back
Якість освіти

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВНУТРІШНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В ПВНЗ «ХММУ»

Групи документів

Нормативні документи ПВНЗ «ХММУ»

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/

Критерії оцінювання якості

Стратегічні документи

Стратегія розвитку ПВНЗ «ХММУ» на 2020-2023р.р. https://khimu.edu.ua/about/politika/

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (2021)

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ПВНЗ «ХММУ» згідно вимог ESG

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/

Політика у сфері якості ПВНЗ «ХММУ»

згідно вимог ISO 9001

https://khimu.edu.ua/eduq/90012/

1.Проектування та цілі ОП

Документи, що описують забезпечення якості ОП

Положення про організацію освітнього процесу (2021) https://khimu.edu.ua/about/documents/

Положення про розроблення та періодичний перегляд ОП (2021)

https://khimu.edu.ua/education/navchalniy_plan/

2. Структура та зміст ОП

Положення про приймальну комісію ПВНЗ «ХММУ» (2020) https://khimu.edu.ua/pologenya/

Правила прийому https://khimu.edu.ua/pologenya/

Положення про співбесіду

https://khimu.edu.ua/pologenya/

Положення про апеляційну комісію

https://khimu.edu.ua/pologenya/

Положення про порядок організації та проведення вступних випробувань

https://khimu.edu.ua/pologenya/

Інформація щодо переводу та поновлення навчання https://khimu.edu.ua/pologenya/

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін

https://khimu.edu.ua/education/programs/

Положення про порядок відрахування, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти https://khimu.edu.ua/education/programs/

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті

https://khimu.edu.ua/education/programs/

3. Доступ до ОП та визнання результатів навчання

Документи, що описують навчання і викладання за ОП

Положення про організацію освітнього процесу (2021) https://khimu.edu.ua/about/documents/

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті

https://khimu.edu.ua/education/programs/

Положення про силабус навчальної дисципліни

https://khimu.edu.ua/about/documents/

4.Навчання і викладання за ОП

Документи, що описують забезпечення контролю якості результатів навчання

Положення про порядок відпрацювання студентами навчальних занять https://khimu.edu.ua/education/programs/

Положення про апеляцію результатів контрольних заходів знань студентів

https://khimu.edu.ua/education/programs/

Інструкція з оцінювання навчальної діяльності

https://khimu.edu.ua/education/programs/

Положення про порядок розробки пакетів, проведення та оцінювання залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт (2018)

https://khimu.edu.ua/education/programs/

Положення про організацію і проведення ректорських контрольних робіт (2020)

https://khimu.edu.ua/education/programs/

5.Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Документи, що регулюють дотримання академічної доброчесності

Положення про академічну доброчесність

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/ (2021)

Декларація членів академічної спільноти

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

Політика щодо культури якості освіти (2021)

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/

Кодекс академічної етики (2020)

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

Положення про комісію з питань академічної етики (2020)

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

Тренінг з академічної доброчесності

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

Додатково на сайті Університету :

Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

Вебінар «Як підготувати якісний силабус»

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

Академічна Доброчесність – Запорука якісної освіти

https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

5.Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Документи, що описують забезпечення якості науково-педагогічних працівників

Положення про заміщення вакантних посад НПП (2020)

https://khimu.edu.ua/viddil/viddil_kadriv/

Положення щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) (2021)

https://khimu.edu.ua/viddil/viddil_kadriv/

Положення про підвищення кваліфікації НПП

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/ (2021)

Положення про систему рейтингових досліджень діяльності кафедр (2021)

https://khimu.edu.ua/eduq/rating/

Положення про матеріальне стимулювання (заохочення) працівників

https://khimu.edu.ua/about/documents/

6. Людські ресурси

Документи та матеріали, що описують забезпечення якості ресурсного забезпечення освітнього процесу

Положення про бібліотеку

https://khimu-library.site/

Положення про організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами

https://khimu.edu.ua/about/umovi/

Умови для маломобільних груп

https://khimu.edu.ua/about/umovi/

7.Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Документи та матеріали щодо внутрішнього забезпечення якості ОП

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (2021)

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ПВНЗ «ХММУ» згідно вимог ESG

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/

Політика у сфері якості ПВНЗ «ХММУ»

згідно вимог ISO 9001

https://khimu.edu.ua/eduq/90012/

Положення про організацію освітнього процесу (2021) https://khimu.edu.ua/about/documents/

Положення про розроблення та періодичний перегляд ОП (2021)

https://khimu.edu.ua/education/navchalniy_plan/

Положення про студентське самоврядування

https://khimu.edu.ua/life/stud_rada/

Додатково на сайті Університету :

Опитування

https://khimu.edu.ua/eduq/mon/

8.Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (2021)

https://khimu.edu.ua/eduq/norm2/

Статут ПВНЗ “ХММУ”

https://khimu.edu.ua/about/documents/

Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ “ХММУ”

https://khimu.edu.ua/about/documents/

Етичний кодекс здобувача освіти https://khimu.edu.ua/life/stud_rada/

Кодекс академічної етики університетської спільноти https://khimu.edu.ua/eduq/dobro/

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 222 “Медицина”, https://khimu.edu.ua/education/navchalniy_plan/

9.Прозорість і публічність


Політика Щодо Культури Якості Освіти 2021


План заходів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Положення Про Систему Качества ХММУ


Положення про анкетування

Положення Про Підвищення Кваліфікації НПП
ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ (ESG 2015)

Функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти базується на засадах Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» і відповідає основним цілям та завданням, визначеним Статутом та Стратегією розвитку Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» (ПВНЗ «ХММУ»).

ПВНЗ «ХММУ» є активним представником серед медичних закладів вищої освіти України, що передбачає розвиток освітньої діяльності, активне міжнародне співробітництво, генерацію та трансфер знань у медицину, сектор медичних послуг, реалізацію соціальної місії через культуру, соціально значущі проекти, що зазначено у базових нормативних документах закладу.

При цьому організація освітнього процесу ПВНЗ «ХММУ» передбачає:

 • реалізацію академічної функції освіти, яка спрямована на розвиток та удосконалення особистості, самостійно оволодівати новими знаннями, бути професійно – мобільними та компетентними;
 • пріоритет фундаментальної змістовної сутності освітнього процесу;
 • спрямованість на підготовку магістрів за спеціальністю 222 «Медицина» та надання універсальних і фахових знань;
 • забезпечення комплексності підготовки студентів.

 • Також система забезпечення якості освіти ПВНЗ «ХММУ» націлена на діяльність відповідно до процедур та критеріїв щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО), які зазначені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в ЄПВО» та інших документах Європейської Асоціації із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA), Європейської асоціації вищих навчальних закладів (EURASHE) та Європейської академії викладачів сімейної медицини (EURACT).

  Відповідаючи сучасним європейським практикам внутрішня система забезпечення якості ПВНЗ «ХММУ» базується на принципах публічності, академічної доброчесності, гнучкості та конкурентоспроможності.

  Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті направлена на постійне поліпшення рівня освітньої діяльності в цілому та реалізується шляхом здійснення відповідних заходів і широкого спектру внутрішніх процедур на всіх рівнях, які відповідають стандартам ESG, в першу чергу розділам 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10:
 • процес розроблення та затвердження освітніх програм;
 • періодичне оцінювання та підвищення кваліфікації педагогічного, наукового та науково – педагогічного персоналу;
 • забезпечення необхідними ресурсами для функціонування освітньої діяльності;
 • застосування інформаційного менеджменту для більш ефективного управління освітнім процесом;
 • наявність інформації діяльності ПВНЗ «ХММУ»;
 • здійснення поточного моніторингу та періодичного перегляду програм;
 • відповідність вимог внутрішнього забезпечення якості ПВНЗ «ХММУ» вимогам зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

 • Забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в ПВНЗ «ХММУ» є постійним процесом, який вдосконалюється.

  Згідно чинного законодавства та нормативно – правовим базам, процес функціонування та ефективної діяльності внутрішньої системи забезпечення якості постійно вивчається та оцінюється відповідними органами.