back
Навчання Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін


Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина другого (магістерського) рівня з передбачених освітньо-професійною програмою клінічних дисциплін, як обов’язкових, так і курсів за вибором.

Навчально-виховний процес кафедри ґрунтується на принципах гуманізму, науковості та практичної спрямованості, які реалізуються шляхом: - проведення занять висококваліфікованими досвідченими лікарями, які є докторами та кандидатами медичних наук, професорами та доцентами; - наявності розгалуженої клінічної бази в державних, комунальних та приватних закладах охорони здоров’я різного профілю; - використання інноваційних освітніх технологій та сучасних технічних засобів навчання; - побудові навчального процесу на засадах доказової медицини, регулярному оновленні навчально-методичних матеріалів відповідно до новітніх досягнень медичної науки та техніки; - розвитку у майбутніх лікарів клінічного мислення, набуття спроможності не лише виявляти певні патологічні зміни при клінічному, лабораторному та інструментальному дослідженні пацієнта, але і визначати механізми їх розвитку, здійснювати обґрунтований вибір медичних втручань та належну їх реалізацію; - спрямованості навчання майбутніх лікарів на попередження та ранню діагностику захворювань та їх ускладнень, вчасне застосування відповідних медичних втручань; - залучення осіб, які навчаються до науково-дослідної роботи; - формування у майбутніх лікарів спроможності та потреби у подальшому безперервному професійному розвитку.

Кафедра проводить наукові дослідження щодо клінічних особливостей та патогенетичних механізмів захворювань сполучної тканини та скелетно- м’язової системи.

Перспективами подальшого розвитку кафедри є збільшення предметно- методичних груп з клінічних дисциплін та розширення мережі клінічних баз.
Інформація про науково-педагогічних працівників кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ПВНЗ «ХММУ»

Жеребкін Вадим Васильович

1. Харківський медичний інститут, 1992 р, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: Лікар

2. Терапія, Ревматологія

3. Кандидат медичних наук, наукова спеціальність: ревматологія; доцент кафедри артрології

4. Член асоціації ревматологів України

Основні наукові праці:

· Антитіла до anti-CCP, ревматоїдний фактор та маркери запалення, як основні діагностичні показники у хворих на ревматоїдний артрит/ В.М. Ждан, М.В. Ткаченко, М.Ю. Бабаніна, В.В. Жеребкін 1, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура// Світ медицини та біології. 2019. № 2 (68) - С. 44 - 48

DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-44-48

· 28758 Спосіб лікування остеоартрозу.16.10.2000. МПК: A61P 19/02, A61K 31/00 Автор: Жеребкін Вадим Васильович

31794 Спосіб лікування остеоартрозую 15.12.2000 МПК: A61P 19/02, A61K 31/00, A61H 39/00 Автори: Жеребкін Вадим Васильович, Піддубний Олександр Васильович, Березняков Ігор Генадійович

24269 Спосіб лікування болю в суглобах при остеоартрозі:. 07.07.1998 МПК: A61K 47/42, A61K 35/14 Автори: Жеребкін Вадим Васильович, Березняков Ігор Геннадійович

23572 Спосіб лікування хронічного подагричного поліартриту.02.06.1998 Автори: Жеребкін Вадим Васильович, Березняков Ігор Геннадійович МПК: A61H 39/00

· 21567 Спосіб лікування ревматоідного артриту. 06.01.1998

Автори: Жеребкін Вадим Васильович, Березняков Ігор Геннадійович

МПК: A61H 39/00

· 20645 Спосіб рефлексотерапевтичного лікування болю у суглобах при ревматоідному артриті. 05.08.1997 Автори: Жеребкін Вадим Васильович, Березняков Ігор Геннадійович МПК: A61H 39/00

Стецишин Роман Васильович

1.

Харківський медичний інститут, 1993 р, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: Лікар

2.

Урологія

Кандидат медичних наук, наукова спеціальність: Урологія; Доктор наук за спеціальністю: Урологія; Професор кафедри кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології.

4.

Основні наукові праці:

· LesovyiV. М., Stetsyshyn, R. V., & Shchukin, D. V. (2018). Порівняння методів контактної уретеролітотрипсії при лікуванні уретеролітіазу. Клінічна хірургія, 85(7), 71-74. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.07.71;

· Stetsyshyn R.V. , Schukin D., Tsyganenko O., Danylchenko S. Contact ultrasound lithotripsy during ureterolithiasis therapy an analysis of late postoperative complication Georgian medical news. - 2018. - № 9 (282).-25-30

· Shevchenko S.I. Petrenko S.I. Stetsyshyn R.V. Dynamics of indices of oxidative stress in patients who underwent thyroid gland operation depending on its functional activity Georgian medical news. - 2019. - № 2 (287). - Р.87-90;

Щукін Дмитро Володимирович

1.

Диплом спеціаліста, Ворошиловградський медичний інститут, рік закінчення 1992, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: Лікар

2.

Урологія

3.

Кандидат медичних наук, наукова спеціальність: Променева діагностика та променева терапія;

Доктор наук за спеціальністю: Урологія;

Професор кафедри урології, нефрології та андрології

5.

Членство у професійних асоціаціях:

Член Асоціації урологів України;

Член Асоціації онко-урологів України, член European Assotiation of Urology

Член Societe International dUrology

Основні наукові праці:

· Актуальні питання сучасної медицини (Полтава) - 2020р.

· Лісовий В.М., Хареба Г.Г., Щукін Д.В., Поляков М.М. «Использование интракорпоральной гипотермической перфузии при удалении опухоли единственной почки с распространением в основную почечную вену» Урологія. 2020; 1 с.57-62

· Лісовий В.М., Хареба Г.Г., Щукін Д.В. «Результати органозберігаючої хірургії мультифокальних пухлин нирок» ScienceRise. 2020; 3(36) с. 44-49

· «Повторный уретерокаликоанастомоз у пациентки с единственной почкой» East European Scientific Journal (Польша). - 2020. 13-16

· «Reconstruction of the upper third of the ureter with a tubularized pelvis flap in difficult clinical situations» Georgian medical news. 2020. - №2 р.23-26

· «Ureterocalicostomy for reconstruction of the upper urinary tract» Georgian medical news - 2020 11-14

· Виконує наукову работу у рамках НДР кафедри урології, нефрології та андрології ім. професора А.Г. Подрєза за темою: "Дослідження впливу тазових венозних аномалій на чоловчіе здоров'я та їх корекція задля відновлення статевої та репродуктивної функції"

Лазирський Вячеслав Олексійович

1.

Харківський державний медичний університет, 1996 р, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: Лікар

Українська інженерно-педагогична академія, Рік закінчення - 2020, Спеціальність: освітні педагогичні науки, кваліфікація: педагогичний та науково-педагогичний працівник закладів освіти

2.

Хірургія

3.

Кандидат медичних наук за спеціальністю: Хірургія;

Доктор наук за спеціальністю: Хірургія;

Професор кафедри

4.

Основні наукові праці:

· Лазирский В.А. Применение илеоцекальной гастропластики в эксперименте / В.А. Лазирский // Клінічна хірургія - 2015 № 10 (878). - С. 73 - 76. ;

· Лазирский В.А. Результаты гастропластики с использованием илеоцекального сегмента кишечника после комбинированной гастрэктомии / В.А. Лазирский // Клінічна хірургія - 2015 № 11 (879). - С. 13 - 16. ;

· Лазирский В.А. Морфологическое состояние илеоцекального сегмента кишечника после гастропластики в эксперименте. / В.А. Лазирский // Клінічна хірургія - 2015. - №11.2. (889). - С. 19-21. ;

· Лазирський В.О. Результати оперативного лікування хворих з приводу ускладненого місцево-поширеного раку шлунка. / В.О. Лазирський // Клінічна хірургія - 2017. - № 9. (905). - С. 24-27. ;

· Lazirsky V.A. Results of surgical treatment of patients with complications of locally advanced stomach cancer / V.V. Boyko, A.O. Syrovaya, V.A. Lazirsky, V.V. Makarov, V.A. Makarov, D.O. Yevtushenko, O.S. Kalinenko // Der Pharmacia Lettre. - 2017. - № 9. - P. 14-17. ;

· Лазирский В.А. Использование илеоцекального сегмента кишечника на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии / В.В. Бойко, С.А. Савви, В.А. Лазирский, В.Н. Лыхман // Міжнародний медичний журнал. - 2014. - Том 20, - №2(78). - С. 38- 45. ;

· Лазирский В.А. Гастропластика илеоцекальным сегментом кишечника в эксперементе / В.А. Лазирский, В.Н. Лыхман // Харківська хірургічна школа. - 2015. - №3 (72). - С. 113 - 116. ;

· Лазирский В.А. Формирование «искусственного желудка» после гастрэктомии. (обзор литературы) / В.А. Лазирский // Міжнародний медичний журнал. - 2015. - Том 21, - №4(84). - С. 32 - 36.2. ;

· Лазирский В.А. Морфологические изменения в илеоцекальном сегменте кишечника после гастропластики в эксперименте. / В.А. Лазирский // Медицина сьогодні і завтра - 2015. - № 2 (67). - С. 10 - 13.;

· Лазирский В.А. Формирование артефициального желудка в эксперименте. / В.А. Лазирский // Експериментальна та клінічна медицина - 2015. - № 3 (68). - С. 20 - 25. ;

· Лазирский В.А. Хирургическое лечение местно-распространенного рака желудка, осложненного острым желудочным кровотечением / В.А. Лазирский // Харківська хірургічна школа. - 2016. - №2. - С. 95 - 98. ;

· Лазирский В.А. Формирование артефициального желудка на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии /В.А. Лазирский // Харківська хірургічна школа. - 2017. - №2. - С. 111 - 121.

· Лазирський В.О. Хірургічна тактика лікування хворих на ускладнений місцево розповсюджений рак шлунку / В.О. Лазирський // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2017. - № 5 (7). - С. 82 - 86. ;

· Лазирский В.А. Клинический случай лечения сегментарного мезентериального тромбоза с картиной острого желудочно-кишечного кровотечения. / В.В. Бойко, В.В. Макаров, В.А. Лазирский, И.А. Биленко, Д.Ю. Гуляева // Український журнал хірургії. - 2018. - №1 (36). - С. 92 - 95. ;

· Lazirskiy V.A. Features tryptophan metabolism in patients with stomach cancer and its predictive value for the choice of method surgical treatment / V.I. Zhukov, V.V. Boyko, I.N. Vasileva, P.N. Zamyatin, V.A. Lazirskiy // Spatial aspects of socio-economic systems development: the economy, education, and health care. - Opole: Publishing House WSZiA. - 2015. - P. 252-258.

Товажнянська Віра Дмитрівна

1.

Харківський національний медичний університет, рік закінчення 2013, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: Лікар

2.

Патологічна анатомія, Лікар-патологоанатом в ХОР ОМКЦУН ім. В.І. Шаповала

3.

Асистент кафедри

4.

Членство у професійних асоціаціях: Всеукраїнська асоціація патологоанатомів

Основні наукові праці:

· Товажнянская В.Д., Щукин Д.В., Яковцова И.И., Лесовой В.Н., Данилюк С.В., Бабич М.Н. Демченко В.Н. Иммуногистохимические особенности почечно-клеточного рака с внутривенозной инвазией. Патологія. 2015;1 (33):65-69

· Товажнянская В.Д., Щукин Д.В., Лесовой В.Н., Яковцова И.И., Данилюк С.В., Бабич М.Н. Активность матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9) при внутривенозном распространении почечно-клеточного рака. Вісник проблем біології та медицини. 2015;2(1); 283-289

· Melekhovets Oksana K., Tovazhnyanska Vira D., Yakovtsova Iryna I. Effects of diabetes mellitus on reparative osteogenesis. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 9 cz II: 1723-27

· Vira Tovazhnianska. Effect of mothers' infection with Staphylococcus aureus on morpho-functional state of offsprings' adrenal cortex (Experimental research). The Pharma Innovation Journal, 2017;6(4):107-110.

· Товажнянская В.Д., Сорокина И.В. Влияние материнской инфекции на морфо-функциональное состояние коры надпочечников недоношенных плодов. ScienceRise, 2017; 6(14):28-32.

· Товажнянская В.Д., Сорокина И.В. Влияние материнской инфекции на морфо-функциональное состояние коры надпочечников доношенных плодов. East European Science Journal. 2017;6(22):46-52.

· Ivan I. Topchii, Alexander N. Kirienko, Denis A. Kirienko, Iryna I. Yakovtsova, Alla A. Gavriluk, Svitlana V. Danyliuk, Igor V. Ivakhno, Vira D. Tovazhnianska. Features of endothelium morphological structure in kidney vessels, coronary arteries and aorta during chronic kidney disease. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 7:1269-74

Жемела Ольга Дмитрівна

1. Харківський Національний медичний університет, 2009 р, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: Лікар

2. Терапія

3. Кандидат медичних наук за спеціальністю: Патологічна фізіологія

4. Членство у професійних асоціаціях: Українське фізіологічне товариство

Основні наукові праці:

· Стан антиоксидантного гомеостазу у щурів з алергічним дерматитом. Березнякова А.І., Жемела О.Д., Черемісіна В.Ф. // Актуальні проблеми сучасної медицини: - Том 16, випуск 1(53) С. 181 - 183

· Стан вільнорадикальних процесів та системи антиоксидантного захисту сполучної тканини пародонта у кролів при гідрокортизоновому пародонтиті. Черемісіна В. Ф., Жемела О.Д. Гученко Г.П. // Актуальні проблеми сучасної медицини: - Том 16, випуск 3(63) С. 190 - 193

· Показники функціонального стану шкіри у щурів при нанесенні гелю «Лізостом». (Functional indices of skin in rats with applying the gel "Lizostom"),Кавушевська Н.С., Березнякова А.ІІ., Жемела О.Д. // Journal of Education, Health and Sport, 2016; 6(9): 917-921.

· Вплив гелю «Лізостом» на судинно - тромбоцитарний гемостаз. (Influence of gel "Lizoston" on vascular - platelet hemostasis.)Кавушевська Н.С., Березнякова А.ІІ., Жемела О.Д. // Journal of Education, Health and Sport, 2016; 6(10): 415-422.

Кисиленко Катерина Володимирівна

1.

Харківський національний медичний університет, рік закінчення 2010, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: Лікар

Українська інженерно-педагогична академія, Рік закінчення 2021, Спеціальність: освітні, педагогичні науки, Кваліфікація: педагогичний та науково-педагогичний працівник закладів освіти;

2.

Терапія

3.

Асистент

4.

Членство у професійних асоціаціях:

· Асоціація превентивної та антитейджингової медицини

· ГО "Асоціація лікарів амбулаторної медицини"

· Член Європейського респіраторного товариства

· Член асоціації лікарів-інтерністів України

Основні наукові праці:

· T. Ashcheulova, G. Demydenko, T. Ambrosova, K. Kysylenko, N. Gerasimchuk, O. Kochubiei. Carbohydrate and lipid disorders and adipokines levels in relation to nutritional status in hypertensive patients // Revista Mexicana de Cardiología, 2018. - Vol. 29 (2). - P.74-82,

· О.М. Ковальова, Т.В. Ащеулова, К.В. Кисиленко. Дисліпідемія та вміст інтерлейкіну-22 у плазмі крові хворих на гіпертонічну хворобу з супутніми надлишковою масою тіла або ожирінням // Львівський клінічний вісник, 2017. - № 4. - С. 8-14,

· Кисиленко К.В. Взаимосвязь уровня интерлейкина−22 с развитием ожирения у пациентов с гипертонической болезнью // Международный медицинский журнал, 2018. - № 1. - С. 29-32,

· K. Kysylenko, O. Kovalyova. The relations between proinflammatory and atherogenic markers and vessels remodeling in patients with hypertensive disease // Inter Collegas, 2018. - Vol. 5. - №3. Р. 111-116,

· О.М. Ковальова, Т.В. Ащеулова, К.В. Кисиленко. Інтерлейкін-22 у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням // Вісник проблем біології і медицини, 2017, Вип. 4, том 1 (139). - С. 161-167

· К.В. Кисиленко, О.М. Ковальова. Постпрандіальна дисліпідемія у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням // Медицина сьогодні і завтра, 2018. - № 3 (80). - С. 28-32,

· K. Kysylenko, O. Kovalyova. Interleukin-22 level and vascular remodeling in patients with hypertension in associated with abdominal obesity // Biological Markers and Guided Therapy, 2019. - Vol. 6. - № 1. Р. 63-68;


Чайка Христина

1. Харківський національний медичний університет, рік закінчення 2014, спеціальність: Педіатрія, кваліфікація: Лікар;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, рік закінчення 2018, спеціальність: Право, кваліфікація: Юрист

2. Педіатр

3. Асистент

4. Членство у професійних асоціаціях:

Виконавча директорка Україно-Німецької медичної асоціації

Дійсний член асоціації педіатрів України

Дійсний член Східно- Української асоціації педіатрів

Основні наукові праці:

· The status of the C3 and C4 fractions of the complement system in children with Henoch-Schönlein purpura , Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics, 4/2019 vol.94 DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2019.88039 Data publikacji online: 2019/08/30.

· Chaika K. Proinflammatory cytokines Il-8 and TNFα with Henoch-Schonlein purpura in children / Kh. Chaika, N. Makieieva // Inter collegas. - 2019. - № 4 (6). - Р 132-136.

· Serum Levels of Monocyte Chemotactic Protein-1 and Nitrogen Oxide Metabolites in Henoch-Schönlein Purpura Indicate the Development of Renal Syndrome, Indian J Pediatr . 2020 Apr 27. doi: 10.1007/s12098-020-03300-4. Nataliia Makieieva 1, Yuriy Odynets, Mariia Yavorovych, Oksana Afanasieva, Khrystyna Chaika, Dmytro Butov SCOPUS

· Український журнал медицини, біології та спорту, том 4, №6(22) від 12.09.2019р. Макєєва Н.І., Чайка Х. Стан системи комплементу при геморагічному васкуліті у дітей

· Применение сульфасалазина в лечении иммуноглобулин А (IgA)васкулита в педиатрической практике, Н.И. Макеева, Ю.В. Одинец, И.Н. Поддубная, К. Чайка, Modern Pediatrics.Ukraine.2020.1(105):6669; doi 10.15574/SP.2020.105.66


Ехаб Нафа Дахе

ЕХАБ НАФА ДАХЕ


Лікар за спеціальністю хірургія, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплінОсвіта

 • 2010-2016 рр. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Спеціальність «Лікувальна справа» здобув кваліфікацію «лікар»;
 • 2016-2018 рр. – Харківській медичній академії післядипломної освіти. Клінічна ординатура за спеціальністю «хірургія»;
 • 2019-2020 рр. – Харківській медичній академії післядипломної освіти. Лікар-спеціаліст за спеціальністю хірургія.

 • Професійна кар’єра

 • 2016–2018 рр. – ординатор за спеціальністю «хірургія» у КНП "Міська клінічна лікарня №2 імені проф. О.О. Шалімова" ХМР;
 • 2017–2018 рр. – ординатор за спеціальністю «серцева хірургія та серцево-судинна хірургія» Харківський науково-дослідний інститут загальної та невідкладної хірургії;
 • 2018–2019 рр. – асистент кафедри сімейної медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • 2019–2020 рр. – курсант за спеціальністю «хірургія» у КНП "Міська клінічна лікарня №2 імені проф. О.О. Шалімова" ХМР;
 • 2019–2020 рр. – викладач кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ
 • з 01.09.2020 р. – асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».

 • Викладає навчальні дисципліни


  «Анатомія людини»;


  «Загальна хірургія».

  Почесні звання і нагороди
  Подяка за активну участь у науковому та громадському житті медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

  Диплом ІІІ ступеня за зроблену доповідь на міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» 2013 року від Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

  Диплом І ступеня за зроблену доповідь на XI Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» 2014 року від Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;


  Диплом І ступеня за зроблену доповідь на міжвузівській конференції студентів та молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» Харківського національного медичного університету 2015 року.
  Сертифікати


 • Certificate participated in the 1st annual medical conference «The beauty of medicine», 2013;
 • Сертифікат за участь у роботі міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», 2013;
 • Сертифікат за участь у роботі XI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», 2014;
 • Сертифікат за участь у роботі XIІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», 2015;
 • Сертифікат за участь у міжвузівській конференції студентів та молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» Харківського національного медичного університету, 2015;
 • Сертифікат за участь та за кращу презентацію у міжвузівській конференції студентів та молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» Харківського національного медичного університету 2015;
 • Certificate for actively participated in VII JOINT UKRAININAN-POLISH FORUM OF CARDIOVASCULAR SURGEONS, 2017;
 • Сертифікат за участь у роботі XIV Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців «Актуальні питання сучасної медицини», 2017;
 • Certificate of examination for emergency medicine and ATLS – ACLS – BLS “ IRAQ BAGHDAD”,Certificate of Participation for emergency medicine and ATLS – ACLS – BLS “IRAQ BAGHDAD”, 2017.

 • Сфера наукових інтересів

 • організація навчально-творчої діяльності студентів;
 • професійна підготовка майбутніх фахівців;
 • сталий розвиток, сталий розвиток соціальних груп;
 • здоров’язбереження та здоров’язміцнення населення;
 • загальна хірургія
 • дитяча кардіохірургія

 • Email : ehabdahe@icloud.com


  Phone No: +380937074802