back
Навчання Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін

Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина другого (магістерського) рівня з передбачених освітньо-професійною програмою клінічних дисциплін, як обов’язкових, так і курсів за вибором.


Навчально-виховний процес кафедри ґрунтується на принципах гуманізму, науковості та практичної спрямованості, які реалізуються шляхом:

 • проведення занять висококваліфікованими досвідченими лікарями, які є докторами та кандидатами медичних наук, професорами та доцентами;
 • наявності розгалуженої клінічної бази в державних, комунальних та приватних закладах охорони здоров’я різного профілю;
 • використання інноваційних освітніх технологій та сучасних технічних засобів навчання;
 • побудові навчального процесу на засадах доказової медицини, регулярному оновленні навчально-методичних матеріалів відповідно до новітніх досягнень медичної науки та техніки;
 • розвитку у майбутніх лікарів клінічного мислення, набуття спроможності не лише виявляти певні патологічні зміни при клінічному, лабораторному та інструментальному дослідженні пацієнта, але і визначати механізми їх розвитку, здійснювати обґрунтований вибір медичних втручань та належну їх реалізацію;
 • спрямованості навчання майбутніх лікарів на попередження та ранню діагностику захворювань та їх ускладнень, вчасне застосування відповідних медичних втручань;
 • залучення осіб, які навчаються до науково-дослідної роботи;
 • формування у майбутніх лікарів спроможності та потреби у подальшому безперервному професійному розвитку.

 • Кафедра проводить наукові дослідження щодо клінічних особливостей та патогенетичних механізмів захворювань сполучної тканини та скелетно- м’язової системи.


  Перспективами подальшого розвитку кафедри є збільшення предметно- методичних груп з клінічних дисциплін та розширення мережі клінічних баз.