back
Навчання Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін

Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін

 • Методичне забезпечення кафедри на Google Диску

 • Графік консультацій і відпрацювань пропущених занять на кафедрі професійно-орієнтованих дисциплін у весняному семестрі 2023/2024 н.р.  Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін

  Про кафедру

  Кафедра професійно-орієнтованих дисциплін, як структурний підрозділ ПВНЗ «ХММУ», сформована наказом ректора в 2020 р., здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня з передбачених освітньо-професійною програмою клінічних дисциплін, як обов’язкових, так і курсів за вибором.

  Кадровий потенціал

  В структурному підрозділі викладають клінічні дисципліни 25 осіб, зокрема 7 докторів наук, 5 професорів, 11 доцентів, 9 асистентів.

  19 осіб мають сертифікат, підтверджуючий рівень знання іноземної мови на рівні В2 (англійська), .

  Місія, стратегічні цілі підготовки на кафедрі

  Здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок з метою формування конкурентоспроможного магістра медицини міжнародного рівня базується на новітніх досягненнях медичної науки, принципах сучасного процесу професійної освіти з урахуванням особливостей актуального стану та сучасних стандартів вищої освіти та системи охорони здоров'я.

  Основна задача освітньо-професійної підготовки на кафедрі

  Підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі медицини, здатних:

  Ø здійснювати професійну діяльність на основі оволодіння комплексом компетенцій;

  Ø вирішувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у галузі охорони здоров'я, зокрема з профілактики, діагностики та лікування нозологічних форм на індивідуальному або громадському рівнях, які засновані на знаннях про морфо-функціональний стан органів та систем організму;

  Ø здійснювати оцінку впливу екосистеми на стан здоров'я населення;

  Ø планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря на основі дисциплін фахової підготовки.

  Характеристики навчання на кафедрі

  Інтегроване навчання, компетентносте навчання, студентоцентроване навчання, особистісно-орієнтоване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, безпосередньо через виробничу та лікарську практику відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти кваліфікаційного рівня магістра.

  Кафедра здійснує підготовку конкурентоспроможних фахівців у галузі медицини, здатних:

  Здійснювати професійну діяльність

  Вирішувати складні спеціалізовані завдання та проблеми

  Здійснювати оцінку впливу екосистеми на стан здоров'я населення

  планувати та реалізовувати адекватну професійну діяльність лікаря

  Напрями щодо забезпечення підвищення якості освітньої діяльності на кафедрі:

  1. Культивування академічної культури і доброчесності, шляхом впровадження в дію «Кодексу академічної етики», яким мають бути обумовлені правила поведінки, навчання студентів та роботи викладачів кафедри.

  2. Розширення мережі клінічних баз.

  3. Використання творчого потенціалу студентів і залучення їх до участі в студентському науковому товаристві.

  Докладніше...
  Чому ми навчаемо?

  Навчальні дисципліни:

 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Радіологія
 • Фармакологія
 • Пропедевтика педіатрії
 • Педіатрія
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Загальна хірургія
 • Хірургія
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Внутрішня медицина (у тому числі ендокринологія)
 • Внутрішня медицина у тому числі медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби.
 • Акушерство та гінекологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Судова медицина. Медичне правознавство.
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина.
 • Інфекційні хвороби
 • Онкологія та радіаційна медицина
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Екстрена та невідкладна медицична допомога
 • Хірургія, в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Травматологія і ортопедія
 • Основи клінічного мислення
 • Основи клінічної патології
 • Клінічна паразитологія та тропічна медицина
 • Сучасні алгоритми діагностики і лікування в загальноклінічній практиці
 • Біопсійно-секційний цикл
 • Симптоми та синдроми в практиці педіатра

 • Медичний факультет

  Склад кафедри:

  Кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія», 2000 рік, доцент кафедри артрології, 2006 рік.


  Профіль у Google Академії


  Профіль ORCID ID: 0000-0001-7025-9462


  ➥ Детальна інформація

  Жеребкін Вадим Васильович

  Кандидат медичних наук за спеціальністю «Ревматологія», 2000 рік, доцент кафедри артрології, 2006 рік.

  Освіта:

  1992 рік – Харківський медичний інститут спеціальність «Лікувальна справа»

  1994 рік - Харківський інститут удосконалення лікарів інтернатура «Терапія»

  1995 рік - Харківський інститут удосконалення лікарів магістратура «Терапія»

  1998 рік - Харківська медична академія післядипломної освіти аспірантура «Терапія»

  Лікарські спеціальності:
  «Токсикологія» - сертифікат лікаря-спеціаліста, «Терапія» - вища кваліфікаційна категорія, «Ревматологія» - вища кваліфікаційна категорія.

  Професійна кар’єра:

  2000 – 2004 роки - Харківська медична академія післядипломної освіти – асистент кафедри медицини невідкладних станів, медицини катастроф та військової медицини

  2005 – 2020 роки - Харківська медична академія післядипломної освіти – доцент кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології

  з 2020 року – доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ПВНЗ «ХММУ»

  з 2005 року – консультант-терапевт відділу комісійних експертиз Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи

  Наукова діяльність:

 • 1. Антитіла до anti-CCP, ревматоїдний фактор та маркери запалення, як основні діагностичні показники у хворих на ревматоїдний артрит/ В.М. Ждан, М.В. Ткаченко, М.Ю. Бабаніна, В.В. Жеребкін, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура// Світ медицини та біології. 2019. № 2 (68) – С. 44 – 48 DOI 10.26724/2079-8334-2019-2-68-44-48
 • 2. Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти. /О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, О. А. Цодікова, М. П. Гиря, І. А. Соболєва, І. О. Вороньжев, З. В. Єлоєва, О. І. Сергієнко, О. М. Касьянова, В. В. Жеребкін. //Медична освіта. 2018. № 2 - С. 96-101 DOI 10.11603/me.2414-5998.2018.2.8968
 • 3. Вплив новітніх інтерактивних технологій на безперервний професійний розвиток лікарів/ О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, М. П. Гиря, Ю. А. Коломійченко, М. О. Голяніщев, В. В. Жеребкін, І. А. Соболєва, З. В. Єлоєва, О. А. Цодікова, І. О. Вороньжев, О. І. Сергієнко// Медична освіта. 2019. № 3 (додаток) – С 59 – 62
 • 4. Розвиток клінічного мислення в сучасній парадигмі підготовки майбутніх лікарів/ Ж.В. Давидова, В.В. Жеребкін, Д.М. Шиян// Інноваційна педагогіка, 2021; вип. 37. С:345 – 348.
 • 5. Жеребкін В.В., Шиян Д.М., Борзенкова І.В., Ткаченко П.В. / Особливості морфологічних змін суглобових тканин при судинних захворюваннях нижніх кінцівок. // // Morphologia • 2021 • Том 15 • No 3, С 84 – 88 DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.3.84-88
 • 6. Shiyan D.M., Tsodicova O.A., Davydova Z.V., Gyrya M.P., Zherebkin V.V. / Experience in introducing interdisciplinary pedagogical integration in international medical university // Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») No 7(12) 2022 С 649 – 656 https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-649- 656
 • 7. Жеребкін В.В., Шиян Д.М., Борзенкова І.В., Ткаченко П.В. / Механізми морфогенезу крайового остеофітозу при остеоартрозі. // Morphologia • 2022 • Том 16 • No 3, С 143 – 147 DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2022.3.143-147
 • Викладає навчальні дисципліни:

 • Пропедевтика внутрішньої медицини;
 • Внутрішня медицина
 • Основи клінічного мислення;
 • Основи доказової медицини
 • Стажування: Вища школа міжнародних відносин та соціальної комунікації «Розвиток якості освіти у вищий школі в ЕС – польський досвід», з 01.06.2020р. по 12.08.2020р. (180 годин)

  Підвищення кваліфікації:

  «Безперервний професійний розвиток згідно наказу МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 р. за № 293/33264.

  В 2020 році – 120 балів БПР:

 • посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому УВ № 948801 Цикл тематичного удосконалення "Оптимізація використання ресурсів лікувально- профілактичних закладів з метою підвищення якості медичного забезпечення" ХМАПО з 10.11.2020 по 24.11.2020 – 50 балів БПР;
 • посвідчення про проходження підвищення кваліфікації до диплому УВ № 948801 Цикл тематичного удосконалення "Діагностика станів сп’яніння" ХМАПО з 07.12.2020 по 21.12.2020 – 50 балів БПР;
 • 20 AMA PRA Category 1 Credit(s) in 2020 - Сontinuing medical education Medscape, LLC is jointly accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) – 20 балів БПР.

 • В 2021 році – 61 бал БПР:
 • Усна доповідь на Міжнародній студентській міждисциплінарній науково-практичній internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії «Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект» 14.10.2021 – 30 балів БПР
 • Усна доповідь на П’ятій Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» 21.10.20212 – 30 балів БПР 1 AMA PRA Category 1 Credit(s) in 2021 - Сontinuing medical education Medscape, LLC is jointly accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) – 1 бал БПР

 • В 2022 році: - 60,75 балів БПР:
 • - Усна доповідь на Міжнародній студентській міждисциплінарній науково-практичній internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії «Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект» 14.10.2022 – 30 балів БПР
 • - Усна доповідь на ШОСТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МОРФОЛОГІЇ» 10.11.2022 – 30 балів БПР

  0,75 AMA PRA Category 1 Credit(s) in 2022 - Сontinuing medical education Medscape, LLC is jointly accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) – 0,75 балів БПР»

 • Профіль ORCID: 0000-0001-7025-9462


  Доктор медичних наук, професор


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9333-7048

  E-mail: o.codikova@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Цодікова Ольга Анатоліївна

  Доктор медичних наук, професор

  Освіта

  1976-1982 рр. Харківський медичний інститут, педіатричний факультет (з відзнакою)

  1982-1983 рр. Інтернатура. Харківська обласна клінічна лікарня

  1987-1989 рр. Клінічна ординатура. Український інститут удосконалення лікарів, кафедра педіатрії №1

  1989-1992 рр. Аспірантура. Український інститут удосконалення лікарів, кафедра педіатрії №1

  2002-2005 рр. Докторантура. Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО)

  2006-2008 рр. Друга вища освіта, факультет менеджменту в охороні здоров’я Харківська медична академія післядипломної освіти

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Дискинетические расстройства при аномалиях развития желчного пузыря у детей и методы их коррекции» (Спеціалізована Вчена рада К 074.25.03 при Харківському інституті удосконалення лікарів, 1992 р.).

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Оптимізація системи діагностики , прогнозування та корекції порушень адаптаційних можливостей у дітей з урахуванням стану резистентності організму» (Спеціалізована Вчена рада Д 26.553.01 при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, 2006 р.).

  Професійна кар’єра

  1983-1987 рр. Лікар-педіатр стаціонару. 17 міська клінічна лікарня (м. Харків)

  1992 -2000 рр. Асистент кафедри. Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО

  2000-20006 рр. Доцент кафедри. Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО

  2006- 2021 рр. Завідувачка кафедри. Кафедра поліклінічної педіатрії ХМАПО

  2015 – 2021 рр. Декан факультету загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2021 – по теперішній час Завідувачка кафедри професійно-орієнтованих дисциплін Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність

  Автор понад 200 наукових публікацій, із яких 4 колективні монографії, в співавторстві Національний підручник «Педіатрія», 6 довідників, 4 методичні рекомендації МОЗ України, 9 Патентів України на корисну модель, 7 Авторських свідоцтв, 9 галузевих впроваджень, 13 статей у виданнях інших держав, 4 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus):

  1. Цодікова О.А., Зосімов А.М. Саногенетичне обґрунтування технології лікування PILER-світлом дітей з частими респіраторними захворюваннями (системний аналіз)// Фізіол. журнал. – 2007, Том 53. №2. С. 56-64.

  2. An open-label, multicentre, randomized comparative study of efficacy, safety and tolerability of the 5 plant - extract BNO 1012 in the Delayed Antibiotic Prescription Method in children, aged 6 to 11 years with acute viral an / Василий Иванович Попович, Галина В. Бекетова, Ивана В. Кошель, Ольга А. Цодикова, Татьяна А. Крючко, Александр Е. Абатуров, Людмила И. Вакуленко // «American Journal of Otolaryngology-Head and Neck Medicine and Surgery» Volume 41, Issue 5 , September–October 2020, 102564

  3. Морфохронограммная оценка клинической эффективности комплексной терапии больных псориазом в стационарной и прогрессирующей стадиях / Халед Махмуд Иннаб Марва, Н. В. Демихова, С. П. Шкляр, Т. В. Фролова, Е. Н. Гортинская, О. А. Цодикова // Azerbaijan Medical Journal. – 2021. – № 1. – С. 92–101. – DOI: 10.34921/amj.2021.1.012.

  4. Problematic Issues of Insulin Resistance in Adolescencent Girls with Body Mass Index Disorders /О.Tsodikova O., К. Harbar // Педиатрия. Восточная Европа. 2021 - №4 (9). – С 570-579.

  Підготовила 3 кандидати медичних наук :

  1. Гарбар К.Б., "Особливості формування здоров’я підлітків - мешканців великого промислового міста України: медичні та соціальні аспекти" (Шифр 14.01.10 – педіатрія), 2014 р.

  2. Крилова О.Б. «Клініко-метаболічні та гормональні фактори формування здоров’я дівчаток підліткового віку залежно від маси тіла» (Шифр 14.01.10 – педіатрія), 2016 р.

  3. Барчан Ганна Сергіївна «Оптимізація прогнозування перебігу та профілактика рекурентних респіраторних інфекцій у дітей» (Шифр 14.01.10 – педіатрія), 2021 р.

  Входить до редакційних колегій журналів :

  «Педиатрия. Восточная Европа»

  «Проблеми безперервної медичної освіти та науки»

  «Український журнал медицини, біології та спорту»

  Автор, співорганізатор навчальних інноваційних проектів для лікарів первинного контакту м. Харкова :

  «Школа імунопрофілактики» (2011 р.),

  « Цикл сценаріїв симулятивних тренінгів «Стандартизований пацієнт» із залученням акторів в процесі післядипломного навчання лікарів загальної практики-сімейної медицини (ЛЗПСМ)» (2017 р.),

  «Школа «Раціональне застосування антибіотиків в поліклінічній педіатрії» (2020 р.).

  Викладає навчальні дисципліни

  Пропедевтика педіатрії

  Педіатрія

  Підвищення кваліфікації, зокрема по педіатрії за осанні 5 років:

  2016 р. ТУ. Медико-соціальна допомога підліткам» (ХМАПО, 1 міс.)

  2017 р. ТУ. Інтегроване ведення хвороб дитячого віку (56 годин) НМАПО

  2017 р. ТУ. Система менеджменту якості освіти. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління

  2019 р. ТУ. Курс лекцій стосовно стандартів: ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 19011:2013 «Hастанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю», ISO 31000:2009 «Ризик Менеджмент – Принципи та керівництво», ДСТУ IEC/ ISO 31010:2013 «Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику».

  2020 р. ТУ. Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі, (Сумський державний університет - 30 год.)

  2020 р. ТУ. Променева діагностика в педіатрії (ХМАПО -78 год.)

  Сертифікати:

  лікар-педіатр вищої категорії (підтверджено в 2021 р.)

  спеціалізація «УЗД» (2018 р.)

  аудитор якості освіти (підтверджено в2019р.)

  Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

  дітей з рекурентними респіраторними інфекціями, яка вивчається з урахуванням різних аспектів: визначення стану імунного захисту, нейрогормональних порушень, алергічних проявів, імунізації, відновлювального лікування та реабілітації (фітотерапії, «Біоптрон»-терапії) на принципах доказової медицини;

  ранньої діагностики і профілактики хронічних соматичних захворювань та порушень психоемоційного стану міських школярів підліткового віку;

  профілактики антибіотикорезистентності серед пацієнтів дитячого віку.


  Профіль у Google Академії
  ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9333-7048

  E-mail: o.codikova@khimu.edu.ua

  Доктор медичних наук, професор  ➥ Детальна інформація

  ЩУКІН ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Доктор медичних наук, професор

  Освіта
  Ворошиловградський медичний інститут, 1992, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар»

  Захищені дисертації

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Магнітно-резонансна томографія в диференційній діагностиці нирково- клітинного раку, плануванні органозберігаючих та розширених хірургічних втручань» за спеціальністю Променева діагностика та променева терапія, 2001 р.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Обґрунтування хірургічної стратегії при лікуванні нирково-клітинного раку з макроскопічним внутрішньовенозним поширенням» за спеціальністю Урологія, 2015 р.
 • Професійна кар’єра
  Натепер:

 • Завідувач урологічного відділення №1 КНП ХОР «ОМКЦУН» ім. В.І. Шаповала
 • Професор кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ
 • Науково-дослідницька діяльність

 • 1. «Removal of the Tumor Thrombus from the Right Atrium without Extracorporeal Circulation:Emphasis on the Displacement of the Tumor Apex» Hindawi Advances in Urology Volume 2020, р.1-8
 • 2. «Особенности хирургической техники уретеральной реконструкции с помощью тубулярного лоскута лоханки» - Sciences of Europe. – 2020. - №47 (2). с.38-44
 • 3. «Сравнение результатов реконструкции мочеточника за счет тубуляризованных лоскутов мочевого пузыря различной длины» Sciences of Europe. – 2020. – №. 50(2). 36-42
 • 4. «Результаты реконструкции верхней трети мочеточника тубулярным лоскутом почечной лоханки» Norwegian journal of development of the international science. – 2020. - №42 (2). 42-50
 • 5. «Субтотальное замещение мочеточника за счет тубуляризованного лоскута мочевого пузиря». “Annali d’Italia”. – 2020. - №7 (1). 20-25
 • 6. «Повторный уретерокаликоанастомоз у пациентки с единственной почкой» East European Scientific Journal (Польша). – 2020. 13-16
 • 7. «Reconstruction of the upper third of the ureter with a tubularized pelvis flap in difficult clinical situations» Georgian medical news. 2020. - №2 р.23-26
 • 8. «Ureterocalicostomy for reconstruction of the upper urinary tract» Georgian medical news – 2020 11-14
 • 9. «Результати органозберігаючої хірургії пухлин нирок великих розмірів.» Norwegian journal of development of the international science. 2020; 42 (2) 62-68
 • 10. Щукін Д.В., Демченко В.М. « Технические особенности выполнения уретерокаликоанастомоза» УЖМБС – 2020. - № 5 (3). 18 –193
 • 11. Щукін Д.В., Демченко В.М. Алтухов А.А. «Мультиспиральная компьютерная томография анатомии нижней почечной чашки и проблемы уретерокаликоанастомоза» Урология, № 2. 2020
 • 12. Лісовий В.М., Хареба Г.Г., Щукін Д.В. «Оцінка складності органозберігаючої хірургії пухлин нирок, системи та шкали нефрометрії.»Український журнал медицини, біології та спорту. 2020; 5(1) 29–36
 • 13. Лісовий В.М., Хареба Г.Г., Щукін Д.В., Поляков М.М. «Использование интракорпоральной гипотермической перфузии при удалении опухоли единственной почки с распространением в основную почечную вену» Урологія. 2020; 1 57-62
 • 14. Лісовий В.М., Хареба Г.Г., Щукін Д.В. «Результати органозберігаючої хірургії мультифокальних пухлин нирок» ScienceRise. 2020; 3(36) 44-49
 • 15. Щукін Д.В., Демченко В.М. История реконструкции мочеточника с помощью тубуляризированного лоскута мочевого пузыря – кто же основоположник этой операции? Матеріали науково-практичної конференції «Сучаснi методи дiагностики та лiкування в урологiї, андрологiї та онкоурологiї» Урологія. 2020; 24(3):м. Дніпро 2020 р. 240- 242.
 • Викладає навчальні дисципліни

 • Урологія,
 • Загальна хірургія
 • Сертифікати

 • Врач-уролог вищої категорії (посвідчення №213/2021 від 15.03.2021р, вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності урології)
 • Cambridge English виданий 19.01.2017 р. англійська мова (Council of Europe Level B2)
 • Сфера наукових інтересів

 • Урологія,
 • хірургія

 • Кандидат медичних наук


  Профіль у Google Академії

  ORCID ID

  E-mail: o.zhemela@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Жемела Ольга Дмитрівна

  Кандидат медичних наук

  Освіта

  2003-2009 рр. Харківський національний медичний університет, 2 медичний факультет, лікувальна справа

  2009-2011 рр. Інтернатура. Харківський національний медичний університет. Бази: Харківська обласна клінічна лікарня, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №11» Спеціальність: терапія

  2011-2013 рр. Клінічна ординатура. Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра внутрішніх хвороб №2

  2011-2014 рр. Написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Національній фармацевтичний університет, кафедра патологічної фізіології

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Патогенетичні особливості морфофункціональних властивостей еритроцитів у щурів різних вікових груп при гіпоксії», 2014 р. Спеціальність: Медичні науки. 14.03.04 - Патологічна фізіологія

  Професійна кар’єра

  2011р. 2013-2014 рр. Лікар-терапевт КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №11»

  2013 -2015 рр. Асистент кафедри Кафедра клінічної патофізіології ХМАПО

  2015-2019 рр. Асистент кафедри Кафедра загальної та клінічної патології ХНУ ім. Каразіна

  2020 – по наступний час Асистент кафедри Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 30 наукових публікацій.

  Викладає навчальні дисципліни

 • Патологічна фізіологія
 • Клінічна патофізіологія
 • Підвищення кваліфікації за осанні 5 років:
  2021 р. міжнародне стажування . Університет суспільних наук (UNS) у м.Лодзь (Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies ans Sertefications (CEASC). Післядипломне міжнародне стажування №2021/02/0025.21 «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проектами». Грудень – лютий 2021. Дата видачі:11.02.2021 р. 180 годин, 6 кредитів ECTS.

  Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

 • Сполучна тканина та її реакція на гостре локальне запалення в різних органах
 • Проблеми алергії, гіперчутливості, алегрічні дерматити
 • Порушення антиоксидантного гомеостазу.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID

  E-mail: o.zhemela@khimu.edu.ua

  кандидат медичних наук, доцент


  ORCID ID 0000-0002-2264-1744

  Профіль Scopus:

  E-mail: t.bocharova@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Бочарова Тетяна Вікторівна

  кандидат медичних наук, доцент

  Освіта

  1991-1997 рр. Харківський державний медичний університет, педіатричний факультет

  1997-1998 рр. інтернатура (спеціальність «патологічна анатомія»), Харківська обласна клінічна лікарня

  1999-2001 рр. аспірантура, Харківський державний медичний університет, кафедра патологічної анатомії

  2016-2017 рр. друга вища освіта (спеціальність «викладач вищих навчальних закладів»), Харківський національний медичний університет.

  Захищена дисертація
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності патологічна анатомія: «Патологічна анатомія посліду при первинній та вторинній слабкості пологової діяльності» (ХНМУ, 2003 р.)

  Професійна кар’єра

  1998-1999 рр. – лікар-патологоанатом Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні

  1999-2003 рр. – аспірантура, Харківський державний медичний університет, кафедра патологічної анатомії

  2002-2018 рр. – асистент кафедри патологічної анатомії ХНМУ

  2018-2021 рр. – доцент кафедри патологічної анатомії ХНМУ

  2021 р. – по теперішній час доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ

  Науково-дослідницька діяльність:

  Є автором і співавтором понад 100 наукових робіт, 6 статей у міжнародних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus (h-index: 3) та 2 патентів на винахід. Область інтересів охоплює патологію імунної та репродуктивної систем, а також вплив різних чинників навколишнього середовища і захворювань матері на формування патології плода та новонародженого. Протягом останніх 5 років вивчає вплив тривалого цілодобового освітлення на органи імунної системи. Є членом Української асоціації патологоанатомів, Харківської спілки патологоанатомів, European Society of Pathology та United States and Canadian Trainee Membership.

  Викладає навчальні дисципліни

 • Патоморфологія
 • Отримання стипендій
  Академічна премія для молодих учених Президії Академії медичних наук України (2002 р.)

  Стажування

 • Diagnostic Immunohistochemistry for pathologists, Nordic Academy of Immunohistochemistry, Краков, Польща, 2016 р.
 • Дитяча патологічна анатомія, Харківська медична академія післядипломної освіти, 2020 р.
 • Підвищення кваліфікації з патологічної анатомії за останні 5 років:

 • ТУ «Сучасні наукові та законодавчі основи кваліфікаційних вимог до спеціалістів з патологічної анатомії та патологоанатомічних досліджень» Національна медична післядипломна академія імені П.Л. Щупіка, 2016 р.
 • Continuing medical education for pathologists: Placental Pathology, Soft Tissue Tumor Pathology, Recurring Problems in Breast Pathology (USCAP, 2018)
 • Сертифікати:

 • Патологічна анатомія (лікар-патологоанатом вищої категорії), 2021 р.
 • Дитяча патологічна анатомія, 2020 р.
 • iTEP Certificate of Proficiency (English Upper Intermediate Level B 2)
 • ORCID ID 0000-0002-2264-1744

  Профіль Scopus:

  E-mail: t.bocharova@khimu.edu.ua

  Асистент  Scopus

  ORCID ID 0000-0001-5272-8704

  E-mail: v.alekseeva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Алєксєєва Вікторія Вікторівна

  Асистент

  Освіта

  2004-2010 рр. – навчання у Харківському національному медичному університеті, I медичний факультет (з відзнакою)

  2010-2012 рр. – інтернатура на базі Харківської обласної клінічної лікарні.

  2018-2019 рр. – здобуття другої вищої освіти – педагогіка вищої школи на базі Української інженерно-педагогічної академії.

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Індивідуальна анатомічна мінливість навколоносових пазух людини» (Разова спеціалізована Вчена рада ДФ 64.600.033 при Харківському національному медичному університеті, 2021 р.). Наказ № 1290 МОН України від 30.11.2021

  Професійна кар’єра

  2012-2021 рр. – лікар-отоларинголог, КНП ХРР «Мереф’янська ЦРЛ»

  2018-2021 рр. – лікар-отоларинголог дитячий, КНП ХРР «Мереф’янська ЦРЛ»

  2016 - теперішній час – асистент кафедри гістології, цитології та ембріології, Харківський національний медичний університет

  2018 - теперішній час – лікар-отоларинголог, КНП ХОР «Обласна психіатрична лікарня №1»

  2021 – теперішній час – асистент кафедри оториноларингології, Харківський національний медичний університет

  2021 – теперішній час – асистент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін, Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 32 наукових публікацій, із яких 2 Патенти України на винахід, 2 Патенти України на корисну модель, Авторське свідоцтво на науковий твір, 5 галузевих впроваджень, 5 статей у виданнях інших держав, 12 статтей у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus).

  Викладає навчальні дисципліни оториноларингологія

  Підвищення кваліфікації з циклу
  Підвищення кваліфікації, зокрема з отоларингології за осанні 5 років:
  2020 р. – ТУ «Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології» (НМАПО, 2 тижні.)

  Сертифікати: лікар-отоларинголог першої категорії (підтверджено в 2018 р.)

  Спеціалізація: лікар-отоларинголог дитячий» (2018 р.) отримано на базі ХМАПО

  Сфера науковий інтересів

 • Анатомічні передумови розвитку запальних процесів при носових пазух людини та їхніх ускладнень
 • Особливості обробки СКТ-зображень

 • Scopus

  ORCID ID 0000-0001-5272-8704

  E-mail: v.alekseeva@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-7818-4864

  E-mail: v.bereznyakov@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Березняков Владислав Ігоревич

  Кандидат медичних наук

  Освіта

  2003–2009 Харківський Національний медичний університет, медичний факультет (з відзнакою)

  2009 -2011 – Інтернатура «загальна практика – сімейна медицина» (ХМАПО/Обласна студентська клінічна лікарня)

  2011 -2013 клінічна ординатура на кафедрі загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2018 - Друга вища освіта. Педагогіка вищої школи, спеціальність «наука про освіту», Національна фармацевтична академія України.

  Захищені дисертації:
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 2016 р.

  Професійна кар’єра

  2009-2011 рр. – лікар – інтерн, кафедра загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2011-2013 рр. – клінічний ординатор на кафедрі загальної практики – сімейної медицини

  2013 р. -лікар загальної практики – сімейної медицини, Дергачівстка ЦРЛ

  2013 р. - лікар загальної практики – сімейної медицини, Дергачівсткий ЦПМСД

  2013 – 2018 – асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2018 – по теперішній час доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини ХМАПО

  2021 - по теперішній час доцент кафедри професійно -орієнтованих дисциплін ХММУ

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 45 наукових публікацій, із яких 5 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus:

 • 1. СРАВНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ И СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО БРОНХИТА / И.Г. Березняков, Н.И. Иманова, В.И. Березняков, М.Н. Лебединская,Ю.В. Левадная, К.В. Шепитько/ Світ медицини та біології/ 2019. № 3 (69) DOI 10.26724/2079-8334-2019-3-69-14-18
 • 2. Анализ представлений врачей-терапевтов Украины о диагностике и лечении острого бронхита / И. Г. БЕРЕЗНЯКОВ, Н. И. ИМАНОВА,, Д. Ю. СИДОРОВ, В.І. Березняков, М. Н. ЛЕБЕДИНСКАЯ, Ю. В. ЛЕВАДНАЯ/ ISNN 1997-9894 Ліки України • Medicine of Ukraine №2 (228) /2019
 • 3. ПРОБЛЕМА ЗАПОРА В ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ / Кочуев Г.И., к.мед.н., Корж А.Н., д.мед.н., Кочуева М.Н., Березняков В.І. к.мед.н./ ISSN 2411-1457(print), ISSN 2415-346X(online) /ВОСТОЧНОЕВР ОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕЙ И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ/2018
 • 4. Ефективність ердостеіну для лікування кашлю у хворих на НП. Результати доллідження «МУКАСТАТ» / І. Г. Березняков, В.І. Березняков, М. М. Лебединська, І. Д. Ломіно / Сімейна медицина 2017 № 4 (72) стр 100-104.
 • 5. PECULIARITIES OF CELLULAR, HUMORAL LINKS OF IMMUNITY AND DYNAMICS OF IMMUNOGLOBULINS IN COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA IN ADULTS AND THEIR IMPORTANCE FOR DIAGNOSTICS AND PROGNOSIS OF THE DISEASE UDC: 616.24-002: 616.155.194 Vladyslav Bereznyakov Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7818-4864, Oleksiy Korzh Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6838-4360, Sergiy Krasnokutskiy Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3495-844X DOI: 10.15587/2519-4798.2021.237712 Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science» №4(43)2021 (Scopus)
 • 6. CHANGES IN ENERGY METABOLISM OF MITOCHONDRIA IN PULMONARY DISEASES AND THEIR IMPORTANCE IN THE PATHOGENESIS OF COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA Bereznyakov, V. I.1; Korzh, A. N.1; Savytskyi, I. V.2; Pavlov et.al http://pharmacologyonline.silae.it ISSN: 1827-8620
 • 7. CHANGES IN ENERGY METABOLISM OF MITOCHONDRIA IN PULMONARY DISEASES AND THEIR IMPORTANCE IN THE PATHOGENESIS OF COMMUNITYACQUIRED PNEUMONIA Bereznyakov, V. I.1; Korzh, A. N.1; Savytskyi, I. V.2; Pavlov, S. B.1; Tsypoviaz, S. V.3; Savytskyi, V. I.3; Badiuk, N.S.4* 1Kharkiv medical academy of postgraduate education, Kharkiv, Ukraine 2International European University, Kyiv, Ukraine 3Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine 4State Enterprise Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the “Ministry of Health of Ukraine”, Odesa, Ukraine http://pharmacologyonline.silae.it, ISSN: 1827-8620
 • 8. V.I. Berezniakov, A.N. Korzh, S.B. Pavlov, G.A. Yeroshenko 1, K.V. Shevchenko 1, N.M. Pyvovar Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv 1Poltava State Medical University, Poltava 2Poltava V.G.Korolenko National Pedagogical University, Poltava CYTOKINES AS MEDIATORS OF THE IMMUNE SYSTEM AND THEIR ROLE IN THE PATHOGENESIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA DOI 10.26724/2079-8334-2021-3-77-33-3, UDC 616.24-002, ISSN 2079-8334. Світ медицини та біології. 2021. № 3 (77)
 • Викладає навчальні дисципліни

 • Внутрішня медицина з курсом ендокринології
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Стажування

 • “Management in family medicine and it’s importance in healthcare system”, Opole, Poland 2018 р.
 • Европейський кардіологічний когресс 2018 р Мюнхен, Німеччина
 • Підвищення кваліфікації з циклу

  2014-2015 ТУ «Питання професійної педагогічної діяльності в закладах післядипломної освіти» 0,5 міс. ХМАПО, Харків

  2015 ТУ «Актуальні питання військово – медичної підготовки в умовах режимів підвищеної готовності та надзвичайних ситуацій» 0,5 міс. ХМАПО, Харків

  2016 ТУ «Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних технологій» 1 міс. ХМАПО, Харків

  2016 Спеціалізація «Терапія» 3 міс ХМАПО, Харків

  2017 ТУ «Сучасні технології інтегративного ведення пацієнтів з гіпертонічною хворобо та цукровим діабетом в практиці сімейного лікаря» 0,5 міс. ХМАПО, Харків

  2017 АБС курс молодого науковця 2 дні ГО УАСМ, Київ

  2018 ТУ «Використання технології 3Д візуалізації в безперервному професійному розвитку лікарів» 0,5 міс ХМАПО, Харків

  2017 АБС курс молодого науковця 2 дні ГО УАСМ, Київ

  2019 АБС курс молодого науковця 2 дні ГО УАСМ, Київ

  Сертифікати

 • Лікар ЗПСМ 2 категорія, 2018 р.
 • Лікар Терапевт 2 категорія 2021 р.
 • Сфера науковий інтересів

 • Внутрішня медицина
 • Загальна практика – сімейна медицина

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-7818-4864

  E-mail: v.bereznyakov@khimu.edu.ua


  Кандидат фармацевтичних наук, доцент  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0003-0392-6784

  E-mail: o.lukienko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Лукієнко Ольга Василівна

  Кандидат фармацевтичних наук, доцент

  Освіта

  1994-1999 рр. Українська фармацевтична академія, фармація

  1999-2000 рр Інтернатура зі спеціальності «провізор загального профілю». Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації УкрФА

  1999-2000 рр. Наукова магістратура. Національний фармацевтичний університет.

  2000-2003 рр. Аспірантура. Національний фармацевтичний університет

  2019-2021 рр. Друга вища освіта, спеціальність: Освітні педагогічні науки, кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів. Національний фармацевтичний університет

  Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук, «Розробка технології екстемпоральних прописів м'яких лікарських форм і мазі на основі прополісу і янтарної кислоти» (Спеціалізована Вчена рада Національного фармацевтичного університету МОЗ України, 2005 р., ДК № 028336).

  Професійна кар’єра

  2003 -2005 рр. Асистент кафедри аптечної технології ліків Національний фармацевтичний університет

  2005-2007 рр. Доцент кафедри технології ліків Національний фармацевтичний університет

  2007-2020 рр. Доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ

  з 2021 р. Доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін Харківський міжнародний медичний університет

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, із яких співавтор навчальних планів та програм (інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація», циклів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації – ПА і ТУ), колективної монографії, довідників, методичних рекомендацій МОЗ України, більше 100 статей і тез доповідей, в т. ч. у фахових і закордонних виданнях, понад 25 навчально-методичних праць:

 • 1. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко та ін. // Х., 2016. – 24 с.
 • 2. Лукієнко О. В. Викладання тематики «Гомеопатичні лікарські засоби в системі післядипломної освіти» / О. В. Лукієнко, Л. І. Шульга // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, випуск 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 129-130.
 • 3. М’які лікарські засоби : метод. рек. до виконання самостійної роботи // Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко, О. Ф. Пімінов та ін. Х. : НФаУ, 2018. 24 с.
 • 4. Розгляд лікарських засобів нового покоління у позааудиторній самостійній роботі слухачів / Н. А. Домар, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, О. В. Лукієнко // Нанотехнології у фармації та медицині : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19-20 квітня 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 26.
 • 5. Завдання нового покоління як складова сучасного навчально-методичного комплексу з курсу «Фармацевтична технологія» / О. Лукиенко, Л. Шульга, С. Огарь, Н. Домар. Contemporary technologies in the educational process : Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 40 : Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. - P. 302-307. (ISBN 978-83-957298-7-4).
 • Викладає навчальну дисципліну «Фармакологія»

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

  2016 р. ТУ. Психологія професійної діяльності викладача вищої школи (ІПКСФ НФаУ, 1 місяць)

  2018 р. Підвищення кваліфікації за програмою Теорія та практика дистанційного навчання (НФаУ, 150 годин)

  2019 р. Тренінг.Емоційна компетентність як фактор успіху» (НФаУ, 30 годин)

  2020 р. Курс. «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» (Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ», 14 годин)

  Сфера наукових інтересів пов’язана з проблемою:

 • медико-біологічні та біофармацевтичні аспекти лікарських засобів;
 • актуальні питання розробки та застосування екстемпоральних ліків;
 • педагогічні інновації в освітньому процесі закладів вищої освіти.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0003-0392-6784

  E-mail: o.lukienko@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук, доцент  Bibliographic profile Research Gate

  Profile Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9553-814X


  ➥ Детальна інформація

  Рогожин Антон Вікторович

  Кандидат медичних наук, доцент

  Освіта

  2002-2008 рр. Харківський державний медичний університет, медичний факультет

  2008-2010 рр. Інтернатура. Харківський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7

  2010-2012 рр. Клінічна ординатура. Харківська медична академія післядипломної освіти

  2012-2015 рр. Аспірантура Харківська медична академія післядипломної освіти

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Прогнозування тяжкості перебігу та ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу легень в залежності від різних генотипів мікобактерій туберкульозу» (Спеціалізована Вчена рада Д 26.552.01 при Державній установі “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України”).

  Професійна кар’єра

  2010-2011 рр. Лікар-фтизіатр амбулаторного відділення. Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер №7 (м. Харків)

  2010 -2012 рр. Ординатор кафедри. Кафедра фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

  2012-2015 рр. Аспірант кафедри Кафедра фтизіатрії та пульмонології ХМАПО

  2015- 2021 рр. Асистент кафедри. Кафедра фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини ХМАПО

  2021 – по теперішній час Доцент кафедри. Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології ХНУ ім. В.Н. Каразіна

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 97 наукових публікацій, з них 83 наукових та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі 30 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 14 публікації в закордонних журналах (6 з них у виданнях, що індексуються у наукометрічній базі Scopus, англійскою мовою)

  Входить до редакційних колегій журналів: «Міжнародний медичний журнал»

  Викладає навчальні дисципліни: Фтизіатрія та пульмонологія

  Підвищення кваліфікації, зокрема по педіатрії за осанні 5 років:

  2017 р. ТУ Питання професійної педагогічної діяльності в закладах післядипломної освіти (ХМАПО, 78 год)

  2018 р. ТУ «Використання технології 3D візуалізації в безперервному професійному розвитку лікарів» (ХМАПО, 0,25 міс.)

  2020 р. ТУ «Актуальні питання клінічної фармакології внутрішньої та сімейної медицини»(0,5 міс) ХМАПО

  2020 р. ТУ Організація навчального процесу за технологією дистанційного навчання, (ХМАПО – 0,25 міс.)

  2020 р. Закордонне стажування Стажування на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща (онлайн)

  «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»

  Сертифікати:

 • лікар-фтизіатр вищої категорії (підтверджено у 2021 р.)
 • спеціалізація «Пульмонологія» (2017 р.)
 • Сфера науковий інтересів пов’язана з проблемою:

 • фтизіатрія;
 • пульмонологія;
 • внутрішня медицина;
 • імунологія;
 • молекулярна генетика.

 • Bibliographic profile Research Gate

  Profile Google Scholar

  ORCID ID 0000-0002-9553-814X


  кандидат медичних наук/PhD  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9732-5714

  E-mail: o.yurchenko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Юрченко Ольга Миколаївна

  кандидат медичних наук/PhD

  Освіта

  2007-2013 Вища освіта: спеціальність «лікувальна справа» Харківський національний університет В.Н.Каразіна, медичний факультет (з відзнакою)

  2009-2014 Друга вища освіта: спеціальність «правознавство» Харківський національний університет В.Н.Каразіна, юридичний факультет

  2013-2015 Післядипломна освіта: спеціальність «анестезіологія та інтенсивна терапія» Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

  2015-2020 Аспірантура. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології, дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

  2021 Післядипломна освіта : спеціальність «дерматовенерологія». Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра дерматовенерології та ВІЛ

  Захищені дисертації
  2020 - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (PhD) за спеціальністю 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія на тему «Вибір методу превентивної інтраопераційної анестезії вишкрібання порожнини матки»

  Професійна кар’єра

  2013-2015 – КЗОЗ «Харківська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова», відділення інтенсивної терапії, лікар-інтерн

  2014-2018 рр. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, асистент кафедр патологічної анатомії, анатомії людини, курс «human anatomy»

  2015-2021 – ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України», відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог

  2017- КЗОЗ «Харківська клінічна інфекційна лікарня», відділення інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог

  2014-2020 – Керівник практично-дослідного відділу міжнародного науково-дослідного проекту ранньої скрінінгової діагностики онкологічних захворювань «LUVEN»

  2020 – НАУ ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри радіоелектронних та біомедичних комп’ютеризованих систем та технологій, дисципліна «анатомія людини»

  2021- по теперішній час - приватна практика лікаря-дерматовенеролога, косметолога-естетиста

  2021-по теперішній час – приватна клініка, лікар- анестезіолог

  2021 по теперішній час – ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», кафедра професійно-орієнтованих дисциплін, асистент

  Науково-дослідницька діяльність
  Автор 17 наукових публікацій, із яких 2, статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus, 7 патентів України на корисну Модель, 5 галузевих впроваджень,

 • 1. Georgiyants M, Iakovlieva L, Kolesnyk G, Vysotska O, Yurchenko O. Economic effectiveness of different methods of anesthesia of curettage of uterine cavity. Georgian medical news. 2019; 2(287): 13-19. (включено до бази SCOPUS)
 • 2. Georgiyants M, Kolesnik G, Vysotska O, Yurchenko O. The influence of various methods of anesthesia on time of postoperative recovery of patients’ conciousness after curettage of uterine cavity. Weadomosci lekarskie. 2019; 3(72): 336-342. (включено до бази SCOPUS)
 • Соціальні ініціативи: Тренер міжнародного проекту за профілактики ВІЛ/СНІД «HIV/AIDS peer-education project»

  Викладає навчальні дисципліни:

 • Дерматовенерологія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  2017 - «Сучасні питання клінічної гемостазіології» (0.5 міс.)

  2017 - «Невідкладна отоларингологічна допомога в практиці лікарів лікувального та педіатричного профілю» (1 міс.)

  Сертифікати

 • 2018 – англійська мова В2
 • 2021 - Лікар-анестезіолог другої кваліфікаційної категорії
 • Сфера науковий інтересів

 • Амбулаторна анестезіологія
 • Медичне право
 • Медична психологія
 • Естетична дерматологія
 • Тренінгова система формування загальних компетенцій студентів медиків, як майбутніх лікарів

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9732-5714

  E-mail: o.yurchenko@khimu.edu.ua


  Доктор медичних наук, професор  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-8194-4019

  Web of Science I-8962-2016

  E-mail: vitgarg@ukr.net


  ➥ Детальна інформація

  Гаргін Віталій Віталійович

  Доктор медичних наук, професор

  Освіта

  1988–1994 рр. Харківський медичний інститут, педіатричний факультет

  1994-1996 рр Магістратура. Харківський державний медичний університет

  1996-1999 рр. Аспірантура. Харківський національний медичний університет

  2003-2005 рр. Докторантура. Харківський національний медичний університет

  Захищені дисертації

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 2000 "Функціональна морфологія щитовидних залоз плодів та новонароджених від матерів з окремими видами екстрагенітальної патології, гестозом".
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 2007 «Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця»
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор більш 500 наукових публікацій, із яких 43 статті у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus.

  Індекс Хірша за наукометричною базою Scopus – 8.

 • 1. Гаргін В.В., Алексеева В. В., Лупырь А. В., Юревич Н. О., Назарян Р. С., Чеверда В. М. Залежність щільності кісткової тканини верхньощелепного синусу від індексу маси тіла у жінок в період менопаузи // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 2 (68). – С. 20-26.
 • 2. V.V. Gargin, V. Alekseeva, A. Lupyr, N. Urevich. Significance of anatomical variations of maxillary sinus and ostiomeatal components complex in surgical treatment of sinusitis // Novosti khirurgii. - 2019. - 27 (2). – С. 168-176.
 • 3. Гаргін В.В., Бочарова Т.В., Bondarenko A.V., Pokhil S.I., Lytvynenko M.V. Anaplasmosis experimental immunodeficient state // Wiadomości Lekarskie. - 2019, tom LXXII, № 9 (2). – С. 1761-1764.
 • 4. Гаргін В.В., Бочарова Т.В., Pokhil S.I., Bondarenko A.V., Lepilina K.M., Lytvynenko M.V. Implementation and analysis of Babesia spp. immunoassay testing // Pol. Med. J. – 2020. – XLVIII (285). – Р. 170-173.
 • 5. Гаргін В.В., Nazarian R.S., Kryvenko L.S., Rarnaukh O. Application of estimated oral health indices in adolescents with tobacco addiction // Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego XLVIII(287). – Р. 35-39.
 • 6. Lytvynenko M., Zhelezniakova N., Narbutova T., Bocharova T., Gargin V. Cervical Transformation in Alcohol Abuse Patients // Georgian Medical News. - № 10 (271). – 2017. – P. 12-17.
 • 7. Lytvynenko M., Shkolnikov V., Bocharova T., Sychova L., Gargin V. Peculiarities of proliferative activity of cervical squamous cancer in HIV infection Georgian Medical News. - № 9 (270). – 2017. – P. 10-15.
 • 8. Kovach I., Kravchenko L., Khotimska Y., Nazaryan R., Gargin, V. Influence of ozone therapy on oral tissue in modeling of chronic recurrent aphthous stomatitis // Georgian medical news (264), 2017. – с. 115-119.
 • 9. Nazaryan, R.S., Kryvenko L.S.,Gargin V.V. The role of nitric oxide synthase in the modulation of the immune response in atopic disease // New Armenian Medical Journal 11(2), 2017. – с. 52-57.
 • 10. Avilova O., Shyian D., Marakushin D., Erokhina V., Gargin V. Ultrastructural changes in the organs of the immune system under the influence of xenobiotics // Georgian medical news (279), 2018. – . 132-137.
 • 11. Kovach I., Buniatian K., Makarevych A., Verbyts'ka A., Gargin V. Influence of tricalcium silicate on course of traumatic pulpitis // Georgian medical news (276), 2018. – с. 130-134.
 • 12. Avilova O., Marakushin D., Nakonechna O., Gargin V. Microscopic features of the spleen under the influence of laproxides // Georgian medical news (Issue), 2018. – с. 163-167.
 • 13. Alekseeva VV, Nechiporenko AS, Lupyr AV, Yurevych NO, Gargin VV. A METHOD OF COMPLEX EVALUATION OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF OSTIOMEATAL COMPLEX COMPONENTS, LOWER WALL OF MAXILLARY AND FRONTAL SINUSES. Wiad Lek. 2020;73(12 cz 1):2576-2580.
 • 14. Klyuchko KO, Gargin VV. Influence of neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(288):406-409.
 • 15. Nazaryan R, Kryvenko L, Zakut Y, Karnaukh O, Gargin V. Application of estimated oral health indices in adolescents with tobacco addiction. Pol Merkur Lekarski. 2020;48(287):327-330.
 • Автор більш 20 патентів України серед яких:

 • 1. Патент України Кравченко Лариса Ігорівна (UA ); Ковач Ілона Василівна (UA ); Назарян Розана Степанівна (UA); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОЇ ТЕРАПІЇ АФТОЗНОГО СТОМАТИТУ 10.12.2019, 120435 a201700217
 • 2. Патент України Кривенко Людмила Станіславівна (UA ); Назарян Розана Степанівна (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ОЦІНКИ АКТИВНОСТІ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОРОЖНИНИ РОТА ПРИ АТОПІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ 12.02.2018 116178 a201700396
 • 3. Патент України Алєксєєва Вікторія Вікторівна (UA ); Степаненко Олександр Юрійович (UA ); Юревич Надія Олександрівна (UA ); Лупир Андрій Вікторович (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФОРМИ ХРОНІЧНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО РИНОСИНУСИТУ 25.03.2020 121082 a201810487
 • 4. Патент України Нечипоренко Аліна Сергіївна (UA ); Алєксєєва Вікторія Вікторівна (UA ); Коваленко Андрій Іванович (UA ); Решетнік Віктор Михайлович (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МОРФОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 20.05.2021 123720 a201910045
 • 5. Патент України Борзенко Ірина Борисівна (UA ); Паращук Юрій Степанович (UA ); Кондратова Ірина Юріївна (UA ); Гаргін Віталій Віталійович (UA ) СПОСІБ ПАТОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СПІРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ДЕЦИДУАЛЬНОЇ ОБОЛОНКИ ПЛАЦЕНТИ ВІД МАТЕРІВ, ВАГІТНІСТЬ ЯКИХ БУЛА УСКЛАДНЕНА ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ 10.12.2018 118231 a201702562
 • Науковий керівник захищених дисертацій:

 • Мирощниченко М.С. «Патологічна анатомія серця при затримці внутрішньоутробного розвитку» (2011)
 • Сакал В.В. «Оптимізація паталогоанатомічн ої діагностики гастроезофегеальн ої рефлексної хвороби» (2015)
 • Адексеева В.В. Індивідуальна анатомічна мінливість навколоносових пазух людини (2021)
 • Входить до редакційних колегій:

 • Journal of Morphological Sciences
 • Inter Collegas
 • «Медицина сьогодні та завтра»,
 • «Експериментальна та клінічна медицина»
 • Терапевтичний архів
 • Викладає навчальні дисципліни

 • Патоморфологія
 • Біопсійно-секційний курс
 • Клінічна патологія
 • Підручники написані за останні 2 роки:

 • Bodnar Ya, Romanyuk A., Voloshyn V. Gargin V.V. Essentials of Pathology Kharkiv, 2020, 219 p.
 • Боднар Я., Романюк А., Волошин В., Гаргін В.В.Патоморфологія. Загальга патоморфологія. Вінниця, Нова книга, 2020 – 248 С.
 • Боднар Я., Волошин В., Романюк А., Гаргін В.В.Патоморфологія. Спеціальна патоморфологія. Вінниця, Нова книга, 2021 – 528 С.
 • Отримання стипендій

 • У 1995 р. під час навчання в магістратурі за успіхи в навчанні та виконанні наукової роботи був відзначеним Стипендією Президента.
 • У 2002 р. за значні досягнення в галузі науки був відзначеним іменною стипендією Харківської обласної державної адміністрації імені І.І. Мечникова (з медицини і біології).
 • У 2002-2004 роках отримує стипендію Кабінету Міністрів України.
 • У 2003 році отримав премію Академії Медичних Наук за серію робіт щодо несприятливого впливу на фетальний організм несприятливих факторів.
 • У 2004 році визнано переможцем в номінації кращій молодий науковець Харківського обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена”.
 • Стажування

  Неодноразово проходив стажування за кордоном (Великобританія, Австрія, Швеція, Італія).

  Пройдено повний курс семінарів з Патології Австрійсько-американської фундації у м. Зальцбург (Австрія).

  Міжнародне стажування: «Pathology», The American-Austrian Foundation, Graz 01.02.2017 28.02.2017 180 Сертификат від 28.02.2011, Open Medical Institute, Graz

  Міжнародне стажування: «Pathology», The American-Austrian Foundation, Vienna 02.05.2018 29.05.2018 160 Сертификат від 29.05.2018, Open Medical Institute, Vienna

  Семінар "Systematic Reviews", Open Medical Institute, Zalcburg 24.02.2019 02.03.2019 50 Сертификат від 02.03.2019, Open Medical Institute, Zalcburg.

  "Leadership in healthcare", Open Medical Institute, Zalcburg 10.09.2017 16.09.2017 40 Сертификат від 16.09.2017, Open Medical Institute, Zalcburg.

  ТУ «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти», ХМАПО. 12.01.2021 26.01.2021 50 Посвідчення до диплому КБ №010228, ХМАПО.

  Міжнародне стажування: «Medical leadership», Children's Hospital of Philadelphia. 20.04.2021 22.04.2021 30 Сертификат від 22.04.2021, Children's Hospital of Philadelphia.

  Міжнародне стажування: «Medical leadership», Children's Hospital of Philadelphia 23.09.2020 24.09.2020 30 Сертификат від 24.09.2020, Children's Hospital of Philadelphia

  Підвищення кваліфікації з циклу

  Сертифікати
  Сфера науковий інтересів:
  Спрямованість наукових робіт:

 • серцево-судинна;
 • перинатальна патологія;
 • патологія шлунково-кишкового тракту;
 • ротової порожнини.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-8194-4019

  Web of Science I-8962-2016

  E-mail: vitgarg@ukr.net  ➥ Детальна інформація

  Бондаренко Олена Валеріївна

  Освіта

 • 1991-1997 - Львівський державний медичний університет, спеціальність «медико-профілактична справа»;
 • спеціалізація – 1998 «Інфекційні хвороби», 2004 – «Бактеріологія»;
 • 2013 – «Вірусологія», кваліфікація лікар – вірусолог.
 • Захищені дисертації

 • Виконується дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина», тема «Біологічні властивості Dientamoeba fragilis та удосконалення методів лабораторної діагностики діентамебіазу».
 • Професійна кар’єра

 • 1998-2002 р. лікар-інфекціоніст; Дорожня клінічна лікарня ст. Харків
 • 2002-2004р. лікар-вірусолог; Санітарно-епідеміологічна станція на Південній залізниці
 • 2007-2010р. завідуюча вірусологічної лабораторії; Державний заклад «Санітарно-епідеміологічна станція на Південній залізниці» Міністерство охорони здоров’я України
 • 2010-2015 р. завідуюча вірусологічної лабораторії відділу дослідження біологічних факторів; Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
 • 2015-2022 р. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня», завідувачка клініко- діагностичної лабораторії.
 • з вересня 2022 року асистент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
 • Науково-дослідницька діяльність
  Автор 31 наукової праці, в тому числі 5 патентів України та нововведень в області діагностики та лікування інфекційних хвороб.

 • 1. Патент на корисну модель № 130918 Україна. МПК A61В 8/08 (2006.01), A61В 8/13 (2006.01), G01N 33/49 (2006.01), G01N 33/53 (2006/01), G01N 33/487 Спосіб діагностики церебрального токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих осіб із клінічними ознаками ураження центральної нервової системи / В. М. Козько, А. В. Бондаренко, Д. В. Кацапов, А. В. Гаврилов, О. В. Бондаренко; Харківський Національний Медичний Університет (UA). Заявл. 23.07.2018 № заявки u 201808112; Опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
 • 2. Моніторинг та оцінювання еволюції вірусу SARS-CoV-2 / В. В. М’ясоєдов, П. В. Нартов, К. В. Юрко, В. М. Лісовий, В. А. Капустник, А. В. Бондаренко, М. Є. Черняк, В. А. Якущенко, В. В. Кучерявченко, В. С. Маслова, О. В. Бондаренко // Запорізький медичний журнал. 2022. Том 24. № 1(130). С. 109–114. DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2022.1.241658
 • 3. Генетична варіабельність SARS-CoV-2 в міжпіковий період / В. В. М’ясоєдов, П. В. Нартов, К. В. Юрко, В. М. Лісовий, В. А. Капустник, А. В. Бондаренко, М. Є. Черняк, В. А. Якущенко, В. С. Маслова, О. В. Бондаренко // Annals of Mechnikov Institute. 2022. N 1. С. 42 – 45. DOI:10.5281/zenodo.6350409
 • 4. Improvement of etiological diagnosis of the cerebral toxoplasmosis in HIV-infected persons / A. Bondarenko, A. Gavrylov, D. Katsapov, O. Bondarenko, V..Pavlov // Georgian Med News. 2018. N (283). P. 63 – 66.
 • 5. Бондаренко А.В., Максуль Т.Є., Гордієнко А.І., Бондаренко О.В. Особливості епідемічного процесу гострих кишкових інфекцій в Харківській області. Епідеміологічні дослідження в профілактичній та клінічній медицині : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. присвяченій засновнику західної епідеміології Джону Сноу. Харків, 6 червня 2018 р. Харків: ТОВ «Планета-Прінт». С. 42–44.
 • 6. Похил С.І., Козько В.М., Бондаренко А.В., Кацапов Д.В., Бондаренко О.В. Удосконалення мікроскопічного методу лабораторної діагностики криптоспоридіозу. Мечніковські читання – 2018: актуальні проблеми парентеральних інфекцій : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Харків, 17-18 травня 2018 р. Харків: ХНМУ. С. 26-27.
 • 7. Бондаренко А.В., Козько В.М., Бондаренко О.В., Черкасов О.П. Кросс-секційне дослідження поширеності бартонельозу серед ВІЛ-інфікованих осіб. Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. інфекціоністів. Житомир, 5-6 жовтня 2017 р. Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига. С. 15‒17.
 • 8. Бондаренко А.В., Кацапов Д.В., Бондаренко О.В. Реактивація EBV-інфекції на тлі проведення терапії HCV-інфекції препаратами прямої противірусної дії. Мечниковські читання – 2020 : матеріали науково-практичної On-line конференції з міжнародною участю. 05 - 06 листопада 2020 р. Харків: ХНМУ. С. 20-21.
 • 9. Бондаренко А.В., Максуль Т.Є., Бондаренко О.В. Епідемія кору в Харківській області. Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Київ, 28-29 листопада 2019 р. Журнал «Актуальна інфектологія», 2019. № 7(5). С. 291–292.
 • Викладає навчальні дисципліни

 • Інфекційні хвороби
 • Мікробіологія
 • Гігієна та екологія
 • Підвищення кваліфікації за останні 5 років

 • 1. Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (підтвердження вищої кваліфікаційної категорії з вірусології), 2017 р.
 • 2. Харківський національний медичний університет (ТУ «Сучасні питання лабораторної медицини»), 2021 р.
 • 3. Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, кафедра вірусології (ТУ «Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції та парентеральних вірусних гепатитів В, С, D»), 2022 р.
 • Сертифікати

 • 1. Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Інфекційні хвороби», 1998;
 • 2. Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Бактеріологія», 2004;
 • 3. Сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Вірусологія», 2013 (підтверджено в 2017 р).
 • Сфера наукових інтересів
  Біологічні властивості Dientamoeba fragilis та удосконалення методів лабораторної діагностики Діентамебіазу.


  ORCID: 0000-0003-1755-925X

  E-mail: o.bondarenko@khimu.edu.ua  кандидат юридичних наук, доцент


  ➥ Детальна інформація

  Грохольський Вадим Петрович

  кандидат юридичних наук, доцент

  Освіта

 • 1997 р. Харківський національний університет внутрішніх прав, спеціальність «Правознавство» (спеціаліст)
 • 2021 р. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність «Менеджмент організацій» (магістр)
 • Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 2013 р.

  Професійна кар’єра

 • 1997–2004 рр. Викладач кафедри трудового, екологічного і агарного права Харківського національного університету внутрішніх справ
 • 2004–2010 рр. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з розробки законодавчих та інших нормативно-правових актів Харківського національного університету внутрішніх справ
 • 2010–2016 рр. Співробітник юридичного департаменту україно- британського холдингу Укрпродукт Групп (основні напрямки діяльності: виробництво, переробка та реалізація с/х сировини та продуктів харчування)
 • 2016–2017 рр. Завідувач теоретичної лабораторії Харківського науково- дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса
 • 2017–2021 рр. Доцент кафедри менеджменту і економіки в сімейній медицині Харківської медичної академії післядипломної освіти
 • З 2021 р. Доцент кафедри земельного та аграрного права Державного біотехнологічного університету
 • З 2022 р. Доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ
 • Науково-дослідницька діяльність
  Опубліковано більше ніж 40 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, навчальні посібники – 10

 • 1. Viacheslav Yednak, Dariya Vitiuk, Kateryna Krut,Vadym Grokholskyi. Ensuring the Rights of the Person When Notifying of Suspicion or Detention on Suspicion of Committing a Criminal Offense. The Revista Amazonia Investiga,Vol. 9 Núm. 25 / Enero 2020/ P. 423-428 URL:https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/about
 • 2. Грохольський В.П. Особливості громадського контролю за діяльністю науково-дослідних установ судових експертних. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. №6. С. 112-117.
 • 3. Грохольський В.П. Теоретико-правовий аналіз взаємодії органів досудового розслідування з науково-дослідними експертними установами. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. №1. С. 99- 104.
 • 4. Грохольський В.П. Морально-етичні засади у діяльності судового експерта. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 2. Т. 3. С. 88-92.
 • 5. Грохольський В.П. Кайдаш О.Ю. До питання про право на справедливий суд. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Вип. 50. Т. 4. С. 134-139.
 • 6. Грохольський В.П. Кайдаш О. Ю. До питання доступності до правосуддя громадян України. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип.2. Том 2. С. 167-172.
 • 7. Калініченко С. М., Колєснік Т. В., Грохольський В. П., Грібіник А. В. Напрями підвищення конкурентноздатності туристичної діяльності. Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 2, Том 1. С. 109-113.
 • 8. Калініченко С. М., Колєснік Т. В., Грохольський В. П., Грібіник А. В. Роль планування в ефективному функціонуванні підприємств туристичної сфери. Modeling the development of the economic systems. 2022, №1. С. 6-11.
 • Викладає навчальну дисципліну
  «Судова медицина. Медичне право України»

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

 • 1. Сумський державний університет, Програма «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі», 2020 р. (30 годин/1 кредит)
 • 2. Сумський державний університет, Програма «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle», 2020 р. (30 годин/1 кредит)
 • 3. Державний біотехнологічний університет, Спеціальність 073 Менеджмент, кваліфікація: магістр з менеджменту, 2021 р. (90 кредитів)
 • Сфера наукових інтересів
  Екологічне право, міжнародне екологічне право, аграрні правовідносини, земельне право, трудове право, службово-трудові правовідносини, правове забезпечення експертної діяльності, адміністративне право, медичне право.

  Участь у громадських об’єднаннях за професійним спрямуванням

 • Харківська міська громадська організація «ЕКОПРАВО-ХАРКІВ»
 • Українська асоціація фахівців трудового права
 • Всеукраїнська асоціація юристів України
 • Харківська обласна організація профспілки працівників держустанов України
 • Харківська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я України
 • Громадська діяльність

 • 2016–2017 рр. голова профспілкової організації Харківського науково- дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. M.С. Бокаріуса
 • 2017–2021 рр. член профспілкового комітету (голова комісії з трудових спрів) профспілкової організації Харківської медичної академії післядипломної освіти

 • Кандидат медичних наук, доцент

  ORCID: 0000-000-0732-7340

  E-mail:a.oliinyk@khimu.edu.ua  ➥ Детальна інформація

  Олійник Антон Олександрович

  Кандидат медичних наук, доцент

  Освіта

 • Харківський державний медичний університет, 1999 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар»
 • Харківський національний медичний університет, 2021 р., Педагогіка вищої школи, кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.
 • Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ушкодження у жінок при пологах» за спеціальністю «Травматологія та ортопедія», 2010 р.

  Професійна кар’єра

 • 2005-2017 рр. Асистент кафедри травматології та ортопедії ХНМУ
 • З 2018 р. Доцент кафедри травматології та ортопедії ХНМУ
 • 2010-2017 рр. Заступник декана 6 факультету
 • З 2022 р. Доцент кафедри професійно-орієнтованих дисциплін ХММУ
 • Науково-дослідницька діяльність

 • 1. Бактеріологічні дослідження при кістково-суглобовому туберкульозі / Г.Г.Голка, Д.Д.Бітчук, В.В.Бурлака, А.О.Олійник, В.В.Веснін // Науково- практичний журнал «Лікарська справа. Врачебное дело». – № 1-2 (1146). – 2018. – С. 89-93
 • 2. The study of adaptive reactions of the cardiorespiratory system in conditions of psychoemotional stresses / Chernobay L., Vasylieva O., Isaeva I., Derevianchenko N., Oliynyk A. // Ежемесячный научный журнал “Georgian medical news”, Тбилиси - Нью-Йорк. - № 1 (274) 2018 – С.60-63
 • 3. Голка Г.Г. Результати оперативного лікування пацієнтів із активним туберкульозний спондилітом / Голка Г.Г., Фадєєв О.Г., Олійник А.О., Бурлака В.В., Веснін В.В., Литвишко В.О. // Світ медицини та біології, 1 (79), 2022. - С. 43-48.
 • 4. Надувна транспортно-лікувальна тазова шина / Д.Д. Бітчук А.Г.Істомін, С.І.Ковальов, А.О.Олійник // Пат. 71866 А UА, Україна, МПК А61F5/00. Харківський державний медичний університет. №20031213371;заявл. 31.12.03; опубл. 15.12.2004, Бюл. №12.
 • 5. Спосіб та пристрій для лікування ушкоджень та захворювань таза / Д.Д.Бітчук, А.Г.Істомін, О.М.Хвисюк, А.О.Олійник // Пат. 71865 А UА, Україна, МПК А61F5/00. Харківський державний медичний університет.- №20031213370; заявл. 31.12.03; опубл. 15.12.2004, Бюл. №12.
 • 6. Спосіб прогнозування ушкодження таза у жінок при пологах / Голка Г.Г., Істомін А.Г., Істомін Д.А., Фадєєв О.Г., Гаркуша М.А, А.О.Олійник // Патент на корисну модель № 81493 /Заяв. 15.03.2013. Опубл. 25.06.2013 Бюл. № 12
 • 7. Спосіб ведення пологів та післяпологового періоду у жінок, схильних до ушкодження таза / Істомін А.Г., Голка Г.Г., Істомін Д.А., Гаркуша М.А. Фадєєв О.Г., А.О.Олійник // Патент на корисну модель № 81993 /Заяв. 15.03.2013. Опубл. 10.07.2013 Бюл. № 13
 • 8. Спосіб корекції порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок з закритими переломами кісток дистального відділу передпліччя / Голка Г.Г., Істомін Д.А., Гаркуша М.А., Бурлака В.В., Овчаренко О.Б, А.О.Олійник // Патент на корисну модель № 107625 Заяв.15.02.2016. Опубл. 10.06.2016 Бюл. № 11
 • 9. Спенсер голівки стегнової кістки для хірургічного лікування інфекційного артриту кульшового суглоба / Голка Г.Г., Олійник А.О., Бурлака В.В., Веснін В.В., Ханик Т.Я., Гопцій О.В // Патент на корисну модель № 133410 Бюл. №7, 10.04.2019
 • 10. Спосіб хірургічного лікування інфекційного артриту кульшового суглоба / Голка Г.Г., Олійник А.О., Бурлака В.В., Веснін В.В., Ханик Т.Я., Гопцій О.В. // Патент на корисну модель № 133718 Бюл. №8, 25.04.2019
 • Викладає навчальні дисципліни
  Травматологія та ортопедія

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років
  2018 р. Internationalization of Higer Education, Collegium Civitas, Warsaw (120 годин)

  Сертифікати
  INTERNATIONALIZATION OF HIGER EDUCATION (Certificate NR 19/2018, Collegium Civitas, Warsaw, 20.06.2018-11.07.2018 рр.)

  Сфера наукових інтересів
  Діагностика та лікування захворювань опорно-рухового апарату


  ORCID: 0000-000-0732-7340

  E-mail:a.oliinyk@khimu.edu.ua


  Кандидат медичних наук, професор  ➥ Детальна інформація

  ЛІСОВА МАРІЯ АРШАВІРІВНА

  Кандидат медичних наук, професор

  Освіта
  1970-1976 рр. Харківський медичний інститут, кваліфікація «Лікар»

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, 1989 р.

  Викладає навчальні дисципліни

 • Акушерство та гінекологія
 • Науково-дослідницька діяльність
  Загальна характеристика дидактичної системи формування інформаційної компетентності студентів медичних спеціальностей в освітньому просторі ЗВО / Ж.Давидова, М.Лісова // Молодь і ринок. – 2022. № 6(204). – 115-117.

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років
  2021 р. ПА «Акушерство та гінекологія», ХМАПО

  Сфера наукових інтересів
  Акушерство та гінекологія


  Кандидат медичних наук  ➥ Детальна інформація

  САЙЄД МУДЖАХІД АББАС

  Кандидат медичних наук

  Освіта
  2000-2006 рр. Харківський державний медичний університет, кваліфікація «Лікар»

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Кардіологія», 2016 р.

  Викладає навчальні дисципліни

 • Внутрішня медицина
 • Сфера наукових інтересів

 • Терапія,
 • Фізіологія • ➥ Детальна інформація

  Лодяна Ірина Миколаївна  ➥ Детальна інформація

  Райлян Марина Володиміровна  ➥ Детальна інформація

  Вашев Олег Єгорович  ➥ Детальна інформація

  Євтушенко Дмитро Васильович  ➥ Детальна інформація

  Соловйова Євгенія Тарасівна  ➥ Детальна інформація

  Істомін Андрій Георгійович  ➥ Детальна інформація

  Гарбар Катерина Борисівна

  Зворотній зв'язок

  Контакти