back
Відділи університету

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є структурним підрозділом Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» (далі – Університет), який координує діяльність підрозділів Університету, спрямовану на забезпечення ефективного функціонування та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності відповідно вимогам Закону України «Про вищу освіту», стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки України, нормативно-правових документів Міністерства охорони здоров’я України, нормативних документів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету (ВВЗЯВО) створено за ініціативою Ректора та рішенням Вченої Ради (Протокол №3, наказ № 36 від 25.03.2021 р.). ВВЗЯВО підпорядковується Ректору та проректору Університету.

Основна мета роботи відділу полягає у розробці, забезпеченні функціонування, оптимізації та постійному вдосконаленні внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті відповідно до вимог національних, міжнародних та міжнародних медичних стандартів.

Основні завдання поширюються на наступні види діяльності: організаційно-інноваційну, методологічну, наглядову і контролюючу, управлінську, консалтингову, інформаційну, мотиваційну.

Діяльність відділу забезпечення якості освіти ґрунтується на принципах: академічної доброчесності, науковості та компетентності, системності та систематичності, інформаційної достатності, правової пріоритетності та законності, колегіальності, співробітництва, об’єктивності, відкритості, довіри та дотримання етичних норм.

При ВВЗЯВО за рішенням Вченої Ради (Протокол № 1, наказ № ВС-15 від 08.02.2023 р.) створено психологічну службу, спрямовану на забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу та надання психологічної допомоги його суб’єктам та всім стейкхолдерам.


Керівник Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти:
Гиря Марина Павлівна,
к.тех.н., член-кореспондент АМУ
Електронна пошта: M.Girya@khimu.edu.ua

Провідний фахівець відділу:
Таргонська Катерина Юріївна,
Електронна пошта: K.Targonska@khimu.edu.ua

Практичний психолог Університету:
Разумна Алла Григорівна,
к.пед.н., доцент,.
Електронна пошта: a.rozumna@khimu.edu.ua


Детальніше про якість освіти:

Академічна етика

Рейтинги

Опитування