiomeatal components complex in surgical treatment of sinusitis // Novosti khirurgii. - 2019. - 27 (2). – С. 168-176.
 • 3. Гаргін В.В., Бочарова Т.В., Bondarenko A.V., Pokhil S.I., Lytvynenko M.V. Anaplasmosis experimental immunodeficient state // Wiadomości Lekarskie. - 2019, tom LXXII, № 9 (2). – С. 1761-1764.
 • 4. Гаргін В.В., Бочарова Т.В., Pokhil S.I., Bondarenko A.V., Lepilina K.M., Lytvynenko M.V. Implementation and analysis of Babesia spp. immunoassay testing // Pol. Med. J. – 2020. – XLVIII (285). – Р. 170-173.
 • 5. Гаргін В.В., Nazarian R.S., Kryvenko L.S., Rarnaukh O. Application of estimated oral health indices in adolescents with tobacco addiction // Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego XLVIII(287). – Р. 35-39.
 • 6. Lytvynenko M., Zhelezniakova N., Narbutova T., Bocharova T., Gargin V. Cervical Transformation in Alcohol Abuse Patients // Georgian Medical News. - № 10 (271). – 2017. – P. 12-17.
 • 7. Lytvynenko M., Shkolnikov V., Bocharova T., Sychova L., Gargin V. Peculiarities of proliferative activity of cervical squamous cancer in HIV infection Georgian Medical News. - № 9 (270). – 2017. – P. 10-15.
 • 8. Kovach I., Kravchenko L., Khotimska Y., Nazaryan R., Gargin, V. Influence of ozone therapy on oral tissue in modeling of chronic recurrent aphthous stomatitis // Georgian medical news (264), 2017. – с. 115-119.
 • 9. Nazaryan, R.S., Kryvenko L.S.,Gargin V.V. The role of nitric oxide synthase in the modulation of the immune response in atopic disease // New Armenian Medical Journal 11(2), 2017. – с. 52-57.
 • 10. Avilova O., Shyian D., Marakushin D., Erokhina V., Gargin V. Ultrastructural changes in the organs of the immune system under the influence of xenobiotics // Georgian medical news (279), 2018. – . 132-137.
 • 11. Kovach I., Buniatian K., Makarevych A., Verbyts'ka A., Gargin V. Influence of tricalcium silicate on course of traumatic pulpitis // Georgian medical news (276), 2018. – с. 130-134.
 • 12. Avilova O., Marakushin D., Nakonechna O., Gargin V. Microscopic features of the spleen under the influence of laproxides // Georgian medical news (Issue), 2018. – с. 163-167.
 • 13. Alekseeva VV, Nechiporenko AS, Lupyr AV, Yurevych NO, Gargin VV. A METHOD OF COMPLEX EVALUATION OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF OSTIOMEATAL COMPLEX COMPONENTS, LOWER WALL OF MAXILLARY AND FRONTAL SINUSES. Wiad Lek. 2020;73(12 cz 1):2576-2580.
 • 14. Klyuchko KO, Gargin VV. Influence of neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(288):406-409.
 • 15. Nazaryan R, Kryvenko L, Zakut Y, Karnaukh O, Gargin V. Application of estimated oral health indices in adolescents with tobacco addiction. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(287):327-330.
 • Автор більш 20 патентів України серед яких:

 • 1. Патент України Кравченко Лариса Ігорівна (UA ); Ковач Ілона Василівна (UA ); Назарян Розана Степанівна (UA); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОЇ ТЕРАПІЇ АФТОЗНОГО СТОМАТИТУ 10.12.2019, 120435 a201700217
 • 2. Патент України Кривенко Людмила Станіславівна (UA ); Назарян Розана Степанівна (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ОЦІНКИ АКТИВНОСТІ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ АТОПІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ 12.02.2018 116178 a201700396
 • 3. Патент України Алєксєєва Вікторія Вікторівна (UA ); Степаненко Олександр Юрійович (UA ); Юревич Надія Олександрівна (UA ); Лупир Андрій Вікторович (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФОРМИ ХРОНІЧНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО РИНОСИНУСИТУ 25.03.2020 121082 a201810487
 • 4. Патент України Нечипоренко Аліна Сергіївна (UA ); Алєксєєва Вікторія Вікторівна (UA ); Коваленко Андрій Іванович (UA ); Решетнік Віктор Михайлович (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 20.05.2021 123720 a201910045
 • 5. Патент України Борзенко Ірина Борисівна (UA ); Паращук Юрій Степанович (UA ); Кондратова Ірина Юріївна (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ПАТОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СПІРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ДЕЦИДУАЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ ПЛАЦЕНТИ ВІД МАТЕРІВ, ВАГІТНІСТЬ ЯКИХ БУЛА УСКЛАДНЕНА ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ 10.12.2018 118231 a201702562
 • Науковий керівник захищених дисертацій:

 • Мирощниченко М.С. «Патологічна анатомія серця при затримці внутрішньоутробного розвитку» (2011)
 • Сакал В.В. «Оптимізація паталогоанатомічн ої діагностики гастроезофегеальн ої рефлексної хвороби» (2015)
 • Адексеева В.В. Індивідуальна анатомічна мінливість навколоносових пазух людини (2021)
 • Входить до редакційних колегій:

 • Journal of Morphological Sciences
 • Inter Collegas
 • «Медицина сьогодні та завтра»,
 • «Експериментальна та клінічна медицина»
 • Терапевтичний архів
 • Викладає навчальні дисципліни

 • Патоморфологія
 • Біопсійно-секційний курс
 • Клінічна патологія
 • Підручники написані за останні 2 роки:

 • Bodnar Ya, Romanyuk A., Voloshyn V. Gargin V.V. Essentials of Pathology Kharkiv, 2020, 219 p.
 • Боднар Я., Романюк А., Волошин В., Гаргін В.В.Патоморфологія. Загальга патоморфологія. Вінниця, Нова книга, 2020 – 248 С.
 • Боднар Я., Волошин В., Романюк А., Гаргін В.В.Патоморфологія. Спеціальна патоморфологія. Вінниця, Нова книга, 2021 – 528 С.
 • Отримання стипендій

 • У 1995 р. під час навчання в магістратурі за успіхи в навчанні та виконанні наукової роботи був відзначеним Стипендією Президента.
 • У 2002 р. за значні досягнення в галузі науки був відзначеним іменною стипендією Харківської обласної державної адміністрації імені І.І. Мечникова (з медицини і біології).
 • У 2002-2004 роках отримує стипендію Кабінету Міністрів України.
 • У 2003 році отримав премію Академії Медичних Наук за серію робіт щодо несприятливого впливу на фетальний організм несприятливих факторів.
 • У 2004 році визнано переможцем в номінації кращій молодий науковець Харківського обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена”.
 • Стажування

  Неодноразово проходив стажування за кордоном (Великобританія, Австрія, Швеція, Італія).

  Пройдено повний курс семінарів з Патології Австрійсько-американської фундації у м. Зальцбург (Австрія).

  Міжнародне стажування: «Pathology», The American-Austrian Foundation, Graz 01.02.2017 28.02.2017 180 Сертификат від 28.02.2011, Open Medical Institute, Graz

  Міжнародне стажування: «Pathology», The American-Austrian Foundation, Vienna 02.05.2018 29.05.2018 160 Сертификат від 29.05.2018, Open Medical Institute, Vienna

  Семінар "Systematic Reviews", Open Medical Institute, Zalcburg 24.02.2019 02.03.2019 50 Сертификат від 02.03.2019, Open Medical Institute, Zalcburg.

  "Leadership in healthcare", Open Medical Institute, Zalcburg 10.09.2017 16.09.2017 40 Сертификат від 16.09.2017, Open Medical Institute, Zalcburg.

  ТУ «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти», ХМАПО. 12.01.2021 26.01.2021 50 Посвідчення до диплому КБ №010228, ХМАПО.

  Міжнародне стажування: «Medical leadership», Children's Hospital of Philadelphia. 20.04.2021 22.04.2021 30 Сертификат від 22.04.2021, Children's Hospital of Philadelphia.

  Міжнародне стажування: «Medical leadership», Children's Hospital of Philadelphia 23.09.2020 24.09.2020 30 Сертификат від 24.09.2020, Children's Hospital of Philadelphia

  Підвищення кваліфікації з циклу

  Сертифікати
  Сфера науковий інтересів:
  Спрямованість наукових робіт:

 • серцево-судинна;
 • перинатальна патологія;
 • патологія шлунково-кишкового тракту;
 • ротової порожнини.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-8194-4019

  Web of Science I-8962-2016

  E-mail: vitgarg@ukr.net


  Оновлення

  Новини кафедри:

  HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
  Січень, 2022 | Кафедра

  Дорогі студенти ! Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем студента!

  Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем студента! Студентські роки є найбільш особливим та цікавим етапом формування особистості, світогляду, таланту, переконань та професійних ідеалів. Нехай вони будуть сповнені яскравих вражень і професійних знань. Ви частина нашого університету, ви примножуєте і збагачуєте найкращі традиції медичної освіти. Бажаємо вам здоров’я, успіхів у навчанні, щоб кожен день був сповнений нових прагнень і особистих перемог. Будьте креативними, будьте впевненими в собі, адже все залежить від вас, від вашої віри у те, що ви сьогодні робите! Ректорат ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет.

  HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
  Листопад, 2021 | Кафедра

  6 листопада студенти ХММУ відвідали Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології

  6 листопада студенти ХММУ відвідали Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала та долучилися до надання високоспеціалізованої медичної допомоги - трансплантації нирки 🏥 Операція виконувалсь колективом колективом відділення трансплантації нирки #2 на чолі з В. Л. Лисаченко та почесним гостем - В. П. Закордонцем, завідувачем відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. Трансплантація нирки є з одного боку найліпшим для пацієнта методом замісної ниркової терапії, а з іншого - потребує сумісної праці фахівців трансплантологів, нефрологів, урологів, судинних хірургів та анестезіологів. 🧑🏼‍⚕️ Виконувалсь родинна трансплантація нирки - батько став донором нирки для своєї доньки. Результат операції добрий - негайна функція нирки, тобто пересаджена нирка дала сечу одразу після під'єднання до судин донора. Студенти ХММУ мужньо вистояли тривалу, майже 3,5 години, операцію, отримали цінні знання й досвід з організації та проведення трансплантації нирки

  HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
  Вересень, 2022 | Кафедра

  30 вересня відбулось засідання Вченої ради

  30 вересня відбулось засідання Вченої ради з наступним порядком денним: 1. Звіт про роботу Приймальної комісії. Доповідач – Відповідальний секретар Приймальної комісії Цвях Софія Олександрівна; 2. Затвердження Плану роботи приймальної комісії на 2022 рік. Доповідач – Відповідальний секретар Приймальної комісії Цвях Софія Олександрівна; 3. Затвердження плану роботи відділу міжнародного співробітництва на 2021-2022 н.р.. Доповідач – провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва Цвях Софія Олександрівна; 4. Затвердження штатного розпису. Доповідач - головний бухгалтер університету Чегричко Інна Валеріївна. 5. З атвердження Положення про організацію освітнього процесу для навчання осіб з особливими потребами в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет». Доповідач в.о. керівника навчально-методичного відділу Гречана Наталія Сергіївна ; 6. Про затвердження “ Настанови щодо якості згідно вимог ISO 9001 ”. Доповідач - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти к.т.н. Гиря Марина Павлівна; 7. Про затвердження “ Політики у сфері якості ” . Доповідач - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти к.т.н. Гиря Марина Павлівна; 8. Поточні питання

  Зворотній зв'язок

  Контакти